Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program na rzecz bezpieczniejszego Internetu 2009–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program na rzecz bezpieczniejszego Internetu 2009–2013

Środowisko online staje się coraz szerzej dostępne. Chociaż przynosi pewne korzyści, naraża również użytkowników na rozmaite zagrożenia. Osoby niepełnoletnie, coraz częściej korzystające z Internetu, są w szczególności na nie podatne. Program na rzecz bezpieczniejszego Internetu ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w sieci poprzez zwalczanie nie tylko niezgodnych z prawem treści, ale też zachowań potencjalnie szkodliwych.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych.

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja ustanawia wspólnotowy program na rzecz bezpieczniejszego Internetu na okres 2009–2013, służący realizacji celów programu na rzecz bezpieczniejszego Internetu (program „Bezpieczniejszy Internet +”) zainicjowanego w roku 2005.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w środowisku online i opiera się na dwóch głównych założeniach – są to:

 • pogłębienie umiejętności wykorzystywania nowych technologii przez dzieci,
 • określenie i zwalczanie zagrożeń, na kontakt z którymi są one narażone.

W ramach realizacji programu zwalczane będą nie tylko niezgodne z prawem i niebezpieczne treści, ale też potencjalnie szkodliwe zachowania.

Działania

Wdrożenie programu opiera się na czterech rodzajach działań. Są to:

 • zapewnienie świadomości publicznej. Działania podnoszenia świadomości publicznej skierowane są głównie do dzieci, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Chodzi o szersze rozpowszechnianie adekwatnych informacji o zagrożeniach i metodach zapobiegania wśród jak największej liczby użytkowników. W ramach tych środków przewiduje się opracowanie i rozpowszechnianie efektywnych pod względem kosztów narzędzi podnoszenia świadomości publicznej oraz utworzenie punktów kontaktowych umożliwiających uzyskanie porad w podobnych kwestiach,
 • zwalczanie niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online. Działania te mają na celu ograniczenie ilości niezgodnych z prawem treści znajdujących się w obiegu online oraz zwalczanie dystrybucji materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci i praktyk wirtualnego nękania oraz manipulacji psychologicznej w celach wykorzystania seksualnego (tzw. grooming). W programie przewidziano udostępnienie społeczeństwu punktów kontaktowych na terenie całej Unii Europejskiej, w których można skutecznie zgłaszać powyższe naruszenia prawa. Program ma także na celu zwalczanie szkodliwych zachowań poprzez rozpatrywanie aspektów psychologicznych i socjologicznych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania rozwiązań technicznych. Program postuluje także promowanie współpracy i wymiany informacji i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym,
 • promowanie bezpieczniejszego środowiska online. Działania te mają na celu zachęcanie do realizacji inicjatyw samo- i współregulacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Ich celem jest stymulowanie zaangażowania dzieci w tworzenie bezpieczniejszego środowiska online,
 • utworzenie bazy wiedzy. Owa baza wiedzy zawierać będzie dane na temat obecnych i nowych sposobów korzystania ze środowiska online oraz odnośnych zagrożeń i konsekwencji. Przewiduje się, że baza wiedzy zostanie utworzona we współpracy na szczeblu europejskim z ekspertami zajmującymi się bezpieczeństwem dzieci w środowisku online.

Wdrożenie

W programie mogą uczestniczyć następujące podmioty prawne:

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 • państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • państwa przystępujące i państwa kandydujące do Unii Europejskiej, a także państwa Bałkanów Zachodnich oraz państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z warunkami dotyczącymi ich uczestnictwa w programach wspólnotowych,
 • każde państwo trzecie będące stroną porozumienia międzynarodowego ze Wspólnotą.

Komisja jest odpowiedzialna za realizację programu w całości oraz przygotowanie rocznych programów prac, w czym wspiera ją komitet zarządczy.

Całkowita koperta finansowa na realizację programu w okresie 2009–2013 wynosi 55 mln EUR.

Kontekst

Program na rzecz bezpieczniejszego Internetu służy zapewnieniu kompatybilności i komplementarności z innymi politykami, programami i działaniami wspólnotowymi, a zwłaszcza z inicjatywą „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, programami wspólnotowymi na rzecz badań i rozwoju technologicznego oraz programem Daphné III.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1351/2008/WE

24.12.2008–31.12.2013

-

Dz.U. L 348 z 24.12.2008

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2009

Top