Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Celem niniejszego rozporządzenia jest uregulowanie oświadczeń* dotyczących żywności etykietowanej i reklamowanej w Unii Europejskiej (UE).
 • Rozporządzenie dąży do zapewnienia, aby oświadczenia żywieniowe* i oświadczenia zdrowotne* umieszczane na etykietach, w prezentacjach lub reklamach środków spożywczych były zrozumiałe i oparte na badaniach ogólnie akceptowanych przez środowisko naukowe.
 • Istnieje wiele substancji, takich jak witaminy, minerały, aminokwasy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy i wyciągi ziołowe, które wywierają określone skutki żywieniowe lub fizjologiczne i mogą znajdować się w żywności oraz być przedmiotem oświadczenia.
 • Niniejsze rozporządzenie:
  • zapewnia wysoki poziom ochrony konsumentów,
  • dostarcza konsumentom wiedzę niezbędną do dokonania wyboru z pełną świadomością faktów,
  • tworzy równe warunki konkurencji w branży spożywczej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Komisja Europejska ustala profile składników odżywczych* oraz warunki, które obowiązują przy posługiwaniu się oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi, uwzględniając:

 • ilości składników odżywczych i innych substancji * zawartych w żywności, takich jak:
  • kwasy tłuszczowe,
  • nasycone kwasy tłuszczowe,
  • izomery trans kwasów tłuszczowych,
  • cukry,
  • sól;
 • rolę i znaczenie danego produktu spożywczego w sposobie żywienia populacji ogółem lub grup ryzyka, w tym dzieci;
 • obecność składników odżywczych, które zostały naukowo uznane za wywierające wpływ na stan zdrowia.

Oświadczenia zdrowotne nie mogą:

 • być nieprawdziwe, niejednoznaczne lub wprowadzające w błąd,
 • budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa lub adekwatności odżywczej innej żywności,
 • zachęcać do nadmiernego spożycia,
 • sugerować, że zrównoważony i zróżnicowany sposób odżywiania się nie może zapewnić odpowiednich ilości składników odżywczych,
 • sugerować, że niespożycie danej żywności mogłoby mieć wpływ na zdrowie,
 • odwoływać się do szybkości lub wielkości obniżenia masy ciała,
 • odwoływać się do zaleceń poszczególnych lekarzy lub specjalistów w zakresie zdrowia.

Stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych jest dozwolone wyłącznie, jeśli na podstawie ogólnie uznanych danych naukowych potwierdzone zostało, że obecność lub brak albo też obniżona zawartość substancji w danej żywności ma korzystne działanie odżywcze lub fizjologiczne. Takie substancje muszą być w racjonalnych ilościach pod względem spożycia i w ilości, która zapewni pożądane działanie.

Oświadczenia żywieniowe będą dozwolone wyłącznie, jeśli na etykiecie znajdować się będą następujące informacje:

 • populacja docelowa oświadczenia,
 • stwierdzenie wskazujące na znaczenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia,
 • ilość i poziom spożycia niezbędny do uzyskania korzystnego działania, o którym mówi dane oświadczenie,
 • stwierdzenie skierowane do osób, które powinny unikać danego środka spożywczego (np. kobiety w ciąży),
 • ostrzeżenie w przypadku produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli są spożywane w nadmiarze,
 • w przypadku oświadczeń odnoszących się do zmniejszania ryzyka choroby – stwierdzenie, że istnieje wiele czynników ryzyka choroby i że zmiana jednego z nich może wywierać korzystny wpływ lub go nie wywierać,
 • wszelkie inne ograniczenia lub wskazówki dotyczące stosowania.

Oświadczenia zdrowotne oparte na ogólnie zaakceptowanych danych naukowych, zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta mogą być stosowane bez uzyskania zezwolenia.

Suplementy w postaci płynnej zawierające ponad 1,2% objętości alkoholu nie mogą być opatrzone oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi z wyjątkiem informacji odnoszących się do zmniejszonej zawartości alkoholu lub też zmniejszonej wartości energetycznej.

Rozporządzenie (UE) nr 432/2012 przedstawia wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. Rozporządzenie to ma zastosowanie od 14 grudnia 2012 r. i jest regularnie zmieniane w celu aktualizacji wykazu nowych oświadczeń zdrowotnych, które uzyskały zezwolenie.

Wniosek o udzielenie zezwolenia

Producent może ubiegać się o włączenie nowego oświadczenia do wykazy dopuszczonych oświadczeń poprzez złożenie wniosku w dowolnym kraju UE. Następnie taki kraj UE przekaże taki wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), po czym Komisja Europejska podejmuje decyzję w zakresie stosowania oświadczenia na podstawie opinii naukowej EFSA.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 1 lipca 2007 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Oświadczenie: każdy komunikat lub przedstawienie, które, zgodnie z przepisami UE lub krajowymi, nie są obowiązkowe, łącznie z przedstawieniem obrazowym, graficznym lub symbolicznym w jakiejkolwiek formie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości

Oświadczenie żywieniowe: każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność posiada korzystne właściwości odżywcze ze względu na:

 • energię (wartość kaloryczną), której:
  • dostarcza,
  • dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub
  • nie dostarcza; i/lub
 • substancje odżywcze lub inne substancje:
  • które zawiera,
  • które zawiera w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub
  • których nie zawiera.

Oświadczenie zdrowotne: każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem.

Składnik odżywczy: białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy, sód, witaminy i składniki mineralne, wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, oraz substancje, które należą do jednej z tych kategorii lub stanowią jej składniki.

Inna substancja: substancja inną niż składnik odżywczy, mającą działanie odżywcze lub fizjologiczne.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9–25).

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza wersja skonsolidowana ma jedynie charakter dokumentalny.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 109 z 19.4.2008, s. 11–16)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 136 z 25.5.2012, s. 1–40) Patrz: wersja skonsolidowana.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/63/UE z dnia 24 stycznia 2013 r. przyjmująca wytyczne dotyczące wdrażania szczegółowych warunków dotyczących oświadczeń zdrowotnych określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 22 z 25.1.2013, s. 25–28)

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2016

Top