Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identyfikacja radiowa (RFID) w Europie: w stronę ram polityki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Identyfikacja radiowa (RFID) w Europie: w stronę ram polityki

Upowszechnienie identyfikacji radiowej (RFID) może przynieść znaczne korzyści dla obywateli Europy. Jednakże podnosi ono istotne kwestie, w tym w sprawie bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Wspierając upowszechnianie tej technologii, Komisja Europejska przyjęła komunikat proponujący działania na szczeblu europejskim w celu ułatwienia rozwoju odpowiednich ram prawnych i politycznych.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 15 marca 2007 r. – Identyfikacja radiowa (RFID) w Europie: w stronę ram polityki [COM(2007) 96 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

RFID jest sposobem wymiany informacji między znacznikiem (identyfikatory radiowe) *, który może być dołączony do dowolnego obiektu, i czytnikiem, czyli urządzeniem bezprzewodowym, które może identyfikować te informacje za pośrednictwem częstotliwości radiowych. Znaczenie tej technologii jest wzmacniane, gdy czytnik jest połączony z sieciami komunikacyjnymi, takimi jak Internet, które wprowadzają informacje do globalnej sieci komputerowej.

Upowszechnianie RFID jest ważnym etapem w rozwoju wielu sektorów, w tym transportu, zdrowia i handlu detalicznego. Jej zastosowania obejmują dziedziny począwszy od śledzenia żywności po zautomatyzowane płatności, mobilność i obserwację pacjentów z chorobą Alzheimera. Mogą one w ten sposób znacznie polepszyć jakość życia obywateli.

Jednakże technologia ta budzi obawy dotyczące ochrony prywatności, zdrowia i środowiska.

Na poziomie technicznym i handlowym RFID jest gotowa do szerokiej dystrybucji. Należy jednak rozwiązać jeszcze wiele kwestii w zakresie opracowania ram prawnych i politycznych tej technologii.

Prywatność i bezpieczeństwo

Technologia RFID podnosi kwestie prywatności i wywołuje obawy związane z bezpieczeństwem, ponieważ może służyć do zbierania i rozpowszechniania danych osobowych. Tłumaczy to trudności w uzyskaniu poparcia opinii publicznej, która domaga się zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Tak więc w tej dziedzinie należy uwzględnić społeczne, polityczne, etyczne i prawne skutki upowszechniania technologii RFID.

Zgodnie z obowiązującym prawem rządy krajowe są odpowiedzialne za zapewnienie stosowania krajowych przepisów w sprawie procedur przetwarzania danych, w tym zastosowań związanych z technologią RFID. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemu RFID, państwa członkowskie, Komisja i przedsiębiorstwa muszą prowadzić wspólne działania na poziomie technicznym, organizacyjnym i procesów biznesowych. W tym celu Komisja zachęca do konsolidacji dobrych praktyk oraz opracowywania kryteriów projektowania technologii RFID, które ograniczają ryzyko u samych podstaw.

Zmniejszenie zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności wymaga ciągłego czuwania nad wszystkimi konsekwencjami stosowania technologii RFID. W tym względzie indywidualne podejście do każdego zastosowania technologii RFID może być bardziej skuteczne niż podejście bardziej ogólne, ponieważ każde zastosowanie niesie ze sobą inne zagrożenia i korzyści.

Kluczową rolę mogą odgrywać kampanie uświadamiające i informacyjne. Konsultacje społeczne prowadzonych przez Komisję rzeczywiście udowodniły, że ogół społeczeństwa nie dysponuje często informacjami na temat możliwości i wyzwań, związanych z technologią RFID.

Unia Europejska (UE) stworzyła arsenał prawny w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jego znaczenie uznają Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (art. 16) oraz Karta Praw Podstawowych (art. 8). Ponadto ogólna dyrektywa o ochronie danych i dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej określają europejskie ramy prawne w tej dziedzinie. Dyrektywy te zapewniają ochronę danych osobowych, uwzględniając innowacyjność procedur stosowanych w przetwarzaniu danych.

Zarządzanie bazami danych

Przechowywanie i dostęp do danych nasuwają także problemy polityczne związane z upowszechnianiem się technologii RFID. W perspektywie nowego etapu rozwoju Internetu należy mieć na uwadze ewentualne awarie lub niezamierzone uszkodzenia, a także intencjonalne działania osób, które mogłyby to wykorzystać. W związku z tym debata polityczna może być prowadzona w ramach określonych przez światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego (EN) (ES) (FR).

Częstotliwości radiowe *

Dostępność częstotliwości oraz harmonizacja warunków korzystania z nich mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania działania technologii RFID w Europie. Od 2002 r. ich przydział opiera się na nowych zasadach, ponieważ Komisja zracjonalizowała korzystanie z częstotliwości radiowych w UE.

Normy

Normy regulujące technologię RFID powinny ułatwić harmonijne upowszechnianie usług, uwzględniając szybki rozwój technologii. Na podstawie informacji zwrotnych od uczestników konsultacji Komisja powinna odgrywać bardziej aktywną rolę w promowaniu interoperacyjności i racjonalizacji norm międzynarodowych.

Kwestie związane ze środowiskiem i zdrowiem

Obawy związane z ochroną środowiska dotyczą usuwania odpadów oraz stosowania substancji niebezpiecznych. Te kwestie można umieścić w kontekście prawodawstwa wspólnotowego w sprawie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W zakresie zdrowia, chociaż narażenie ludności i pracowników na działanie pól elektromagnetycznych (EMF) * wytwarzanych przez urządzenia pracujące w technologii RFID jest uważane za niewielkie, nadal jest przedmiotem powszechnych obaw. Ponadto, wspólnotowe ramy prawne ograniczają narażenie na oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

Kontekst

Upowszechnianie się rozwiązań RFID idzie w parze ze zwiększaniem się roli technologii informatycznych i komunikacyjnych (TIK) w rozwoju gospodarki europejskiej. TIK powinny stać się rzeczywiście jednym z wiodących sektorów naszej gospodarki.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Chip (lub układ scalony): element elektroniczny, którego wielkość może zostać sprowadzona do wielkości punktu. Podstawowym surowcem zazwyczaj używanym do ich produkcji jest krzem.
  • Identyfikator (znacznik): obiekt niewielkich rozmiarów składający się z układu scalonego połączonego z anteną. Te dwa składniki są zamknięte w nośniku, który może być dołączony do pewnej liczby obiektów. Za pomocą fal radiowych urządzenie wysyła odpowiednie informacje, które czytnik może odebrać i ewentualnie wprowadzić je do Internetu.
  • Częstotliwości radiowe: wszystkie częstotliwości dostępne do przesyłania informacji.
  • Pole elektromagnetyczne: obszar, na którym występuje oddziaływanie sił elektromagnetycznych. Natężenie pola jest zmienne, ponieważ wartość sił zwiększa się w miarę zbliżania się do anteny. Długotrwałe narażenie na działanie pól elektromagnetycznych może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie. Jednakże według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (EN ES FR

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2011

Top