Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zasady dotyczące udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych do 2016 r.

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zasady dotyczące udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych do 2016 r.

Dyrektywa ta porusza kwestię zagwarantowania otwarcia rynku, jak również sprawiedliwej równowagi we wdrażaniu systemu udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Dyrektywa ta została zastąpiona przez dyrektywę 2014/25/UE, jednak pozostaje ona w mocy do czasu transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie, co ma nastąpić najpóźniej 18 kwietnia 2016 r.

AKT

Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

STRESZCZENIE

Dyrektywa 2004/17/WE w sprawie sektorów specjalnych obejmujących gospodarkę wodną, energetykę, transport i usługi pocztowe (tzw. sektory specjalne) dotyczy zamówień publicznych ogłaszanych przez podmioty zamawiające w omawianych sektorach na:

 • dostawy,
 • usługi,
 • roboty budowlane.

Nie dotyczy ona jednak koncesji na roboty budowlane i usługi, które reguluje dyrektywa 2014/23/UE.

Podmioty zamawiające

Dyrektywa sektorowa ma zastosowanie do:

 • każdej instytucji zamawiającej bądź spółki publicznej, która prowadzi działalność w sektorach energetyki (gaz, elektryczność, wydobycie paliw kopalnych), gospodarki wodnej, transportu (w tym transportu do portów morskich i lotniczych) i usług pocztowych,
 • każdego podmiotu zamawiającego, który prowadzi działalność w jednym (lub w kilku) z wymienionych sektorów i korzysta ze specjalnych lub wyłącznych praw przyznanych przez właściwy organ państwa członkowskiego.

Załączniki do dyrektywy zawierają niewyczerpane listy podmiotów zamawiających.

Rodzaje działalności będące przedmiotem dyrektywy

Dyrektywa dotyczy zwłaszcza dostarczania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w następujących sektorach:

 • produkcja, transport lub dystrybucja gazu, energii cieplnej, elektryczności i wody pitnej. Dotyczy ona również dostaw gazu, energii cieplnej lub wody pitnej to takich sieci, a także zamówień związanych z dostawą bądź oczyszczaniem wody wykorzystywanej w projektach dotyczących inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji,
 • transport kolejowy, systemy automatyczne, tramwaje, trolejbusy, autobusy (pod pewnymi warunkami) lub koleje linowe.

Ma ona również zastosowanie do:

 • świadczenia usług pocztowych,
 • eksploatacji obszaru geograficznego w celu poszukiwania lub wydobycia paliw kopalnych, dostaw paliw kopalnych dla portów lotniczych, portów morskich i śródlądowych lub innych terminali do użytku przez przewoźników powietrznych, morskich lub śródlądowych.

Trzeba zaznaczyć, że zamówienia udzielane w omawianych sektorach nie stanowią już przedmiotu dyrektywy, o ile istnieje efektywna konkurencja zatwierdzona na mocydecyzji Komisji w sprawie efektywnej konkurencji w państwie członkowskim dla danego sektora.

Korekta progów co dwa lata

Dyrektywa ma zastosowanie do zamówień publicznych o szacunkowej wartości (z wyłączeniem VAT) równej lub przewyższającej następujące progi:

 • 414 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
 • 5 186 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Kryteria udzielania zamówień

Kryteria, na których opierają się podmioty zamawiające, to:

 • albo najniższa cena,
 • albo - w przypadku gdy zamówienie udzielane jest na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie - różne kryteria związane z przedmiotem zamówienia, takie jak jakość, cena, wartość techniczna, aspekty środowiskowe itd.

Obowiązek publikacji i przejrzystości

Obowiązek ten jest ukierunkowany zwłaszcza na publikację ogłoszeń informacyjnych zgodnie ze standardowymi formularzami Komisji dostępnymi na stronie systemu informacyjnego europejskich zamówień publicznych (SIMAP). Istnieje kilka rodzajów formularzy:

 • ogłoszenie o publikacji ogłoszenia okresowego (nieobowiązkowe),
 • okresowe ogłoszenie informacyjne (które można zastosować jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie),
 • ogłoszenie o zamówieniu lub zamówieniu udzielanym w trybie konkurencyjnym (obowiązkowe, gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie jest ani ogłoszeniem okresowym, ani ogłoszeniem o istnieniu systemu kwalifikowania),
 • ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o wynikach konkursu (obowiązkowe),
 • ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania (które można zastosować jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie).

W przypadku każdego zamówienia podmiot zamawiający musi być również w stanie uzasadnić swoje decyzje i musi przechowywać wszystkie stosowne informacje przez co najmniej cztery lata. Kiedy to tylko możliwe, informuje on:

 • niezakwalifikowanych oferentów o powodach odrzucenia ich wniosku,
 • oferentów, dla których oferta jest wciąż otwarta, o przewagach zwycięskiego oferenta, jak również o nazwie wybranego wykonawcy.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne określają wymagane cechy materiału, dostawy lub usługi w celu zapewnienia ich zgodności z celem, do którego zostały przeznaczone. Są one zawarte w dokumentacji zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja lub dokumenty dodatkowe) i nie mogą tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla konkurencji.

Warunki uczestnictwa

Europejskie przepisy dotyczące zamówień publicznych przewidują warunki, które mogą być wymagane w związku z udziałem w zamówieniach publicznych. Warunki te mają na celu sprawdzenie zdolności przedsiębiorców do udziału w przetargu na podstawie kryteriów odnoszących się do możliwości ekonomicznych i finansowych oraz możliwości zawodowych i technicznych.

Warunki uczestnictwa mają także na celu skuteczne zwalczanie oszustw i korupcji. Z udziału w przetargach przez podmiot zamawiający systematycznie wykluczani są wszyscy wykonawcy, którzy zostali skazani za udział w organizacji przestępczej lub za korupcję, oszustwo czy pranie pieniędzy.

Z udziału w zamówieniu publicznym można wykluczyć wykonawcę, który:

 • jest w stanie (lub jest przedmiotem orzeczenia) upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub znajduje się pod zarządem sądowym,
 • jest winny przestępstwa związanego ze swoją działalnością zawodową,
 • dopuścił się poważnego wykroczenia zawodowego,
 • nie opłacił składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków czy podobnych opłat.

Procedury udzielania zamówień publicznych

Istnieją różne procedury udzielania zamówień publicznych:

 • procedura otwarta, w ramach której każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę,
 • procedura ograniczona , w ramach której każdy wykonawca może ubiegać się o udział, a jedynie kandydaci zaproszeni przez podmiot zamawiający mogą złożyć ofertę,
 • procedura negocjacyjna, w ramach której podmiot zamawiający konsultuje się z wybranymi przez siebie wykonawcami i negocjuje warunki zamówienia z jednym lub wieloma z nich.

Podmioty zamawiające mogą udzielić zamówienia bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się ozamówienie w określonych przypadkach wymienionych w dyrektywie.

Konkursy w sektorze usług

Dyrektywa ma zastosowanie do konkursów w ramach udzielania zamówień na usługi o wartości ponad 414 tys. euro.

Podmiot zamawiający publikuje ogłoszenie o konkursie zredagowane zgodnie z zasadami procedur udzielenia zamówienia i zapoznaje się z zawartością projektów dopiero po upływie terminu planowanej prezentacji.

Kryteria przyznawania są jasne i niedyskryminacyjne oraz zapewniają rzeczywistą konkurencję. Sąd konkursowy składa się wyłącznie z niezależnych osób o odpowiednich kwalifikacjach technicznych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2004/17/WE

30.4.2004

31.1.2006

Dz.U. L 134 z 30.4.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2005/51/WE

21.10.2005

31.1.2006

Dz.U. L 257 z 1.10.2005

Rozporządzenie (WE) nr 2083/2005

1.1.2006

-

Dz.U. L 333 z 20.12.2005

Rozporządzenie (WE) nr 1422/2007

1.1.2008

-

Dz.U. L 317 z 5.12.2007

Dyrektywa 2009/81/WE

21.8.2009

21.8.2011

Dz.U. L 216 z 20.8.2009

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2009

1.1.2010

-

Dz.U. L 314 z 1.12.2009

Rozporządzenie (UE) nr 1251/2011

1.1.2012

-

Dz.U. L 319 z 2.12.2011

Rozporządzenie (UE) nr 1336/2013

1.1.2014

-

Dz.U. L 335 z 14.12.2013

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2004/17/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (DZ.U. L 94 z 28.3.2014)

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2014

Top