Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczeństwo drogowe: prawo jazdy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczeństwo drogowe: prawo jazdy

Bardziej przejrzyste przepisy dotyczące unijnych dokumentów prawa jazdy zapewniają większą swobodę przemieszczania się unijnym kierowcom, poprawiają bezpieczeństwo drogowe i pomagają w przeciwdziałaniu fałszerstwom.

AKT

Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie)

STRESZCZENIE

Bardziej przejrzyste przepisy dotyczące unijnych dokumentów prawa jazdy zapewniają większą swobodę przemieszczania się unijnym kierowcom, poprawiają bezpieczeństwo drogowe i pomagają w przeciwdziałaniu fałszerstwom.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Wprowadza nowe europejskie prawo jazdy. Niniejsza dyrektywa jest przekształceniem dyrektywy 91/439/EWG, którą zastępuje.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa:

 • ogranicza możliwości dokonywania fałszerstw: w nowych prawach jazdy stosowane są mikroczipy, zawierające informacje wydrukowane na karcie. Wprowadza okres ważności dla praw jazdy pozwalających na prowadzenie samochodów osobowych i motocykli wynoszący 10-15 lat, co pozwala na regularną aktualizację środków ochrony i informacji o posiadaczu. Ustanawia nową elektroniczną sieć ułatwiającą komunikację między organami krajowymi prowadzoną w celu kontroli praw jazdy,
 • pomaga poprawić bezpieczeństwo drogowe: wprowadza nową kategorię prawa jazdy na motorowery i obowiązek przeprowadzania uprzedniego egzaminu teoretycznego oraz stopniowy dostęp do cięższych motocykli. Szczegółowo określa wymogi dotyczące egzaminowania. Kierowcy zawodowi muszą przechodzić badania lekarskie co pięć lat. Określono wymagania dotyczące kwalifikacji i szkoleń egzaminatorów.

Prawa jazdy wydawane przez kraje UE muszą być wzajemnie uznawane. Poniżej znajdują się kategorie praw jazdy:

 • kategoria AM - pojazdy dwu- lub trzykołowe, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h oraz lekkie pojazdy czterokołowe
 • kategoria A1 - lekkie motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW
 • kategoria A2 - motocykle o mocy nieprzekraczającej 35 kW
 • kategoria A - ciężkie motocykle bez ograniczeń mocy
 • kategoria B - pojazdy osobowe o masie do 3500 kg i przeznaczone do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów
 • kategoria BE - pojazdy kategorii B ciągnące ciężkie przyczepy o masie do 3500 kg
 • kategoria B1 (fakultatywnie) - pojazdy czterokołowe
 • kategoria C1 - pojazdy ciężarowe o masie między 3500-7500 kg i przeznaczone do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów
 • kategoria C1E - pojazdy kategorii C1 lub B ciągnące ciężkie przyczepy o masie powstałego zespołu do 12 000 kg
 • kategoria C - pojazdy ciężarowe o masie ponad 3500 kg i przeznaczone do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów
 • kategoria CE - pojazdy kategorii C ciągnące ciężkie przyczepy
 • kategoria D1 - pojazdy osobowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu nie więcej niż 16 pasażerów i maksymalnej długości do 8 m
 • kategoria D1E - pojazdy kategorii D1 ciągnące ciężkie przyczepy
 • kategoria D - pojazdy osobowe przeznaczone do przewozu ponad ośmiu pasażerów
 • kategoria DE - pojazdy kategorii D ciągnące ciężkie przyczepy
 • lekkie przyczepy o masie do 750 kg mogą być ciągnięte przez pojazdy kategorii B, C1, C, D1 i D.

Tabelę równoważności powyższych kategorii z kategoriami ustalonymi dla praw jazdy wydanych w krajach UE przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy zawarto w decyzji 2014/209/UE.

W prawie jazdy muszą być wymienione warunki, na których podstawie kierowca jest uprawniony do kierowania pojazdem. Jeżeli dopuszcza się kierowanie pojazdami tylko pewnych typów lub pojazdami specjalnie przystosowanymi, fakt taki musi być odnotowany w prawie jazdy za pomocą kodu.

Wydawanie praw jazdy podlega następującym warunkom:

 • prawa jazdy kategorii C1, C, D1 i D wydaje się tylko kierowcom już uprawnionym do kierowania pojazdami zgodnie z kategorią B,
 • prawa jazdy kategorii BE, C1E, CE, D1E i DE wydaje się tylko kierowcom już uprawnionym do kierowania pojazdami zgodnie z, odpowiednio, kategoriami B, C1, C, D1 i D.

Dolna granica wieku dla uzyskania prawa jazdy wynosi:

 • 16 lat dla kategorii AM, A1 (lekkie motocykle) i B1 (pojazdy silnikowe trzy- i czterokołowe),
 • 18 lat dla kategorii A2, B, BE i C1,
 • 21 lat dla kategorii C, CE, D1 i D1E,
 • 24 lat dla kategorii D i DE.

Kraje UE mogą podwyższyć lub obniżyć dolną granicę wieku, w określonym zakresie, dla niektórych kategorii.

Kraje UE muszą zapewnić, że osoby ubiegające się o prawo jazdy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, a ich zachowanie świadczy o umiejętności prowadzenia pojazdu silnikowego. Egzaminy wprowadzone w tym celu muszą składać się z:

 • egzaminu teoretycznego,
 • egzaminu umiejętności i zachowania.

Egzaminatorzy prowadzący egzaminy umiejętności i zachowania muszą spełniać minimalne wymagania. Podlegają oni systemowi zapewniania jakości oraz regularnym szkoleniom okresowym.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 19 stycznia 2007 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej europejskich praw jazdy Komisji Europejskiej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2006/126/WE

19.1.2007

19.1.2011

Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18-60

Akty zmieniające

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/113/WE

15.9.2009

-

Dz.U. L 223 z 26.8.2009, s. 31-35

Dyrektywa 2011/94/UE

19.12.2011

30.6.2012

Dz.U. L 314 z 29.11.2011, s. 31-34

Dyrektywa 2012/36/UE

21.11.2012

31.12.2013

Dz.U. L 321 z 20.11.2012, s. 54-58

Dyrektywa 2013/22/UE

1.7.2013

1.7.2013

Dz.U. L 158 z 10.6.2013, s. 356-361

Dyrektywa 2013/47/UE

23.10.2013

31.12.2013

Dz.U. L 261 z 3.10.2013, s. 29-29

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2006/126/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 z dnia 4 maja 2012 r. określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) (Dz.U. L 120 z 5.5.2012, s. 1-11)

Decyzja Komisji 2014/209/UE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (Dz.U. L 120 z 23.4.2014, s. 1-89)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2014 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 47-49)

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015

Top