Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prawa osób o ograniczonej sprawności ruchowej – podróże drogą lotniczą

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prawa osób o ograniczonej sprawności ruchowej – podróże drogą lotniczą

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 – prawa osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

  • Zabrania przewoźnikom lotniczym odmawiania przyjęcia rezerwacji lub przyjęcia na pokład pasażerów z powodu ich ograniczonej sprawności ruchowej lub niepełnosprawności*.
  • Gwarantuje również objęcie wyżej wymienionych pasażerów bezpłatną pomocą, umożliwiającą im korzystanie z transportu lotniczego na równi z pozostałymi pasażerami.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Odstępstwa i warunki specjalne

W pewnych okolicznościach przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczek mogą odmówić przyjęcia rezerwacji dla osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub przyjęcia na pokład takiej osoby:

  • w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa ustanowionych prawem (przewoźnik może też wymagać, aby osobie takiej towarzyszyła inna osoba zdolna do udzielenia niezbędnej pomocy w celu przestrzegania wspomnianych wymogów bezpieczeństwa),
  • jeśli rozmiar samolotu lub jego drzwi czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład lub przewóz tej osoby.

W każdej z powyższych sytuacji poszkodowana osoba musi zostać bezzwłocznie powiadomiona o przyczynach odmowy. Należy dołożyć wszelkich należytych starań w celu zaproponowania danej osobie możliwego do zaakceptowania rozwiązania alternatywnego. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 osoby, którym odmówiono przyjęcia na pokład z powyższych przyczyn, mają prawo do zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży.

Pomoc udzielana w portach lotniczych

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub niepełnosprawne mają prawo do otrzymania pomocy określonej w niniejszym rozporządzeniu bezpłatnie:

  • na lotniskach (w przypadku wylotów, przylotów i tranzytów) oraz
  • na pokładzie samolotu (np. transport sprzętu do poruszania się oraz przewóz psów przewodników dla osób niewidomych).

Organy zarządzające portami lotniczymi mogą nałożyć specjalną opłatę na użytkowników portu lotniczego w celu sfinansowania tej pomocy.

Naruszenia i sankcje

UE oraz kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu muszą ustanowić sankcje za naruszenie niniejszego rozporządzenia oraz powołać niezależne organy odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawia ogólnounijne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Wytyczne

W 2012 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące interpretacji niniejszego rozrządzenia. Odnoszą się one do problemów i wątpliwości zarówno ze strony przewoźników lotniczych, jak i niepełnosprawnych pasażerów lub pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 15 sierpnia 2006 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej oznacza każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej, lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności, lub wieku, i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1–9)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1–8)

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016

Top