Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wytyczne dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Wytyczne dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych

Celem niniejszej decyzji jest wspieranie wzajemnych połączeń sieci telekomunikacyjnych, ustanowienie i rozwój usług i aplikacji interoperacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury, ułatwienie przejścia w kierunku społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, wzmocnienie rynku wewnętrznego, wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej, przyspieszenie rozwoju nowej działalności powodującej wzrost.

AKT

Decyzja nr 1336/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie zbioru wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych [Dz.U. L 183 z 11.7.1997] [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejszą decyzją Parlament Europejski i Rada ustanawiają wytyczne w sprawie celów, priorytetów i ogólnych kierunków przewidywanych środków w zakresie sieci transeuropejskich. Wspomniane wytyczne określają projekty wspólnego interesu oraz ustalają procedurę określania szczegółowych projektów wspólnego interesu w tych dziedzinach.

Priorytetami przy realizacji powyżej określonych celów są:

 • zbadanie i zatwierdzenie technicznej i komercyjnej wykonalności, a następnie wprowadzanie aplikacji wspierających rozwój europejskiego społeczeństwa informacyjnego, w szczególności aplikacji cieszących się zbiorowym zainteresowaniem,
 • zbadanie i zatwierdzenie wykonalności, a następnie wprowadzanie aplikacji przyczyniających się do spójności gospodarczej i społecznej poprzez poprawę dostępu do informacji w całej Wspólnocie i rozwijaniu europejskiej różnorodności kulturowej,
 • stymulowanie transgranicznych inicjatyw międzyregionalnych i inicjatyw skłaniających regiony, w szczególności znajdujące się w gorszym położeniu, do uruchamiania transeuropejskich usług telekomunikacyjnych i aplikacji,
 • zbadanie i zatwierdzenie wykonalności, a następnie wprowadzanie aplikacji i usług przyczyniających się do wzmocnienia rynku wewnętrznego i tworzenia stanowisk pracy, w szczególności takich, które stwarzają możliwość małym i średnim przedsiębiorstwom poprawienia ich konkurencyjności we Wspólnocie i na świecie,
 • określenie, zbadanie i zatwierdzenie technicznej i komercyjnej wykonalności, a następnie rozwinięcie ogólnych usług transeuropejskich, dających ciągły dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, również na obszarach wiejskich i peryferyjnych, a współdziałających z równorzędnymi usługami na światowym poziomie,
 • zbadanie i zatwierdzenie wykonalności nowych zintegrowanych szerokopasmowych sieci łączności (IBC), gdy istnieje wymóg dla takich aplikacji i usług, oraz promowanie takich sieci,
 • określenie brakujących ogniw i usunięcie braków dla skutecznego połączenia i współdziałania wszystkich komponentów sieci telekomunikacyjnych w Europie i na świecie, ze szczególnym naciskiem na podstawowe szerokopasmowe sieci telekomunikacyjne.

Zarys środków, jakie mają zostać wdrożone dla osiągnięcia celów określonych w pkt. 1, obejmuje:

 • specyfikację projektów wspólnego interesu w drodze ustanowienia programu pracy,
 • działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości osób, podmiotów gospodarczych i administracji odnośnie do korzyści, jakie można czerpać z transeuropejskich usług i aplikacji telekomunikacyjnych,
 • działania ukierunkowane na stymulowanie połączonych inicjatyw użytkowników i dostawców do uruchomienia przedsięwzięć w dziedzinie transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, w szczególności sieci IBC,
 • wsparcie, w ramach metod określonych w Traktacie, dla działań badawczych i zatwierdzających wykonalność, a następnie dla wprowadzania aplikacji, w szczególności aplikacji cieszących się zbiorowym zainteresowaniem, oraz zachęcania do ustanowienia współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, w szczególności w drodze partnerstwa,
 • stymulowanie podaży i korzystania z usług i aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw i użytkowników zawodowych,
 • promocję wzajemnej połączalności sieci, współdziałania usług i aplikacji szerokopasmowych oraz potrzebnych im infrastruktur, w szczególności dla multimediów, aplikacji, a także promocja współdziałania między istniejącymi szerokopasmowymi usługami i aplikacjami.

Określonym w ten sposób projektom przysługuje pomoc Wspólnoty, zgodnie z rozporządzeniem Rady ustanawiającym ogólne zasady udzielania pomocy finansowej Wspólnoty w dziedzinie sieci transeuropejskich.

Państwa członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym w celu ułatwienia wdrażania projektów wspólnego interesu zgodnie z zasadami Wspólnoty.

Co trzy lata Komisja przedkłada sprawozdanie na temat wykonania niniejszej decyzji Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Załącznik 1 do niniejszej decyzji określa trójwarstwowy model jako ten, który stanowi najbardziej odpowiednie ramy dla scharakteryzowania transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych:

 • warstwa „aplikacji” odpowiada potrzebom użytkowników, przy uwzględnieniu różnic językowych i kulturowych oraz wymogów związanych z dostępnością, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Aplikacje muszą spełniać również konkretne potrzeby mniej rozwiniętych lub mniej zaludnionych regionów.Dotyczy następujących dziedzin: a) organy władzy i administracja publiczna dostępne online (np. elektroniczne przetargi, bezpieczeństwo osób, środowisko naturalne i turystyka, pomoc dla MŚP, uczestnictwo w demokratycznym procesie podejmowania decyzji), b) poprawa dostępu do opieki zdrowotnej oraz jakości świadczeń zdrowotnych (np. organizowanie sieci placówek ochrony zdrowia, działania profilaktyczne oraz promocja zdrowia), c) kształcenie i kultura (np. nowe sposoby prezentowania informacji dydaktycznych i kulturowych, uczenie się przez całe życie, udział osób starszych oraz niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym),
 • warstwa „ogólnych usług” dostarczająca wspólnych narzędzi dla rozwoju i wdrażania nowych aplikacji bazujących na normach współdziałania.Dotyczy następujących dziedzin: a) usługi mobilne (np. dla sieci mobilnych 2,5/3G: sieciowe pomoce nawigacyjne, bezpieczeństwo, rozliczenia, służby ratunkowe, zdrowie, telepraca, kształcenie i kultura), b) usługi wspólnego interesu obejmujące wszelkie aspekty związane z bezpieczeństwem (np. wprowadzenie sieci krajowych systemów certyfikacji),
 • warstwa „połączeń międzysystemowych i współdziałania” zapewnia połączenia międzysystemowe, interoperacyjność i bezpieczeństwo sieci, które wprowadzają aplikacje lub konkretne usługi w interesie ogólnym.

Oprócz wspierania projektów wspólnego interesu Wspólnota powinna inicjować działania ukierunkowane na stworzenie właściwego środowiska dla ich realizacji. Niniejsze działania będą miały swój wkład w rozpoznawanie programu, opracowywanie zgodnych działań dotyczących państwowej i regionalnej działalności dla celów stymulowania i promowania nowych aplikacji i usług. Będą one wymagały konsultacji z europejskimi organami normalizacyjnymi i planowania strategicznego obejmujących w szczególności:

 • opracowanie ukierunkowanych specyfikacji oraz przejście do ich zastosowania jako narzędzi pomocnych dla uczestników sektora przy podejmowaniu prawidłowych decyzji inwestycyjnych,
 • określenie sposobów dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • ustanowienie wspólnych specyfikacji opartych na europejskich i światowych normach,
 • zwiększenie współpracy między uczestnikami sektora, w szczególności między sektorem publicznym i prywatnym (PPP),
 • koordynacja działalności podejmowanej na podstawie niniejszej decyzji z pokrewnymi wspólnotowymi i krajowymi programami.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1336/97/WE

31.7.1997

Dz.U. L 183 z 11.7.1997

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1376/2002/WE

19.8.2002

Dz.U. L 200 z 30.7.2002

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2007

Top