Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Agencja Kolejowa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europejska Agencja Kolejowa

Europejska Agencja Kolejowa stanowi element napędowy polityki modernizacji sektora kolejowego w Europie. Fakt istnienia w dwudziestu ośmiu państwach członkowskich niekompatybilnych ze sobą reguł technicznych i zasad bezpieczeństwa narodowego znacznie ogranicza rozwój sektora kolejowego. Zadaniem agencji jest stopniowe zbliżanie tych reguł technicznych oraz tworzenie wspólnych metod i celów w zakresie bezpieczeństwa dla całości europejskiego systemu kolejowego.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 881/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Stopniowe ustanawianie europejskiego obszaru kolejowego bez granic wymaga podjęcia przez Unię działań w zakresie uregulowań technicznych dla kolei, uwzględniając zarówno aspekty techniczne, jak i aspekty bezpieczeństwa. Równoczesna realizacja celów bezpieczeństwa i interoperacyjności wymaga intensywnej pracy technicznej, prowadzonej przez wyspecjalizowaną organizację: Europejską Agencję Kolejową (ERA), nazywaną dalej Agencją.

Europejska Agencja Kolejowa ma więc do wypełnienia następujące zadania:

 • wzmocnienie bezpieczeństwa europejskiego systemu kolei,
 • poprawę swojego poziomu interoperacyjności,
 • wkład w utworzenie europejskiego systemu wydawania świadectw za utrzymanie pojazdów,
 • wkład we wdrożenie jednolitego systemu szkoleń i uznawania kompetencji maszynistów kolejowych.

Bezpieczeństwo systemu kolei

Agencja ma zapewniać techniczne wsparcie niezbędne do wdrażania dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych. Głównymi zadaniami jej przypisanymi są:

 • przygotowywanie i sugerowanie wspólnych metod i wskaźników oraz coroczne weryfikowanie, czy cele bezpieczeństwa są realizowane przez państwa członkowskie,
 • uzyskiwanie pomocy od podlegających jej zespołów ekspertów w sektorze,
 • przeprowadzanie konsultacji z partnerami społecznymi i organizacjami reprezentującymi klientów przewozów towarowych i pasażerów na szczeblu europejskim,
 • zapewnianie ciągłej kontroli wydajności bezpieczeństwa,
 • sporządzanie publicznego sprawozdania w odstępach dwuletnich,
 • prowadzenie bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa kolei,
 • zapewnienie połączenia w sieć i współpracy władz krajowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kolejowe i organów badawczych w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i rozwoju wspólnej kultury bezpieczeństwa kolejowego.

Interoperacyjność systemu kolejowego

Interoperacyjność europejskiego systemu kolejowego ma na celu wypracowanie kompatybilności różnych krajowych systemów kolejowych działających w państwach członkowskich poprzez usunięcie bądź zmniejszenie barier technicznych.

W celu poprawy swojego poziomu interoperacyjności, Agencja organizuje prace służące utworzeniu i uaktualnianiu specyfikacji technicznych dotyczących interoperacyjności (TSI), a także kieruje nimi. Specyfikacje techniczne dotyczące interoperacyjności mają spełniać podstawowe wymogi zawarte w dyrektywie2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Oprócz tego Agencja publikuje co dwa lata sprawozdanie o postępach zrealizowanych w dziedzinie interoperacyjności.

Konserwacja taboru

Ważnym elementem bezpieczeństwa kolejowego jest konserwacja taboru. Dlatego też Agencja odpowiada za sformułowanie zaleceń zwłaszcza w zakresie systemu wydawania świadectw dla podmiotów odpowiedzialnych za konserwację wagonów i innych elementów taboru kolejowego.

Agencja ma również obowiązek sporządzać sprawozdanie dotyczące wdrażania systemu wydawania świadectw.

Personel kolejowy

Szkolenie i kompetencje maszynistów kolejowych są ważnym elementem bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego. Misja Agencji polega na dążeniu do zharmonizowania kompetencji zawodowych maszynistów kolejowych, w ramach dyrektywy 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty.

Agencja powinna w szczególności współpracować z kompetentnymi władzami w celu zapewniania interoperacyjności rejestrów licencji i zaświadczeń wydawanych maszynistom, przeprowadzania oceny ewolucji procesu przyznawania im uprawnień i sporządzania sprawozdań dotyczących możliwych do wprowadzenia poprawek.

Organizacja

Agencja składa się z Rady Administracyjnej, której posiedzenia są zwoływane co najmniej dwa razy do roku. Zadaniem Rady jest w szczególności przyjmowanie rocznego programu prac Agencji oraz generalnego raportu Agencji. W skład Rady Administracyjnej wchodzą przedstawiciele każdego państwa członkowskiego, Komisji i sześciu kategorii zawodowych sektora, tj.: przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury, przemysłu kolejowego, związków zawodowych, pasażerów i klientów przewozów towarowych.

Oprócz tego Agencją kieruje dyrektor wykonawczy powoływany przez Radę Administracyjną. Zadaniem dyrektora jest w szczególności przygotowywanie i wdrażanie programu prac. Dodatkowo jest on odpowiedzialny za zarządzanie budżetem Agencji.

Agencja nie posiada uprawnień decyzyjnych jako takich, ale może składać opinie, zalecenia i wnioski na ręce Komisji. Jest organem niezależnym, ale ściśle współpracuje z ekspertami w tej dziedzinie.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004

1.5.2004

-

Dz.U. L 164 z 30.4.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1335/2008

1.1.2009

-

Dz.U. L 354 z 31.12.2008

AKTY POWIĄZANE

2014/89/UE : Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wykonanie obowiązków w zakresie współpracy administracyjnej określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym[Dz.U. L 4 z 15.2.2014].

Agencja jest odpowiedzialna za monitorowanie projektu pilotażowego w zakresie stosowania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), w celu usprawnienia wymiany informacji między krajowymi rejestrami licencji i świadectw maszynistów. Odpowiada także za składanie sprawozdań w sprawie funkcjonowania aplikacji pilotażowej, na podstawie których Komisja ocenia wyniki projektu.

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2014

Top