Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych na pokładach statków powietrznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych na pokładach statków powietrznych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2008/294/WE – warunki korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA)

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DECYZJI?

  • Niniejsza decyzja ustanawia wspólne zasady korzystania z telefonów komórkowych na pokładach statków powietrznych (usługi MCA), by umożliwić pasażerom wykonywanie połączeń oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości GSM podczas odbywania lotów nad Europą.
  • Niniejsza decyzja została zmieniona decyzją 2013/654/UE, by umożliwić pasażerom łączenie swoich urządzeń mobilnych z odbiornikami/nadajnikami znajdującymi się na pokładzie za pomocą technologii 3G lub 4G. Pozwala to na korzystanie z usług szerokopasmowych, takich jak dostęp do Internetu, na pokładzie samolotu wyposażonego w MCA.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ogólne ramy stosowania telefonów komórkowych na pokładzie samolotu zależą od dwóch czynników:

Licencja poświadczająca zgodność urządzeń MCA wydana przez jeden kraj jest ważna we wszystkich krajach UE. Umożliwi to niezakłócone świadczenie usług MCA pasażerom lotniczym na całym terytorium UE.

Zakres

  • Niniejsza decyzja dotyczy tylko wymogów technicznych niezbędnych do połączenia urządzeń mobilnych pasażerów z odbiornikiem/nadajnikiem zainstalowanym w kabinie pasażerskiej samolotu.
  • Decyzja nie określa sposobu przesyłania sygnału pomiędzy samolotem i ziemią ani kwestii udzielania zezwoleń, handlowych lub lotniczych.
  • Instalacja systemu MCA jest wymagana jedynie w przypadku, gdy linia lotnicza zamierza świadczyć usługi MCA swoim pasażerom. Linia lotnicza może zdecydować się w takiej sytuacji na udostępnienie usług danych lub połączeń głosowych dla wygody i zapewnienia prywatności pasażerów.

Działanie

  • Urządzenia mobilne pasażerów są połączone z pokładową siecią komórkową (stacją bazową nadawczo-odbiorczą statku powietrznego), która z kolei komunikuje się z siecią naziemną, zwykle przez satelitę.
  • Aby zapobiec sytuacji, w której telefony pasażerów powodują zakłócenia w radiowych sieciach łącznościowych, system może być uruchomiony dopiero po przekroczeniu przez samolot wysokości 3000 m/10 000 stóp.
  • Na wysokości od poziomu ziemi do 3000 m ruchome urządzenia końcowe są utrzymywane w trybie samolotowym.
  • Powyżej 3000 m załoga informuje pasażerów na pokładzie samolotu wyposażonego w MCA, że mogą przełączyć swoje urządzenia w standardowy tryb oraz zacząć wykonywać i odbierać połączenia itd., tak samo jak na ziemi.
  • Usługa roamingowa świadczona jest za opłatą, której wysokość określana jest przez linie lotniczą i/lub dostawcę usług i nie jest objęta niniejszą decyzją.

Bezpieczeństwo

Przed uzyskaniem pozwolenia na instalację na pokładzie samolotu każda część systemu otrzymuje certyfikat zdatności do lotu wydawany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego. Dlatego też system MCA jest bezpieczny z lotniczego punktu widzenia.

Kraje UE mogą nakładać ograniczenia techniczne w celu zapobiegania zakłóceniom i innym problemom z naziemnymi sieciami telekomunikacyjnymi powodowanymi przez sygnały emitowane przez urządzenia mobilne pasażerów.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza decyzja ma zastosowanie od 7 kwietnia 2008 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

AKT

Decyzja Komisji 2008/294/WE z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (Dz.U. L 98 z 10.4.2008, s. 19–23)

Kolejne zmiany do decyzji 2008/294/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (Dz.U. L 98 z 10.4.2008, s. 24–27)

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016

Top