Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opakowania i odpady opakowaniowe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Opakowania i odpady opakowaniowe

Unia Europejska dąży do harmonizacji krajowych środków dotyczących zarządzania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska i zagwarantowania działania rynku wewnętrznego.

AKT

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa przewiduje środki mające ograniczyć produkcję odpadów opakowaniowych i wspierać recycling, wielokrotne użycie i inne formy odzysku tych odpadów. Ich definitywne unieszkodliwianie musi być traktowane jako rozwiązanie ostateczne.

Zakres stosowania

Niniejsza dyrektywa dotyczy wszystkich opakowań wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie i wszystkich odpadów opakowaniowych używanych lub powstających w przemyśle, handlu, w biurach, sklepach, placówkach usługowych, gospodarstwach domowych lub na jakimkolwiek innym poziomie, niezależnie od zastosowanego surowca.

Środki

Państwa członkowskie wprowadzają środki mające zapobiec produkcji odpadów opakowaniowych oraz rozwinąć systemy odzyskiwania opakowań, redukując ich wpływ na środowisko.

Państwa członkowskie miały ustanowić systemy zwrotu, zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych w celu osiągnięcia następujących celów liczbowych:

 • najpóźniej do 30 czerwca 2001 r. od 50% do 65% (wagowo) odpadów opakowaniowych zostanie poddane odzyskowi lub spalaniu w instalacjach z odzyskiem energii,
 • najpóźniej do 31 grudnia 2008 r. przynajmniej 60% odpadów opakowaniowych zostanie poddane odzyskowi lub spalaniu w instalacjach z odzyskiem energii,
 • najpóźniej do 30 czerwca 2001 r. od 25% do 45% (wagowo) całości materiałów opakowaniowych zawartych w odpadach opakowaniowych zostanie poddane recyclingowi, (co najmniej 15% dla każdego materiału opakowaniowego),
 • najpóźniej do 31 grudnia 2008 r. od 55% do 80% odpadów opakowaniowych zostanie poddane recyclingowi,
 • najpóźniej do 31 grudnia 2008 r. należy osiągnąć następujące cele dla materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych:
  • o 60% w przypadku szkła, papieru i kartonu,
  • o 50% w przypadku metali,
  • o 22,5% w przypadku tworzyw sztucznych,
  • o 15% w przypadku drewna.

Spalanie odpadów w instalacjach z odzyskiem energii jest traktowane jako przyczyniające się do realizacji tych celów.

Cele te obowiązywały Grecję, Irlandię i Portugalię dopiero od 2011 r., ze względu na stosunkowo dużą liczbę małych wysp, obszarów wiejskich i górskich oraz niski aktualny poziom zużycia opakowań.

Oznakowanie i identyfikacja

Na opakowaniach podawany jest rodzaj wykorzystanych materiałów opakowaniowych w celu ich identyfikacji i klasyfikacji. Oznaczenie znajduje się bezpośrednio na opakowaniu lub na etykiecie. Jest wyraźnie widoczne i łatwe do odczytania.

Wymogi zasadnicze

Opakowania powinny spełniać pewne wymogi. Dlatego Komisja zachęca do opracowania norm europejskich.

Państwa członkowskie sprawdzają, czy opakowania wprowadzone do obrotu spełniają zasadnicze wymogi określone w załączniku II:

 • ograniczenie ich objętości i masy przynajmniej do wyników, jakie utrzymają wymagany poziom bezpieczeństwa, higieny i akceptacji dla konsumenta,
 • zmniejszenie do minimum obecności substancji niebezpiecznych w materiałach opakowaniowych lub ich składnikach,
 • projektowanie opakowań przydatnych do wielokrotnego użytku i odzysku.

Systemy informacyjne

Państwa członkowskie tworzą systemy informacyjne (bazy danych) dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, pozwalające na monitorowanie realizacji celów określonych w niniejszej dyrektywie. Dane, którymi dysponują, są przekazywane Komisji w formacie określonym w załączniku III.

Odstępstwa

Dyrektywa 2005/20/WE przyznaje 10 nowym państwom członkowskim (Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja) dodatkowy okres na osiągnięcie celów dyrektywy dotyczącej opakowań. Odstępstwa obowiązują do 2015 r. W przypadku Rumunii i Bułgarii przewidziano specjalne odstępstwa określone w ich traktatach akcesyjnych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 94/62/WE

31.12.1994

30.6.1996

Dz.U. L 365 z 31.12.1994

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2004/12/WE

18.2.2004

18.8.2005

Dz.U. L 47 z 18.2.2004

Dyrektywa 2005/20/WE

5.4.2005

9.9.2006

Dz.U. L 70 z 16.3.2005

Rozporządzenie (WE) nr 219/2009

20.4.2009

-

Dz.U. L 87 z 31.3.2009

Dyrektywa 2013/2/UE

28.2.2013

30.9.2013

Dz.U. L 37 z 8.2.2013

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 94/62/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Harmonizacja

Decyzja Komisji 2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [Dz.U. L 86 z 5.4.2005].

Formaty te mają na celu harmonizację cech i prezentacji danych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych oraz ich ujednolicenie w poszczególnych państwach członkowskich. Dane są przeznaczone do nadzorowania wprowadzania celów dyrektywy 94/62/WE. Dostarczanie danych jest obowiązkowe wyłącznie dla następujących materiałów opakowaniowych: szkło, tworzywa sztuczne, papier, karton, drewno i metale.

Decyzja Komisji 2001/524/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. odnosząca się do opublikowania odniesień do norm EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w związku z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [Dz.U. L 190 z 12.7.2001].

Odstępstwa

Decyzja Komisji 2001/171/WE z dnia 19 lutego 2001 r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [Dz.U. L 62 z 2.3.2001].

Przedłużona:Decyzją Komisji 2006/340/WE [Dz.U. L 125 z 12.5.2006].

Decyzja Komisji 2009/292/WE z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [Dz.U. L 79 z 25.3.2009].

Systemy identyfikacji

Decyzja Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [Dz.U. L 50 z 20.2.1997].

Decyzja ustanawia sposoby numerowania oraz skróty służące za podstawę systemu identyfikacji, informujące o rodzaju użytego materiału lub materiałów opakowaniowych i określające jakie materiały są objęte systemem identyfikacji.

Stosowanie przepisów

Raport Komisji z listopada 2009 r. dotyczący stosowania wspólnotowych przepisów w zakresie odpadów, szczególnie dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów, dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, dyrektywy 75/439/EWG w sprawie olejów odpadowych, dyrektywy 86/278/EWG w sprawie osadów ściekowych, dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów i dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego dla okresu 2004–2006 [ COM(2009) 633 wersja ostateczna – nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

Dyrektywa została prawidłowo przetransponowana przez wszystkie państwa członkowskie, poziom jej wdrażania jest ogólnie zadowalający. W 2009 r. nie wszczęto żadnego postępowania w sprawie naruszenia.

Dyrektywa pozwoliła na osiągnięcie stałych poziomów recyclingu i odzysku odpadów opakowaniowych, co pozytywnie wpłynęło na środowisko. W referencyjnym okresie 2004-2006 ilość powstałych odpadów opakowaniowych zwiększyła się (było to po części spowodowane rozszerzeniem UE w 2004 r.), podczas gdy wskaźniki recyklingu i odzysku utrzymały się na tym samym poziomie. Wdrożenie i egzekwowanie podstawowych wymogów w praktyce było jednak kwestionowane przez niektóre zainteresowane strony i doprowadziło do przeprowadzenia przez Komisję dokładniejszej kontroli sytuacji.

Jeżeli chodzi o wpływ dyrektywy na rynek wewnętrzny, to w ostatnich latach Komisja i państwa członkowskie prowadziły rozważania prawne na temat zgodności krajowych środków podejmowanych w celu zmniejszenia wpływu opakowań po napojach na środowisko i wytwarzanej przez nie ilości odpadów z zasadami rynku wewnętrznego. Aby zapobiec dalszym problemom na rynku wewnętrznym i zmniejszyć liczbę dyskusji prawnych z państwami członkowskimi, Komisja przyjęła komunikat w sprawie opakowań na napoje, systemów kaucji i swobodnego przepływu towarów, który stanowi podsumowanie rozwiązań istniejących i opracowanych do tej pory.

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2014

Top