Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych: dyrektywa w sprawie eurowiniety

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych: dyrektywa w sprawie eurowiniety

Większość krajów UE pobiera od przewoźników opłaty za użytkowanie infrastruktury transportowej, a w szczególności dróg. UE wprowadziła eurowinietę, aby umożliwić odzyskiwanie kosztów środowiskowych oraz budowy, utrzymania i naprawy, zapewnić uczciwą konkurencję i zapobiegać dyskryminacji.

AKT

Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Zastępuje wcześniejsze przepisy - dyrektywę 93/89/EWG - która została uchylona przez Trybunał Sprawiedliwości w 1995 r. Harmonizuje warunki, na których organy krajowe mogą nakładać podatki, opłaty za przejazd i opłaty za korzystanie dotyczące towarów transportowanych drogami.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Obciążenia finansowe początkowo dotyczyły pojazdów o masie całkowitej do 12 ton. Od 2012 r. dotyczą one też pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony.
  • Opłaty mogą być pobierane za korzystanie z autostrad, mostów, tuneli, przełęczy górskich i dróg o określonej kategorii.
  • Opłaty nie mogą być dyskryminujące ze względu na narodowość przewoźnika ani ze względu na pochodzenie lub miejsce docelowe pojazdu.
  • Zabrania się prowadzenia obowiązkowych kontroli na wewnętrznych granicach UE.
  • Opłaty mogą się różnić w zależności od ilości uwolnionych emisji lub czasu użytkowania infrastruktury drogowej.
  • Organy krajowe, w szczególnych okolicznościach, mogą nałożyć inne podatki, np, za rejestrację, ponadnormatywne ładunki, parkowanie lub w celu przeciwdziałania zatorom.
  • Opłaty nie obejmują pojazdów zarejestrowanych na Wyspach Kanaryjskich, Azorach, Maderze lub w Ceucie i Melilli, użytkowanych w obrębie tych terytoriów lub między nimi a Hiszpanią i Portugalią.

Dyrektywa 2003/96/WE określa minimalny poziom podatków dla wszystkich paliw silnikowych. Kraje stosujące opłaty dla użytkowników dróg mogą stosować ulgowe stawki na olej gazowy wykorzystywany przez te pojazdy.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 20 lipca 1999 r.

KONTEKST

W 2014 r. Komisja przyjęła strategię na rzecz zmniejszenia zużycia paliw i emisji CO2 z transportu. Podkreślono w niej, jak duży wkład mogą przynieść nowe technologie, w tym paliw alternatywnych oraz korzystanie z innych form transportu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej opłat drogowych

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 1999/62/WE

20.7.1999

1.7.2000

Dz.U. L 187 z 20.7.1999, str. 42-50

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2006/38/WE

10.6.2006

10.6.2008

Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 8-23

Dyrektywa 2006/103/WE

1.1.2007

1.1.2007

Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 344-351

Dyrektywa 2011/76/UE

15.10.2011

16.10.2013

Dz.U. L 269 z 14.10.2011, str. 1-16

Dyrektywa Rady 2013/22/UE

1.7.2013

1.7.2013

Dz.U. L 158 z 10.6.2013, str. 356-361

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51-70)

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Strategia na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania pojazdów ciężarowych na paliwo oraz redukcji emisji CO2 (COM(2014) 285 final z 21.5.2014).

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015

Top