Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Składowanie odpadów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Składowanie odpadów

Istnieje wiele różnych sposobów usuwania odpadów. Zakopywanie ich w ziemi, zwane składowaniem, jest najmniej zrównoważoną metodą utylizacji odpadów pod względem ochrony środowiska i powinno być ograniczane do absolutnego minimum.

AKT

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa ma na celu zapobieganie lub ograniczanie wszelkiego negatywnego wpływu składowania odpadów na wody powierzchniowe, wody gruntowe, glebę, powietrze oraz zdrowie ludzkie. Cel ten osiąga się poprzez wprowadzenie surowych wymogów technicznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Składowiska odpadów dzieli się na trzy kategorie: składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, składowisko odpadów obojętnych (odpadów, które nie ulegną rozkładowi ani spaleniu, takich jak żwir, piasek czy kamień).
 • Rządy krajów UE muszą wprowadzić krajowe strategie w celu stopniowego ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska odpadów.
 • Wysypiska mogą nie przyjmować zużytych opon lub odpadów w formie płynnej, odpadów łatwopalnych, wybuchowych lub korodujących lub odpadów ze szpitali oraz gabinetów medycznych i weterynaryjnych.
 • Tylko odpady poddane obróbce mogą być składowane.
 • Odpady komunalne mogą być kierowane na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.
 • Władze krajowe muszą zapewnić, że ceny za usuwanie odpadów naliczane przez podmioty zajmujące się składowaniem pokrywają wszelkie koszta związane z usuwaniem odpadów, od otwarcia po ostateczne zamknięcie składowiska.
 • Podmioty zajmujące się składowiskiem muszą ubiegać się o zezwolenie i dostarczyć następujące informacje:
  • tożsamość wnioskodawcy oraz podmiotu zajmującego się składowiskiem, gdy są to różne podmioty,
  • opis typów i ilości odpadów przeznaczonych do składowania,
  • pojemność i opis składowiska, w tym plan działania, nadzoru i kontroli,
  • sposoby zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia oraz
  • szczegóły dotyczące procedur zamknięcia i poeksploatacyjnego nadzoru.

Dnia 16 kwietnia 2014 r. przyjęte zostały przepisy UE dla polepszenia jakości procedury dotyczącej oddziaływania na środowisko określonej w dyrektywie 2011/92/UE. Było to konieczne, aby zapewnić spójność i synergię z innymi obszarami prawa i polityk unijnych.

Decyzja 2003/33/WE określa kryteria i procedury akceptacji składowania odpadów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej składowaniu odpadów.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 1999/31/WE

16.7.1999

16.7.2001

Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003

20.11.2003

-

Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1-53

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

-

Dz.U. L 311 z 21.11.2008, s. 1-54

Dyrektywa 2011/97/UE

13.12.2011

15.3.2013

Dz.U. L 328 z 10.12.2011, s. 49-52

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 1999/31/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 1-18)

Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 27-49)

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2015

Top