Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrona statków i obiektów portowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrona statków i obiektów portowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Wszystkie kraje UE zobowiązane są do stosowania w całości zmienionej Konwencji SOLAS i Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (Kodeks ISPS) w żegludze międzynarodowej do 1 lipca 2004 r. Dla krajowych statków pasażerskich klasy A termin mija 1 lipca 2005 r.
 • Do dnia 1 lipca 2007 r. wszystkie kraje UE, po przeprowadzeniu obowiązkowej oceny ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa, podejmują decyzję o zakresie, w jakim będą stosować przepisy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do różnych kategorii statków realizujących usługi krajowe.
 • Wszystkie kraje UE informują IMO, Komisję Europejską i pozostałe kraje UE o podjętych środkach. Informacje te dotyczą także centralnych punktów kontaktowych ds. ochrony na morzu wyznaczonych przez każdy kraj UE.
 • Statki objęte specjalnymi środkami zamierzające wejść do portu UE zobowiązane są dostarczyć informacje na temat bezpieczeństwa odpowiednim władzom krajowym:
  • przynajmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem; lub
  • najpóźniej w chwili opuszczania przez statek poprzedniego portu, jeżeli czas podróży między tymi portami jest krótszy niż 24 godziny; lub
  • jeżeli port zawinięcia jest nieznany lub został zmieniony w czasie podróży, gdy tylko ta informacja jest znana.
 • Regularne linie żeglugowe pomiędzy portami na własnym terytorium lub pomiędzy dwoma krajami UE mogą być zwolnione z wymogu dostarczania informacji przed przybyciem, pod warunkiem że armatorzy obsługujący takie linie są w stanie dostarczyć takie informacje na wezwanie właściwych organów.
 • Organy krajowe prowadzą wykaz armatorów i statków, którym przyznano wyłączenia, oraz regularnie uaktualniają ten wykaz.
 • Do 1 lipca 2004 r. kraje UE były zobowiązane wyznaczyć punkt centralny ds. ochrony na morzu.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 1 lipca 2004 r.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Ochrona na morzu: połączenie środków zapobiegawczych mających na celu ochronę żeglugi morskiej i obiektów portowych przed zagrożeniami zamierzonych aktów bezprawnych.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz.U. L 129 z 29.4.2004, s. 6–91)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 725/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2016

Top