Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy przy wykorzystaniu systemu finansowego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy przy wykorzystaniu systemu finansowego

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2005/60/WE — przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

  • Celem niniejszej dyrektywy jest zapobieganie wykorzystywaniu sektorów finansowych i niefinansowych do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z globalnymi standardami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
  • Niniejszy akt ustanawia środki służące do ustalania prawdziwej tożsamości klientów, raportowania transakcji budzących podejrzenia i do tworzenia systemów zapobiegania wewnątrz organizacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Poza sektoremfinansowym niniejsza dyrektywa ma zastosowanie także do określonych sektorów niefinansowych obejmujących prawników, notariuszy, księgowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, dostawców usług hazardowych, podmioty świadczące usługi dla trustów i przedsiębiorstw, a także wszystkich dostawców towarów w wypadku płatności gotówką powyżej 15 tys. euro.

Podmioty objęte niniejszą dyrektywą, między innymi:

  • identyfikują i weryfikują tożsamość swoich klientów (zasada należytej staranności wobec klienta) i rzeczywistych beneficjentów*, a także monitorują ich stosunki gospodarcze z klientem,
  • zgłaszają podejrzenia prania pieniędzy* lub finansowania terroryzmu* organom władzy publicznej (zwykle jest to krajowa jednostka analityki finansowej),
  • zapewniają, by personel był odpowiednio przeszkolony oraz by utworzono wewnętrzne polityki i procedury zapobiegawcze.

Niniejsza dyrektywa wprowadza dodatkowe wymogi i zabezpieczenia (zaostrzone zasady należytej staranności) dla sytuacji stanowiących poważniejsze ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, np. prowadzenie handlu z bankami korespondentami spoza UE.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 15 grudnia 2005 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy do prawa krajowego do 15 grudnia 2007 r.

W czerwcu 2015 r. UE przyjęła dyrektywę (UE) 2015/849. Uchyla ona dyrektywę 2005/60/WE ze skutkiem od 26 czerwca 2017 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

* Rzeczywisty beneficjent: osoba lub osoby, które ostatecznie są właścicielami lub sprawują kontrolę nad klientem, w imieniu którego przeprowadzana jest transakcja, np. w przypadku przedsiębiorstwa jest to osoba posiadająca wystarczający odsetek udziałów lub głosów.

* Pranie pieniędzy: konwersja, za pomocą różnych środków, zysków pochodzących z przestępstw na pozornie legalne pieniądze, np. poprzez zmianę formy lub przeniesienie środków w miejsce, w którym będą mniej narażone na podejrzenia.

* Finansowanie terroryzmu: dostarczanie lub gromadzenie funduszy wykorzystywanych do popełniania przestępstw określonych w decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu, takie jak sporządzanie fałszywych dokumentów administracyjnych lub przewodzenie grupie terrorystycznej.

AKT

Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15–36)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2005/60/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie (Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 29–34)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73–117)

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016

Top