Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ubezpieczenia kredytów eksportowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ubezpieczenia kredytów eksportowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 98/29/WE – zasady ubezpieczeń kredytów eksportowych dla transakcji objętych ubezpieczeniem średnio- i długoterminowym

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Dyrektywa harmonizuje różne systemy ubezpieczeń kredytów eksportowych*, aby wyeliminować zakłócenia konkurencji pomiędzy krajami UE.
 • Ustanawia wspólne zasady dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, składek, krajowej polityki ubezpieczeniowej i procedur notyfikacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Niniejsze przepisy mają zastosowanie do ochrony ubezpieczeniowej w przypadku eksportu towarów i usług. Muszą je spełniać wszystkie instytucje oferujące taką ochronę, bezpośrednio lub pośrednio.
 • Ryzyko objęte przepisami może być ryzykiem handlowym, politycznym, ryzykiem produkcji lub kredytu.
 • Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda jest pośrednim lub bezpośrednim następstwem takich zdarzeń, jak niewypłacalność dłużnika lub zmiany polityczno-gospodarcze.
 • Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane przez następujące czynniki:
  • działania lub zaniedbania ze strony ubezpieczającego,
  • niedopełnienie zobowiązań ze strony podwykonawców.
 • Odszkodowania powinny być wypłacane bez żadnej zwłoki w przeciągu 1-miesięcznego okresu oczekiwania na wypłatę*.
 • Składki powinny:
  • odpowiadać ubezpieczonemu ryzyku kraju, państwa oraz ryzyku dłużnika publicznego lub dłużnika prywatnego,
  • odzwierciedlać zakres i jakość udzielonej ochrony ubezpieczeniowej,
  • odzwierciedlać długoterminowe koszty i straty.
 • Polityka ubezpieczeniowa wobec poszczególnych krajów powinna odzwierciedlać ocenę ryzyka, szczególnie całkowite nieuregulowane zaangażowanie w odniesieniu do danego kraju lub wartość nowych umów, które mają być przedmiotem ubezpieczenia.
 • Procedury notyfikacji, ustanowione, aby zapewnić przejrzystość systemu, mają zastosowanie w odniesieniu do:
  • rocznej notyfikacji informacyjnej,
  • notyfikacji w celu podjęcia decyzji,
  • notyfikacji informacyjnej ex ante oraz ex post.
 • Niniejszych przepisów nie stosuje się w odniesieniu do ubezpieczenia:
  • gwarancji przetargowych,
  • gwarancji zaliczek,
  • gwarancji wykonania i dobrego wykonania kontraktu*,
  • sprzętu i materiałów budowlanych używanych lokalnie.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 8 czerwca 1998 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 1 kwietnia 1999 r.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Systemy ubezpieczeń kredytów eksportowych: systemy chroniące eksportera towarów i usług przed ryzykiem braku zapłaty przez klienta zagranicznego. Dając eksporterowi warunkowe zapewnienie, że otrzyma zapłatę, w przypadku gdy nabywca zagraniczny nie będzie w stanie zapłacić, ubezpieczenia redukują ryzyko płatności związane z powadzeniem działalności biznesowej zagranicą.

Okres oczekiwania: okres urzeczywistnienia się ryzyka.

Gwarancja wykonania i dobrego wykonania kontraktu: gwarancje chroniące klienta, gdy praca lub projekt jest zakończony. Gwarantują, że wykonawca dokona prac w celu usunięcia wad odkrytych niezwłocznie po zakończeniu kontraktu, nawet jeśli otrzymał już pełne wynagrodzenie.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 98/29/WE z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji podstawowych przepisów dotyczących zasad ubezpieczeń kredytów eksportowych dla transakcji objętych ubezpieczeniem średnio- i długoterminowym (Dz.U. L 148 z 19.5.1998, s. 22–32)

Kolejne zmiany do dyrektywy 98/29/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2006/789/WE z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie procedur konsultacyjnych i informacyjnych w sprawach ubezpieczenia kredytów, gwarancji kredytowych i kredytów finansowych (Wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 319 z 18.11.2006, s. 37–45)

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017

Top