Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospekty emisyjne publikowane w związku z wydaniem papierów wartościowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekty emisyjne publikowane w związku z wydaniem papierów wartościowych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa jakości informacji udzielanych inwestorom przez firmy chcące przyciągnąć inwestorów zewnętrznych w celu pozyskania kapitału w UE na sfinansowanie wzrostu.

Ma ona zapewnić odpowiednie i równoważne normy ujawniania informacji we wszystkich krajach UE, w przypadku gdy papiery wartościowe są oferowane inwestorom ze wszystkich krajów UE.

Dyrektywa ustanawia zasady dotyczące prospektów emisyjnych* — dokumentów, do których publikowania przedsiębiorstwa unijne są zobowiązane w przypadku wydawania papierów wartościowych w celu przyciągnięcia inwestorów. Na mocy tych przepisów po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w jednym kraju unijnym jest on ważny w całej Unii (pojedyncze zezwolenie dla emitentów).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Obowiązek publikacji prospektu emisyjnego

Emitenci zobowiązani są do publikacji prospektu emisyjnego na oferty papierów wartościowych, chyba że oferta:

  • skierowana jest jedynie do inwestorów kwalifikowanych (organów profesjonalnych),
  • skierowana jest do mniej niż 150 osób, innych niż inwestorzy kwalifikowani (np. do osób fizycznych), na kraj UE,
  • skierowana jest do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o całkowitej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora,
  • dotyczy papierów wartościowych (akcji lub obligacji), których nominał jednostki jest równy co najmniej 100 tys. euro,
  • ma całkowitą wartość w Unii mniejszą niż 100 tys. euro.

Informacje

Prospekt emisyjny to opracowane w standardowym formacie podsumowanie zawierające kluczowe informacje na temat:

  • podstawowych właściwości emitenta papierów wartościowych (np. przedsiębiorstwa emitującego), gwarantów (np. banku) i oferowanych papierów wartościowych lub papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, a także głównego powiązanego z nimi ryzyka,
  • ogólnych warunków oferty, w szczególności oszacowania kosztów, którymi emitent obciąży inwestora.

Emitent ponosi cywilną odpowiedzialność za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym. Informacje te muszą być zgodne ze stanem faktycznym i nie mogą pomijać żadnych faktów.

Zatwierdzenie i publikacja

Po zatwierdzeniu prospektu przez właściwy organ kraju pochodzenia w UE należy go opublikować (np. w krajowej gazecie o dużym nakładzie lub na stronie internetowej emitenta), a jego kopię należy przesłać do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW).

Prospekt jest ważny przez okres do 12 miesięcy po jego zatwierdzeniu, pod warunkiem że jest aktualizowany i uzupełniany wymaganymi informacjami.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa miała być transponowana do prawa krajowego 1 lipca 2005 r. Dyrektywa zmieniająca (2010/73/WE) ma zastosowanie od 1 lipca 2012 r.

W zielonej księdze dotyczącej unii rynków kapitałowych, opublikowanej w lutym 2015 r., Komisja ogłosiła, że ma zamiar ponownie zbadać dyrektywę w sprawie prospektu emisyjnego, tak aby przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie firmy, mogły łatwiej pozyskiwać kapitał i przyciągać zagranicznych inwestorów.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego.

KLUCZOWE POJĘCIE

* Prospekt emisyjny: dokument, który ujawnia informacje umożliwiające podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych z pełną znajomością faktów.

AKT

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE(Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64–89)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2003/72/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość referencyjną.

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2015

Top