Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udzielanie zamówień publicznych i koncesji: procedury odwoławcze

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udzielanie zamówień publicznych i koncesji: procedury odwoławcze

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 92/13/EWG dotycząca procedur zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa nakłada na kraje UE obowiązek zapewnienia, by decyzje dotyczące udzielania zamówień publicznych i koncesji w sektorze usług użyteczności publicznej oraz decyzje proceduralne w tym kontekście uwzględniały możliwość szybkich i skutecznych odwołań, jeśli takie decyzje naruszają unijne prawo o zamówieniach publicznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Dyrektywa 92/13/EWG ma zastosowanie do zamówień publicznych i koncesji w sektorze usług użyteczności publicznej w zakresie właściwych przepisów podstawowych (dyrektywa 2014/23/UE oraz dyrektywa 2014/25/UE, zastępująca dyrektywę 2004/17/WE z dnia 18 kwietnia 2016 r.).
  • Kraje UE zapewniają, by procedury odwoławcze były dostępne przynajmniej dla każdej osoby zainteresowanej zdobyciem danego zamówienia, która została lub może zostać pokrzywdzona przez domniemane naruszenie.
  • Dyrektywa 91/13/EWG zezwala na wnoszenie odwołań przed podpisaniem zamówienia (środki odwoławcze przed zawarciem umowy) lub po nim (środki odwoławcze po zawarciu umowy).
    • Środki odwoławcze przed zawarciem umowy mają na celu naprawę naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych w toku procedury przetargowej i w każdym wypadku przed wejściem umowy w życie. Środki te obejmują prawo do środków tymczasowych, przymusowy okres zawieszenia typu standstill oraz wymóg zawieszenia procedury udzielania na czas badania odwołania w celu zapobieżenia udzieleniu zlecenia.
    • Środki odwoławcze po zawarciu umowy mają na celu unieważnienie już obowiązującej umowy oraz zapewnienie rekompensaty (głównie odszkodowania) poszkodowanym po udzieleniu danego zlecenia.
  • Dyrektywa 92/13/EWG została dogłębnie zmieniona dyrektywą 2007/66/WE. Dyrektywa 2014/23/UE wprowadziła dalsze zmiany, głównie zwiększające zakres dyrektywy 92/13/EWG dotyczący koncesji objętych dyrektywą 2014/23/UE i w celu aktualizacji odniesień do podstawowych reguł dla zamówień publicznych określonych w dyrektywie 2014/25/UE.
  • Dyrektywa 89/665/EWG jest równoważna dyrektywie 92/13/EWG dla sektora publicznego. Dyrektywa ta została dogłębnie zmieniona dyrektywą 2007/66/WE. Dyrektywa 2014/23/UE wprowadziła dalsze zmiany na potrzeby własne i na potrzeby dyrektywy 2014/24/UE.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 6 marca 1992 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 1 stycznia 1993 r.

KONTEKST

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej „Dyrektyw w sprawie procedur odwoławczych”.

AKT

Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 14–20)

Kolejne zmiany do dyrektywy 92/13/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany (zawierający jedynie zmiany wprowadzone aż do dyrektywy 2007/66/WE włącznie) ma wyłącznie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1–113) (obowiązująca do 18.4.2016)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243–374) (obowiązująca od 18.4.2016)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1–64). Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65–242). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016

Top