Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informacje dla pasażerów: tożsamość przewoźnika lotniczego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informacje dla pasażerów: tożsamość przewoźnika lotniczego

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 – wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi w ramach UE i tożsamość przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

  • Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólnodostępny wykaz linii lotniczych objętych zakazem wykonywania lotów w UE z powodu niespełniania wymaganych norm bezpieczeństwa (załącznik A) oraz linii lotniczych, których działalność jest ograniczona określonymi warunkami (załącznik B).
  • Niniejszy dokument zapewnia, by pasażerowie znali tożsamość linii lotniczej wykonującej przewóz.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Linia lotnicza może trafić na wykaz objęty zakazem, jeśli stwierdzone zostaną niedociągnięcia w zakresie bezpieczeństwa i jeśli taka linia lotnicza im nie zaradzi.
  • Istnieją wspólne kryteria unijne oparte na odpowiednich normach bezpieczeństwa w celu określenia, czy należy nałożyć zakaz wykonywania przewozów. Komisja Europejska może dostosowywać te normy do rozwoju naukowego i technicznego.
  • Jeśli wystąpią nieprzewidziane problemy w zakresie bezpieczeństwa, kraj UE może nałożyć na linię lotniczą zakaz wykonywania przewozów ze skutkiem natychmiastowym.
  • Przewoźnicy mają możliwość przedstawienia swoich racji, jeśli Komisja podejmie decyzję o umieszczeniu takiego przewoźnika w wykazie.
  • Wykaz jest publikowany w unijnym Dzienniku Urzędowym. Komisja i kraje UE ułatwiają publiczny dostęp do wykazu, zwłaszcza przez internet. Organy lotnictwa cywilnego i porty lotnicze także udostępniają wykaz pasażerom.
  • Sprzedawcy biletów, organizatorzy wycieczek i biura podróży podczas dokonywania rezerwacji informują pasażerów na temat tożsamości linii lotniczej, która ma zapewnić ich przewóz. Pasażerowie są niezwłocznie informowani o wszelkich późniejszych zmianach, najpóźniej podczas odprawy lub przy wejściu na pokład.
  • Pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży, jeśli linia lotnicza zostanie umieszczona w wykazie po dokonaniu rezerwacji.

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska opublikowała kompleksową strategię w dziedzinie lotnictwa dla Europy. Strategia ta, oprócz dążenia do poprawy konkurencyjności sektora, podkreśla znaczenie utrzymywania wysokich norm bezpieczeństwa oraz ochrony praw pasażerów.

Do listopada 2016 r. każdy przewoźnik lotniczy spoza UE latający do UE będzie musiał posiadać specjalne upoważnienie wydane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego. Upoważnienia te potwierdzają, że dana linia lotnicza spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa, i są ważne w całej UE.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 16 stycznia 2006 r.

KONTEKST

Wykaz linii lotniczych z zakazem wykonywania lotów w UE

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15–22)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 14–28). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016

Top