Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ku jednolitemu rynkowi kreatywnych treści online

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ku jednolitemu rynkowi kreatywnych treści online

Treści online nie znają granic, a ich ilość ciągle rośnie. Usługi przekazywania treści multimedialnych, których odbiorcami jest prawie 500 mln konsumentów, mogą znacząco wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu muzycznego, filmowego i gier. Z tego względu Komisja zachęca do rozwijania silniejszego wewnętrznego rynku kreatywnych treści online, pełnego poszanowania dla ich odbiorców.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie kreatywnych treści online na jednolitym rynku [COM(2007) 836 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejszy komunikat dotyczy szerokiej gamy zagadnień związanych z sektorem kreatywnych treści online *. Wyznacza początek zainicjowanej przez Komisję inicjatywy treści online, której celem jest poprawa dostępności treści kreatywnych w sieci poprzez rozwój nowych i innowacyjnych modeli ekonomicznych oraz zapewnienie dodatkowych dochodów dla wszystkich uczestników łańcucha wartości.

Chodzi także o wspieranie wschodzącego europejskiego jednolitego rynku muzycznego, filmowego i gier online.

Zwiększający się nieprzerwany dostęp do szerokopasmowego Internetu (rozwój zaawansowanych sieci bezprzewodowych) oraz możliwości rozpowszechniania treści (szeroko używane urządzenia cyfrowe) otwierają nowe perspektywy zarówno dla europejskiego przemysłu treści online, jak i dla europejskich odbiorców.

Według badań przeprowadzonych w 25 państwach członkowskich dochód ze sprzedaży treści online zwiększył się z 1,8 mld euro w 2005 r. do 8,3 mld euro w 2010 r.

Obecne przepisy regulujące europejski sektor treści online są zbyt fragmentaryczne i pozbawione przejrzystości. Jednym z podstawowych celów ram strategicznych i2010 z 2005 r. jest utworzenie otwartego i konkurencyjnego rynku usług dla społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej (UE).

Sytuacja ta powoduje, że rodzą się nowe wyzwania od praw autorskich począwszy, przez kwestie techniczne (spektrum radiowe i szerokopasmowy dostęp do Internetu), po bezpieczeństwo konsumentów. Omawiany komunikat dotyczy w szczególności rozpowszechniania treści w sieci.

Wyzwania związane z rozwojem jednolitego rynku treści kreatywnych online

Należy osiągnąć trzy cele, aby zapewnić transfer usług przekazywania kreatywnych treści multimedialnych do środowiska online:

  • zachęcanie do tworzenia europejskich treści przyczyniających się do europejskiej konkurencyjności przy jednoczesnym promowaniu różnorodności w tworzeniu treści oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego i językowego,
  • modernizowanie ram prawnych dotyczących rozpowszechniania treści kreatywnych przy uwzględnieniu praw autorskich do tworzonych treści,
  • wspieranie aktywnej roli użytkowników w trakcie tworzenia, selekcji i rozpowszechniania treści.

W oparciu o wyniki konsultacji publicznej (DE) (EN) (FR) przeprowadzonej na ten temat w 2006 r. Komisja wyróżniła główne osie wymagające działań na szczeblu UE:

  • dostępność kreatywnych treści,
  • rozwój wieloterytorialnych zezwoleń,
  • interoperacyjność i przejrzystość zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi,
  • zwalczanie piractwa oraz nieautoryzowanego ładowania i pobierania treści chronionych prawami autorskimi.

Brak dostępności treści kreatywnych przeznaczonych do dystrybucji online oraz niewielka ilość zezwoleń na użytkowanie udzielanych nowym platformom są głównymi przeszkodami w rozwoju usług oferujących treści w sieci. Dostępność treści kreatywnych nie jest wystarczająco stymulowana przez rozwój nowych form rozpowszechniania. Posiadacze praw obawiają się utraty kontroli nad tymi prawami, ponieważ rozwój piractwa w środowisku cyfrowym jest bardzo szkodliwy, a dystrybutorzy nie są w stanie dojść do porozumienia z właścicielami treści w kwestiach warunków handlowych dotyczących wykorzystywania treści. Sytuacja ta utrudnia przyznawanie zezwoleń na treści online dla nowych platform. Inny problem dotyczy wysokich kosztów transakcji związanych z przyznawaniem praw. Komisja – wzmacniając swoją rolę mediatora na nowej płaszczyźnie dyskusji o treściach online – pragnie doprowadzić do konstruktywnego dialogu między zainteresowanymi stronami.

Brak wieloterytorialnych zezwoleń na treści kreatywne hamuje pełne wykorzystanie dzieł kultury europejskiej poza terytoriami krajowymi, podczas gdy usługi przekazywania treści multimedialnych są dostępne na całym rynku wewnętrznym. Komisja zaleciła wprowadzenie systemu wieloterytorialnych zezwoleń zwłaszcza w dziedzinie utworów muzycznych online.

Komisja zachęca do utworzenia ram interoperacyjności * oraz przejrzystości systemów cyfrowego zarządzania prawami, który umożliwiłby posiadaczom praw wymuszenie ich poszanowania w środowisku cyfrowym, jednocześnie gwarantując użytkownikom jasną informację na temat warunków korzystania z pobieranych treści i interoperacyjności odpowiednich usług online.

Komisja zachęca dostawców Internetu i usług, właścicieli praw oraz konsumentów do ścisłej współpracy opartej na zasadach kodeksu postępowania w walce z piractwem online i zagwarantowania szerokiej, legalnie dostępnej oferty.

Podejście dwuetapowe: komunikacja i konsultacja

Podejście Komisji jest dwukierunkowe. Z jednej strony polega na utworzeniu nowych ram dyskusji między zainteresowanymi stronami poprzez stworzenie platformy dyskusji nad kwestiami wynikającymi z treści kreatywnych online (dostępność kreatywnych treści, poprawa mechanizmów w zakresie przyznawania praw, rozwój wieloterytorialnych zezwoleń, zarządzanie prawami autorskimi online, mechanizmy współpracy w sprawie egzekwowania praw autorskich w środowisku online itp.), z drugiej zaś – na przygotowaniu wniosku z zaleceniami dotyczącymi treści kreatywnych online.

W odniesieniu do załączników do niniejszego komunikatu zainteresowane strony są zachęcone do wypowiadania się przed 29 lutego na temat rozwoju jednolitego rynku treści kreatywnych online.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Kreatywne treści online: treści i usługi, takie jak audiowizualne media online (film, telewizja), muzyka, radio, gry online, publikacje online, treści edukacyjne online oraz treści tworzone przez użytkowników.
  • Interoperacyjność: oznacza możliwość współpracy i komunikacji bez zakłóceń kilku systemów identycznych lub zdecydowanie różnych. Interoperacyjność jest pojęciem bardzo ważnym w światowej sieci telefonicznej i internetowej, które z założenia są różnorodne i zbudowane ze zróżnicowanych materiałów. Konieczne jest zatem, aby łączność spełniała wyraźnie określone, jednoznaczne normy.

AKTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady z dnia 20 listopada 2008 r. dotyczące rozwoju legalnej oferty kulturalnych i kreatywnych treści w sieci oraz zapobiegania piractwu w środowisku cyfrowym i walki z tym piractwem [Dz.U. C 319 z 13.12.2008]. Rada Europejska stwierdza w tych konkluzjach, że rozpowszechnianie dóbr kulturalnych i kreatywnych w sieci tworzy znakomitą możliwość udostępnienia kultury wszystkim odbiorcom, rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i różnorodności kulturowej. Potencjał rozwoju w Europie jest znaczący, ale zagrożony przez piractwo w sieci, które naraża na straty posiadaczy praw autorskich i praw pokrewnych.

Rada zachęca państwa członkowskie, aby opracowały rozwiązania sprzyjające rozwojowi legalnej oferty w sieci oraz zapobieganiu piractwu i walce z nim. Ponadto państwa członkowskie są także zachęcane do aktywnej promocji oferty utworów audiowizualnych i kinematograficznych przez wdrożenie dyrektywy w sprawie audiowizualnych usług medialnych. W tej perspektywie Komisja Europejska jest zachęcana do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2009

Top