Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usługi pocztowe w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Usługi pocztowe w UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU

Dyrektywa 2008/6/WE – urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych UE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady, które kraje UE wdrażają w celu pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Obowiązek świadczenia usługi publicznej

Kraje UE muszą:

 • zapewnić, by ogół społeczeństwa miał stały dostęp do usług pocztowych określonej jakości w dowolnym punkcie w kraju, w przystępnej cenie,
 • zapewnić, by punkty dostępu i kontaktu były w stanie sprostać potrzebom użytkowników i by usługa powszechna była dostępna przez co najmniej 5 dni roboczych w tygodniu (w tym jeden odbiór i 1 doręczenie dziennie)

Każdy kraj UE musi dopilnować, by usługa powszechna spełniała następujące wymogi:

 • usługa gwarantująca zgodność z wymaganiami podstawowymi,
 • identyczna usługa dla użytkowników w porównywalnych warunkach,
 • dostępność bez jakiejkolwiek dyskryminacji,
 • brak przerw lub przestojów w pracy poza wyjątkowymi okolicznościami,
 • dostosowywanie usługi do użytkowników i do trendów technicznych, gospodarczych lub społecznych.

Konkurencja

Niniejsza dyrektywa zakazuje rządom krajowym udzielania lub podtrzymywania wyłącznych lub szczególnych praw w zakresie ustanawiania i świadczenia usług pocztowych.

Koncesjonowanie

Kraje UE mogą ustanawiać procedury udzielania zezwoleń, w tym koncesje indywidualne, w celu zapewnienia zgodności usług pocztowych z podstawowymi wymaganiami (w tym z tajemnicą korespondencji oraz bezpieczeństwem sieci w związku z przewozem towarów niebezpiecznych) oraz świadczenia usługi powszechnej.

Ceny

Ceny poszczególnych usług składających się na usługę powszechną muszą:

 • być przystępne i pozwalać, w świetle warunków krajowych, wszystkim użytkownikom, niezależnie od lokalizacji, na dostęp do usług
 • odzwierciedlać koszty i stanowić zachętę do efektywnego świadczenia usługi powszechnej.

Jakość usługi

Normy jakości usługi powszechnej muszą być ustalone i opublikowane w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług pocztowych. Normy skupiają się na terminach doręczeń oraz regularności i niezawodności usług.

W przypadku usług pomiędzy krajami UE dyrektywa nakłada wymóg:

 • by 85% przesyłek pocztowych najszybszej kategorii było doręczanych w terminie 3 dni po dacie nadania,
 • by 97% takich przesyłek docierało do adresata w 5 dni po dacie nadania.

Kraje UE zobowiązane są do podjęcia szeregu działań, w tym do:

 • określenia norm jakości dla przesyłek krajowych i zapewnienia ich zgodności z normami dla usług w krajach UE,
 • przekazania informacji na temat norm jakości usług krajowych do Komisji Europejskiej, która z kolei opublikuje je w ten sam sposób, w jaki publikowane są normy dla usług pomiędzy krajami UE,
 • zapewnienia przejrzystych, prostych i niekosztownych procedur reklamacji u wszystkich dostawców usług pocztowych.

Krajowe organy regulacyjne

 • Każdy kraj UE wyznacza jeden lub więcej organów regulacyjnych, które będą odrębne prawnie i niezależne funkcjonalnie od operatorów pocztowych.
 • Państwa członkowskie zachowujące własność lub kontrolę nad operatorami świadczącymi usługi pocztowe zapewniają rzeczywisty strukturalny rozdział funkcji regulacyjnych od działań związanych z własnością lub kontrolą.

W 2010 r. powołano Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych. Składa się ona z krajowych organów regulacyjnych usług pocztowych i świadczy usługi doradcze oraz wsparcie Komisji.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 27 lutego 2008 r. Kraje UE były zobowiązane wdrożyć niniejszą dyrektywę do prawa krajowego do 31 grudnia 2010 r. oraz w określonych wypadkach do 31 grudnia 2012 r.

KONTEKST

Usługi pocztowe

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 27.2.2008, s. 3–20)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2008/6/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiająca Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych (Dz.U. C 217 z 11.8.2010, s. 7–9)

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016

Top