Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nowe zobowiązanie europejskie w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nowe zobowiązanie europejskie w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym

Komisja sporządza podsumowania zobowiązania europejskiego w sprawach usług świadczonych w interesie ogólnym. Komisja przedstawia również konkretne działania, które należy przedsięwziąć w celu skonsolidowania ram regulacyjnych UE w następstwie przyjęcia protokołu, który ma zostać dołączony do traktatu lizbońskiego.

AKT

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 20 listopada 2007 r.- dokument uzupełniający do komunikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku. Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie [COM(2007) 725 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja określa podstawowe zasady, które mogą być stosowane do usług świadczonych w interesie ogólnym w całej Unii Europejskiej (UE). Niniejszy komunikat stanowi system odniesień dla sprawowania rządów i przestrzegania charakterystycznych cech usług świadczonych w interesie ogólnym przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego i jego protokołu w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym.

Różnorodność usług świadczonych w interesie ogólnym

Usługi świadczone w interesie ogólnym podlegają zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług publicznych. Władze publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym są odpowiedzialne za określenie ich właściwości i zakresu. Władze publiczne mogą świadczyć takie usługi lub powierzyć ich świadczenie podmiotom publicznym lub prywatnym.

Ze swojej strony UE ponosi wspólną odpowiedzialność, która umożliwia regulację i określanie warunków działania usług świadczonych w interesie ogólnym w wymiarze europejskim.

Usługi świadczone w interesie ogólnym są podzielone na dwie kategorie, które podlegają innym przepisom europejskim:

  • usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, które są dostarczane w zamian za wynagrodzenie, podlegają europejskim przepisom dotyczących rynku wewnętrznego i konkurencji. Jednakże od tej zasady mogą być dopuszczone wyjątki w celu zapewnienia poszanowania interesu ogólnego. Niektóre z usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym mają wymiar europejski, w szczególności dotyczy to wielkich gałęzi przemysłu o charakterze sieciowym (usługi pocztowe, telekomunikacja, transport, dostawy energii elektrycznej lub gazu) i są regulowane szczegółowymi przepisami europejskimi. Ponadto mogą być do nich stosowane europejskie przepisy dotyczące zamówień publicznych, ochrony środowiska i konsumentów,
  • usługi o charakterze pozagospodarczym, takie jak policja, wymiar sprawiedliwości i ustawowe zabezpieczenia społeczne nie są objęte szczegółowym prawodawstwem europejskim ani zasadami rynku wewnętrznego i konkurencji.

W praktyce działanie tych usług często jest różne w poszczególnych państwach członkowskich. Ponadto rozróżnienie między usługami o charakterze gospodarczym i pozagospodarczym wymaga indywidualnej analizy każdej działalności.

Usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym

Usługi socjalne użyteczności publicznej są zwykle świadczone w sposób indywidualny w odpowiedzi na potrzeby osób należących do słabszych grup w społeczeństwie. Są one oparte na zasadzie solidarności i równego dostępu.

Mogą mieć charakter gospodarczy lub pozagospodarczy, także w przypadku organizacji o celu niezarobkowym. W istocie kwalifikacja działalności gospodarczej zależy przede wszystkim od sposobu prowadzenia działalności, jej organizowania i finansowania, a nie od statusu prawnego podmiotu świadczącego usługi.

Są to przede wszystkim:

  • ustawowe i uzupełniające systemy zabezpieczeń społecznych, obejmujące podstawowe ryzyka w życiu (zdrowie, starość, wypadki w pracy, bezrobocie, wiek emerytalny i niepełnosprawność),
  • inne usługi świadczone bezpośrednio na rzecz danej osoby, takie jak usługi pomocy społecznej, usługi pośrednictwa pracy i szkoleniowe, budowa mieszkań czynszowych lub długoterminowa opieka.

Modernizacja przepisów europejskich

Komisja zobowiązuje się do podjęcia szeregu działań na podstawie Protokołu w sprawie usług użyteczności publicznej traktatu lizbońskiego. Działania te powinny przyczynić się do konsolidacji europejskich ram regulacyjnych w dziedzinie usług świadczonych w interesie ogólnym. Działania są zorganizowane wokół następujących osi:

  • poprawa dostępu do informacji i rozwój narzędzi komunikacyjnych, takich jak stworzenie interaktywnego serwisu informacyjnego lub punktu pomocy jednolitego rynku,
  • adaptacja inicjatyw sektorowych, zwłaszcza w dziedzinie energii, transportu, łączności elektronicznej, usług pocztowych, spraw społecznych i zdrowia,
  • prowadzenie monitorowania działań w celu zapewnienia ich jakości, przejrzystości i właściwego postępu.

Kontekst

Niniejszy komunikat odnosi się do białej księgi Komisji z 2004 r. oraz opinii Parlamentu Europejskiego z 2006 r., które przyczyniły się do debaty i uzyskania zbieżności poglądów na temat roli i podejścia UE w dziedzinie usług świadczonych w interesie ogólnym. Jest on również oparty na wynikach konsultacji społecznej w sprawie usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym (DE) (EN) (FR) rozpoczętych w 2006 r.

Ostatnia aktualizacja: 03.05.2011

Top