Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Międzynarodowy handel niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Międzynarodowy handel niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady 2006/730/WE – procedura zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Zadaniem niniejszej decyzji jest zapewnienie zatwierdzenia i uczestnictwa UE w konwencji rotterdamskiej po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości anulował pierwotną decyzję prawodawczą w kwestii prawnej.

Konwencja przewiduje procedurę zgody po uprzednim poinformowaniu dla niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych i pestycydów w handlu międzynarodowym.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Konwencja

Reguluje przywóz i wywóz 47 niebezpiecznych substancji chemicznych i pestycydów.

Dla wszystkich wskazanych substancji chemicznych wymaga uzyskania uprzedniej zgody importera przed przywozem.

Ustanawia procedurę wymiany informacji w zakresie decyzji podejmowanych przez kraje importujące.

Na wszystkich jej sygnatariuszy nakłada wymóg wyznaczenia krajowego organu, który ma zapewnić pełną realizację konwencji.

Kieruje do wszystkich sygnatariuszy pytanie, czy są przygotowani do zaakceptowania przywozu substancji chemicznych i pestycydów wymienionych w wykazie.

Nakłada na eksporterów wymóg zapewnienia, by substancje chemiczne wymienione w wykazie nie były wywożone, jeśli kraj przyjmujący nie wyraził na to formalnej zgody.

Na strony, które zakazały lub znacznie ograniczyły daną substancję chemiczną, nakłada wymóg poinformowania Sekretariatu konwencji w tym zakresie.

Przewiduje wymianę informacji natury naukowej, technicznej, ekonomicznej i prawnej dotyczącej wskazanych substancji chemicznych oraz możliwość pomocy technicznej dla krajów rozwijających się w zakresie przepisów dotyczących substancji chemicznych.

Zezwala sygnatariuszowi wycofanie się z konwencji w rok po otrzymaniu zawiadomienia.

Konwencja nie obejmuje narkotyków, materiałów radioaktywnych, odpadów, broni chemicznych, środków spożywczych oraz dodatków do środków spożywczych, organizmów zmodyfikowanych genetycznie ani chemikaliów wywożonych do celów badawczych.

KONTEKST

Dnia 10 stycznia 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-94/03. Komisja Europejska wytoczyła proces przeciw Radzie wnosząc do Trybunału o anulowanie decyzji Rady 2003/106/WE, na mocy której zatwierdzono konwencję rotterdamską w imieniu Unii Europejskiej.

Według Komisji decyzja powinna była być oparta wyłącznie na artykule Traktatu, który odnosi się do wspólnej polityki handlowej (w owym czasie artykuł 133 traktatu z Amsterdamu), a nie na artykule, który został zastosowany (artykuł 175 tego samego traktatu, obejmujący politykę w zakresie środowiska).

Trybunał orzekł, że oba artykuły są wymagane jako niezbędna podstawa prawna, i anulował wcześniejszą decyzję Rady. Nowa decyzja, wchodząca w życie w dniu przyjęcia poprzedzającej ją decyzji, eliminuje wszelkie luki prawne.

AKT

Decyzja Rady 2006/730/WE z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 23–25)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60–106)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015

Top