Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unijne regulacje dotyczące wykorzystywania chemikaliów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unijne regulacje dotyczące wykorzystywania chemikaliów

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i ustanawiające Europejską Agencję Chemikaliów

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) stanowi kompleksowe ramy prawne dla produkcji i wykorzystywania substancji chemicznych w Europie. Niniejszy akt przenosi z władz publicznych na przemysł chemiczny odpowiedzialność za zapewnienie, by substancje chemiczne produkowane, importowane, sprzedawane i wykorzystywane w UE były bezpieczne. Ponadto niniejsze rozporządzenie:

 • propaguje alternatywne metody wobec testów na zwierzętach,
 • tworzy jednolity rynek dla substancji chemicznych,
 • ma na celu wspieranie innowacyjności i konkurencyjności w sektorze,
 • ustanawia Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych: wytwarzanych, importowanych, sprzedawanych, wykorzystywanych samodzielnie, w mieszaninach lub produktach. Wiele takich substancji można znaleźć na co dzień w produktach do czyszczenia, farbach lub urządzeniach elektrycznych.
 • Firmy muszą rejestrować w centralnej bazie danych wszystkie chemikalia, które wytwarzają lub importują w ilościach co najmniej 1 tony na rok. Agencja ECHA sprawdza informacje przekazane w procesie rejestracji.
 • Firmy wykrywają i zarządzają ryzykiem związanym z produkowanymi i sprzedawanymi przez nie na terenie UE substancjami. Muszą wskazać, w jaki sposób należy bezpiecznie stosować ich produkty, oraz poinformować użytkowników o wszelkich środkach zarządzania ryzykiem, które należy przedsiębrać w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania w całym łańcuchu dostaw.
 • Władze krajowe mogą ograniczyć produkcję lub stosowanie pewnych substancji, jeśli uznają, że ryzyko nie jest odpowiednio zarządzane.
 • Niniejsze rozporządzenie dąży do zastąpienia najbardziej niebezpiecznych substancji ich bezpieczniejszymi odpowiednikami, o ile są dostępne.
 • Niniejszy akt nie ma zastosowania do określonych grup substancji (np. radioaktywnych lub podlegających nadzorowi celnemu) i do odpadów, ponieważ zostały już one szczegółowo uregulowane innymi aktami.

W 2013 r. Komisja Europejska dokonała oceny pierwszych pięciu lat obowiązywania rozporządzenie REACH i stwierdziła, że nie ma potrzeby przeprowadzania większych zmian przed 1 czerwca 2018 r., czyli terminem rejestracji określonych substancji.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

KONTEKST

Przemysł chemiczny jest jednym z największych sektorów produkcyjnych UE. Odgrywa on kluczową rolę w codziennym życiu ludzi oraz w ogólnej konkurencyjności gospodarki. UE ustanowiła prawo umożliwiające przemysłowi chemicznemu (a także ogólniej przemysłowi wykorzystującemu chemikalia) na rozwój i wprowadzanie innowacji, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo produktów dla ludzi i środowiska.

 • Chemikalia na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej
 • Chemikalia na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej
 • REACH na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3–280)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i do jego załączników zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 206 z 2.8.2008, s. 5–13)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 142 z 31.5.2008, s. 1–739). Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 6–25). Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 10)

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016

Top