Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna to pakiet środków na rzecz realizacji przyszłych potrzeb w zakresie wydajności oraz bezpieczeństwa lotniczego. Ma ona zastosowanie zarówno do sektora cywilnego, jak i wojskowego. Obejmuje aspekty regulacyjne, ekonomiczne, środowiskowe, technologiczne i instytucjonalne oraz kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie. Jej celem jest położenie kresu organizacji zarządzania ruchem lotniczym, która nie uległa zmianie od lat 60. ubiegłego wieku i stanowi jedną z głównych przyczyn tłoku w dzisiejszym ruchu lotniczym.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 549/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) – Deklaracja państw członkowskich dotycząca kwestii wojskowych związanych z Jednolitą Europejską Przestrzenią Powietrzną [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie stanowi część pakietu legislacyjnego w sprawie zarządzania ruchem lotniczym, zaprojektowanego w celu stworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej do 31 grudnia 2004 r. Celem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej jest zapewnienie optymalnego wykorzystania europejskiego obszaru powietrznego w celu spełnienia wymogów wszystkich użytkowników tej przestrzeni.

Pakiet Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej obejmuje rozporządzenie ramowe oraz trzy rozporządzenia techniczne w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej , organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej oraz interoperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym. Rozporządzenia te zostały zaprojektowane w szczególności w celu poprawy oraz wzmocnienia bezpieczeństwa, a także restrukturyzacji przestrzeni powietrznej na podstawie ruchu, a nie krajowych granic.

Celem rozporządzenia jest wzmocnienie aktualnych standardów bezpieczeństwa oraz ogólnej wydajności ruchu lotniczego w Europie, optymalizacja zdolności spełniających wymagania wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej, jak również ograniczenie opóźnień do minimum.

Krajowe organy nadzoru

Państwa UE muszą wspólnie lub indywidualnie wyznaczyć lub ustanowić co najmniej jeden krajowy organ nadzorczy do realizacji zadań wyznaczonych takim organom. Organy te muszą być niezależne od instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej

Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej został ustanowiony wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, aby wspomagać Komisję w zarządzaniu Jednolitą Europejską Przestrzenią Powietrzną oraz zapewnić odpowiednie uwzględnienie interesów wszystkich kategorii użytkowników. W jego skład wchodzi dwóch przedstawicieli z każdego kraju UE, a przewodniczy mu przedstawiciel Komisji.

Kwestie wojskowe

Kraje UE przyjęły ogólną deklarację dotycząca kwestii wojskowych związanych z Jednolitą Europejską Przestrzenią Powietrzną. Zgodnie z nią wzmocnią one współpracę cywilną/wojskową w stopniu wymaganym przez wszystkie zainteresowane kraje UE.

Przemysłowy Organ Konsultacyjny

Przemysłowy organ konsultacyjny doradza Komisji na temat wdrażania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, stowarzyszeń użytkowników przestrzeni powietrznej, portów lotniczych, przemysłu wytwórczego oraz zawodowych instytucji przedstawicielskich.

Przepisy wykonawcze

Eurocontrol jest zaangażowana w tworzenie przepisów wykonawczych, które leżą w jej kompetencjach, na podstawie mandatu Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej.

Ocena skuteczności działania

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 ustanawia system wyników, który ma na celu poprawę wydajności służb żeglugi powietrznej oraz funkcji sieciowych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Obejmuje on:

  • ogólnoeuropejskie cele skuteczności w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, środowisko, przepustowość i efektywność kosztowa,
  • krajowe plany obejmujące cele skuteczności na rzecz zapewnienia spójności z ogólnoeuropejskimi celami skuteczności,
  • okresową ocenę i monitorowanie skuteczności służb żeglugi powietrznej oraz funkcji sieciowych.

Środki bezpieczeństwa

Wreszcie rozporządzenie nie wyklucza zastosowania przez kraje UE środków, jakie niezbędne są do zagwarantowania bezpieczeństwa i interesów polityki obronnej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) 549/2004

20.4.2004

Dz.U. L 96 z 31.3.2004

Akt(-) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1070/2009

4.12.2009

Dz.U. L 300 z 14.11.2009

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych. [Dz.U. L 128 z 9.5.2013].

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 ustanawiające wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej. [Dz.U. L 128 z 9.5.2013].

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2013 w sprawie definicji wspólnych projektów, ustanowienia systemu zarządzania i określenia zachęt wspierających wdrożenie europejskiego centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym. [Dz.U. L 123 z 4.5.2013].

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1216/2011 zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych [Dz.U. L 310 z 25.11.2011].

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2010 [Dz.U. L 185 z 15.7.2011].

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2011 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2007 w zakresie przepisów przejściowych, o których mowa w art. 7 [Dz.U. L 77 z 23.3.2011].

Decyzja Komisji ustanawiająca ogólnounijne cele w zakresie skuteczności działania oraz stany alarmowe dla zapewniania służb żeglugi powietrznej na lata 2012-2014 (2011/121/UE) - [Dz.U. L 48 z 23.2.2011].

Komunikat Komisji z dnia 24 stycznia 2011 r.: Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego ze śródokresowej oceny wspólnego przedsięwzięcia SESAR i jego postępów we wdrażaniu centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie [KOM(2011) 14 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 14 listopada 2011 r.: Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat wykonania przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej: pora na konkrety [KOM(2011) 731 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1794/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz.U. L 333 z 17.12.2010).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 929/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów ICAO przywołanych w art. 3 ust. 1 (Dz.U. L 273 z 19.10.2010).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz.U. L 201 z 3.8.2010).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego [Dz.U. L 80 z 26.3.2010].

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej [Dz.U. 23 z 27.1.2010].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej [Dz.U. L 84 z 31.3.2009].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych [Dz.U. L 13 z 17.1.2009].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej [Dz.U. L 13 z 17.1.2009].

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) [Dz.U. L 352 z 31.12.2008].

Komunikat Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. - Pierwsze sprawozdanie na temat wykonania przepisów dotyczących Jednolitej Przestrzeni Powietrznej: dotychczasowe osiągnięcia i dalsze działania [KOM(2007) 845 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2007 w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 [Dz.U. L 291 z 9.11.2007].

Rozporządzenie Komisji (WE- nr 633/2007 ustanawiające wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego [Dz.U. L 146 z 8.6.2007].

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) [Dz.U. L 64 z 2.3.2007].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej [Dz.U. L 341 z 7.12.2006].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego [Dz.U. L 186 z 7.7.2006].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej [Dz.U. L 186 z 7.7.2006].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2006 w sprawie klasyfikacji przestrzeni powietrznej i możliwości wykonywania lotów z widocznością w przestrzeni powietrznej powyżej poziomu lotu FL 195 [Dz.U. L128 z 16.5.2006].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2005 ustanawiające wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej [Dz.U. L 342 z 24.12.2005].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej [Dz.U. L 335 of 21.12.2005].

Rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) [Dz.U. L 96 z 31.03.2004].

Rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej [Dz.U. L 96 z 31.03.2004].

Rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) [Dz.U. L 96 z 31.03.2004].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 1999 r.: Utworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej [KOM(1999) 614 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

WNIOSKI

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona). [COM(2013)410 final z 11.6.2013].

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej. [COM(2013)409 final z 11.6.2013].

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2014

Top