Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pojazdy wycofane z eksploatacji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy silnikowe, które zostały wycofane z eksploatacji i nie nadają się już do użytku generują miliony ton odpadów. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko, zapewnienia lepszego ponownego wykorzystania materiałów oraz oszczędzenia energii ustawodawstwo Unii Europejskiej określa sposób projektowania nowych pojazdów oraz sposoby zbierania i przetwarzania generowanych odpadów.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

STRESZCZENIE

Pojazdy silnikowe, które zostały wycofane z eksploatacji i nie nadają się już do użytku generują miliony ton odpadów. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko, zapewnienia lepszego ponownego wykorzystania materiałów oraz oszczędzenia energii ustawodawstwo Unii Europejskiej określa sposób projektowania nowych pojazdów oraz sposoby zbierania i przetwarzania generowanych odpadów.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Reguluje środki mające na celu zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części oraz zapewnienie, że w miarę możliwości zostaną one ponownie użyte, poddane recyklingowi lub odzyskowi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Podczas projektowania i wytwarzania swoich produktów producenci pojazdów i wyposażenia muszą uwzględnić kwestie związane z demontażem, ponownym użyciem oraz odzyskiem tych produktów. Muszą zapewnić, że nowe pojazdy:
  • nadają się do ponownego użytku i/lub recyklingu w co najmniej 85% w przeliczeniu na masę pojazdu;
  • nadają się do ponownego użytku i/lub odzysku w co najmniej 95% w przeliczeniu na masę pojazdu.
 • Nie mogą używać niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, rtęć, kadm i chrom sześciowartościowy.
 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy muszą utworzyć systemy zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz, w stopniu technicznie możliwym, części zużytych usuniętych w trakcie naprawy samochodów osobowych.
 • Właściciele pojazdów wycofanych z eksploatacji dostarczonych do przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem odpadów otrzymują certyfikat złomowania. Jest on wymagany do wyrejestrowania pojazdu.
 • Producenci pokrywają wszystkie lub znaczną część kosztów dostarczenia pojazdu do przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem odpadów. Właściciel pojazdu nie ponosi żadnych kosztów, poza rzadkimi przypadkami, gdy pojazd wycofany z eksploatacji nie posiada silnika lub zawiera odpady.
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów muszą otrzymać zezwolenie lub zostać zarejestrowane przez właściwe władze.
 • Pojazdy wycofane z eksploatacji są rozbierane przed dalszym przetwarzaniem. Materiały i elementy niebezpieczne są usuwane i oddzielane. Zwraca się uwagę na możliwości ponownego użycia, odzysku lub recyklingu odpadów.
 • Ustalono docelowe poziomy ponownego użycia i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji, które muszą być zgłaszane Komisji Europejskiej w rocznych sprawozdaniach. Stają się one coraz bardziej wymagające.
 • Co trzy lata kraje UE przedkładają Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczące postępów we wdrażaniu dyrektywy.
 • Przepisy mają zastosowanie do samochodów osobowych i małych samochodów ciężarowych, ale nie obejmują dużych samochodów ciężarowych, pojazdów zabytkowych ani pojazdów specjalnego przeznaczenia.

Oddzielne przepisy mają zastosowanie do ponownego użycia, recyklingu i odzysku części i materiałów pojazdów.

KONTEKST

Każdego roku pojazdy wycofane z eksploatacji generują od ośmiu do dziewięciu mln ton odpadów w UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2000/53/WE

21.10.2000

21.4.2002

Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34-43

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/33/WE

21.3.2008

-

Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 62-64

Dyrektywa 2008/112/WE

12.1.2009

-

Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 68-74

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2000/53/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz. U. L 310 z 25.11.2005, s. 10-27)

Decyzja Komisji 2005/293/WE z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 94 z 13.4.2005, s. 30-33)

Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia 17 października 2001 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich z wykonania dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 282 z 26.10.2001, s. 77-80)

Decyzja Komisji 2003/138/WE z dnia 27 lutego 2003 r. ustanawiająca normy kodowania części i materiałów dla pojazdów na mocy dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 58-59)

Decyzja Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia minimalnych wymogów, jakim powinno odpowiadać świadectwo złomowania wystawione zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 50 z 21.2.2002, s. 94-95)

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2015

Top