Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nadużycia na rynku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nadużycia na rynku

Niniejsza dyrektywa ma na celu zagwarantowanie uczciwości na europejskich rynkach finansowych oraz zwiększenie zaufania inwestorów do tych rynków. Jej założeniem jest stworzenie w ramach zwalczania nadużyć na rynku warunków sprawiedliwej konkurencji dla wszystkich podmiotów gospodarczych w państwach członkowskich.

AKT

Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma w założeniu uniemożliwiać dokonywanie wszelkich nadużyć na rynku w celu ochrony sprawnego funkcjonowania rynków finansowych w Unii Europejskiej.

Dyrektywa ta nie ma zastosowania do transakcji przeprowadzanych w ramach:

  • realizowanej polityki pieniężnej, wymiany walut lub zarządzania długiem publicznym przez państwo członkowskie,
  • Europejskiego Systemu Banków Centralnych,
  • krajowego banku centralnego.

Warunki dotyczące zakazów nadużyć na rynku

Nadużycie na rynku może mieć miejsce wówczas, gdy pewni inwestorzy naruszyli, pośrednio lub bezpośrednio, dobro innych inwestorów, poprzez:

  • wykorzystanie poufnych informacji,
  • zafałszowanie mechanizmu ustalania kursów instrumentów finansowych,
  • rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

W rezultacie takie zachowania mogą zagrozić głównej zasadzie, zgodnie z którą wszyscy inwestorzy muszą mieć równe szanse.

Państwa członkowskie zabraniają więc wszystkim osobom posiadającym informacje:

  • ujawniania informacji wewnętrznych jakiejkolwiek innej osobie, jeżeli nie należy to do normalnego trybu wykonywania przez nią czynności zawodowych,
  • zalecania innej osobie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, do których odnoszą się te informacje,
  • angażowania się w manipulacje na rynku.

Zakazy te nie mają zastosowania do obrotu akcjami własnymi w programach odkupu lub do stabilizacji instrumentów finansowych.

Zarządzanie informacjami dotyczącymi emitentów instrumentów finansowych

Emitenci instrumentów finansowych mają obowiązek podawać możliwie szybko do wiadomości publicznej informacje wewnętrzne bezpośrednio ich dotyczące i publikować je na swoich stronach internetowych. Kiedy emitent ujawnia jakiekolwiek informacje wewnętrzne stronie trzeciej w trybie wykonywania swoich obowiązków, informacje takie muszą być publiczne.

Poza tym emitenci mają obowiązek sporządzić listę osób dla nich pracujących, które posiadają dostęp do informacji wewnętrznych.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ma możliwość opracowywania technicznych standardów wykonawczych w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania aktów prawnych przyjmowanych przez Komisję.

Współpraca

W dyrektywie przewidziano, że każde państwo członkowskie wyznaczy jeden organ regulacyjny i nadzorczy posiadający wspólny minimalny zestaw uprawnień. Organy te będą stosować zbieżne metody zwalczania nadużyć na rynku i mają obowiązek udzielać sobie wzajemnego wsparcia podczas tropienia przypadków naruszania przepisów, zwłaszcza w ramach działalności transgranicznej. Procedura przestrzegana w dziedzinie współpracy administracyjnej może między innymi przyczynić się do zwalczania aktów terroryzmu. Organy właściwe współpracują z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Sankcje

To samo zachowanie uważane za dokonywanie nadużyć na rynku musi podlegać podobnym sankcjom w różnych państwach członkowskich.

Gdy właściwy organ przyjmuje środek administracyjny lub sankcję, ma obowiązek powiadomić o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Jeżeli ta sankcja dotyczy przedsiębiorstwa inwestycyjnego akredytowanego zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych sporządza adnotację dotyczącą tej sankcji w rejestrze przedsiębiorstw inwestycyjnych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2003/6/WE

12.04.2003

12.10.2004

Dz.U. L 96 z 12.04.2003

Akty zmieniające

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2008/26/WE

21.3.2008

-

Dz.U. L 81 z 20.3.2008

Dyrektywa 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

Dz.U. L 331 z 15.12.2010

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2003/6/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/26/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/6/WE w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [Dz.U. L 81 z 20.3.2008].

Dyrektywa Komisji 2004/72/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, sporządzania list osób mających dostęp do informacji wewnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach [Dz.U. L 162 z 30.4.2004]. Dyrektywa ta definiuje czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas badania praktyk rynkowych do celów stosowania art. 6 pkt 10 dyrektywy 2003/6/WE. Uczciwe i sprawne praktyki uczestników rynku wymagane są w celu ochrony uczciwości rynkowej. Praktyki te nie mogą stanowić zagrożenia dla uczciwości rynkowej na innych powiązanych rynkach w Unii Europejskiej.

Dyrektywa Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku [Dz.U. L 339 z 24.12.2003]. Dyrektywa ta precyzuje szczegółowe kryteria, które należy stosować w celu określania informacji uważanych za informacje dokładne i mogące wpłynąć na ceny instrumentów finansowych. Poza tym wyszczególnia serię czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas weryfikacji, czy dane zachowanie stanowi manipulację na rynku. W przypadku emitentów dyrektywa określa środki i ograniczenia czasowe publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz szczególne sytuacje uprawniające emitentów do opóźniania publicznego ich ujawniania.

Dyrektywa Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów [Dz.U. L 339 z 24.12.2003]. Dyrektywa ta wyznacza zasady uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów. Ustanawia podział pomiędzy osobami wydającymi zalecenia inwestycyjne (zobowiązanymi do przestrzegania surowszych norm) a osobami rozpowszechniającymi zalecenia wydawane przez osoby trzecie. Zgodnie z art. 6 dyrektywy o nadużyciach na rynku ta druga dyrektywa wykonawcza uwzględnia reglamentacje, w tym regulacje wewnętrzne, którym podlega zawód dziennikarza. Oznacza to, że wyspecjalizowana podkategoria dziennikarzy finansowych wydających lub rozpowszechniających zalecenia inwestycyjne ma obowiązek przestrzegać pewnych ogólnych zasad. Jednak przewiduje się środki zachowawcze i dopuszcza zastosowanie mechanizmów regulacji wewnętrznej w celu ustalenia sposobu stosowania podstawowych zasad. Rozwiązanie to ma na celu ochronę wolności prasy przy jednoczesnej ochronie inwestorów i emitentów przed jakimkolwiek zagrożeniem manipulacją rynkiem ze strony dziennikarzy.

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2011

Top