Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji niebezpiecznych (etap wprowadzenia do 1 czerwca 2015 r.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji niebezpiecznych (etap wprowadzenia do 1 czerwca 2015 r.)

Od 1967 roku zharmonizowano przepisy dotyczące klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, a także w celu umożliwienia swobodnego przepływu takich produktów. Ten system został zasadniczo zmieniony rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, które stopniowo zastępuje pierwszą dyrektywę.

AKT

Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

STRESZCZENIE

Dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych (DSD) jest pierwszym dokumentem harmonizacyjnym w zakresie substancji chemicznych. Nakłada na dostawców wymóg klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji niebezpiecznych w oparciu o zharmonizowane zasady. Ma na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem tych substancji, a także zapewnienie swobodnego przepływu takich produktów.

Wejście w życie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP), w styczniu 2009 roku, rozpoczęło okres przejściowy, podczas którego stosowane były oba systemy. Oznacza to, że rozporządzenie CLP, które zastąpiło wiele zapisów dyrektywy DSD, zastąpi ją całkowicie od 1 czerwca 2015 roku.

Definicje i zakres

Dyrektywa DSD dotyczy substancji, czyli pierwiastków chemicznych i ich związków występujących w stanie naturalnym lub produkowanych przez przemysł. Preparaty, czyli mieszaniny lub roztwory złożone z dwóch lub większej liczby substancji, są objęte zakresem dyrektywy 1999/45/WE (DPD).

W rozumieniu niniejszej dyrektywy substancjami niebezpiecznymi są substancje należące do jednej z następujących 15 kategorii zagrożenia:

 • wybuchowe,
 • utleniające,
 • wysoce łatwopalne, łatwopalne lub palne,
 • wysoce toksyczne lub toksyczne,
 • szkodliwe,
 • żrące,
 • drażniące,
 • uczulające,
 • rakotwórcze,
 • mutagenne,
 • działające szkodliwie na rozrodczość,
 • stwarzające zagrożenie dla środowiska.

Niektóre produkty są wyraźnie wyłączone z zakresu dyrektywy (np. leki i kosmetyki, substancje radioaktywne, odpady itd.). Dyrektywa nie ma zastosowania również do przewozu towarów niebezpiecznych. W tym zakresie obowiązujące przepisy opierają się na dokumentach międzynarodowych.

Podwójna klasyfikacja do 1 czerwca 2015 r.

Klasyfikacja substancji zależy od rodzaju i stopnia zagrożenia, czyli możliwego niebezpieczeństwa dla ludzi lub środowiska. Dostawcy produktów chemicznych muszą je sklasyfikować przed wprowadzeniem na rynek, niezależnie od tego, czy produkty te zawierają substancje:

 • w przypadku których klasyfikacja została zharmonizowana i dostawcy muszą się do niej obowiązkowo stosować (zob. załącznik VI do rozporządzenia CLP zawierający listę substancji niebezpiecznych, w przypadku których klasyfikacja została zharmonizowana zgodnie z dyrektywą DSD oraz rozporządzeniem CLP odpowiednio), lub
 • które dostawcy muszą samodzielnie sklasyfikować na podstawie określonych kryteriów, obejmujących 15 kategorii zagrożenia zdefiniowanych w dyrektywie (zob. powyżej) lub 28 klas zagrożeń, które je zastąpiły w rozporządzeniu CLP.

Etap wprowadzenia

Od 1 grudnia 2010 r. do 1 czerwca 2015 r. substancje należy klasyfikować zgodnie z dyrektywą DSD i rozporządzeniem CLP. Oznacza to, że w tym okresie obie klasyfikacje muszą być podawane w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych. Karty te zawierają m.in. informacje na temat właściwości substancji, zagrożeń, środków ostrożności podczas stosowania itd., a ich celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania substancji.

Pakowanie i etykietowanie

Etykiety są dla użytkownika głównym źródłem istotnych, zwięzłych informacji na temat zagrożeń związanych z daną substancją oraz środków ostrożności wymaganych podczas jej stosowania. Dostawca musi oznakować wszystkie opakowania zawierające substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne przed wprowadzeniem ich na rynek.

Od 1 grudnia 2010 r. substancje należy znakować i pakować zgodnie z rozporządzeniem CLP, które uchyliło i zastąpiło zapisy dyrektywy DSD.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 67/548/EWG

29.6.1967

1.2.19721.1.1975 (Irlandia)

Dz.U. 196 z 16.8.1967

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 71/144/EWG

24.3.1971

-

Dz.U. L 74 z 29.3.1971

Dyrektywa 73/146/EWG

24.5.1973

24.11.1973

Dz.U. L 167 z 25.6.1973

Dyrektywa 75/409/EWG

27.6.1975

1.6.1976

Dz.U. L 183 z 14.7.1975

Dyrektywa 79/831/EWG

19.7.1979

18.9.1981 szczególne środki w odniesieniu do artykułów na rynku przed tą datą18.9.1983 ograniczenie dla pozostałych artykułów

Dz.U. L 259 z 15.10.1979

Dyrektywa 92/32/EWG

22.5.1992

31.10.1993

Dz.U. L 154 z 5.6.1992

Dyrektywa 96/56/WE

21.9.1996

1.6.1998

Dz.U. L 236 z 18.9.1996

Dyrektywa 1999/33/WE

19.8.1999

30.7.2000

Dz.U. L 199 z 30.7.1999

Rozporządzenie (WE) nr 807/2003

5.6.2003

-

Dz.U. L 122 z 16.5.2003

Dyrektywa 2006/121/WE

19.1.2007

1.6.2008

Dz.U. L 396 z 30.12.2006

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

20.1.2009

-

Dz.U. L 353 z 30.12.2008

Rozporządzenie (WE) nr 790/2009

25.9.2009

-

Dz.U. L 235 z 5.9.2009

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011

19.4.2011

-

Dz.U. L 83 z 30.3.2011

Rozporządzenie (UE) nr 618/2012

31.7.2012Główne zapisy rozporządzenia mają zastosowanie od 1.12.2013 r.

-

Dz.U. L 179 z 11.7.2012

Rozporządzenie (UE) nr 487/2013

21.6.2013

-

Dz.U. L 149 z 1.6.2013

Rozporządzenie (UE) nr 758/2013

13.8.2013

-

Dz.U. L 216 z 10.8.2013

Rozporządzenie (UE) nr 944/2013

23.10.2013

-

Dz.U. L 261 z 3.10.2013

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2014

Top