Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkty niebezpieczne przypominające środki spożywcze – zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkty niebezpieczne przypominające środki spożywcze – zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 87/357/EWG w sprawie produktów, których wygląd wskazuje na przeznaczenie inne niż rzeczywiste, zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu konsumentów

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do artykułów takich, jak kosmetyki czy płynne środki utrzymania czystości w gospodarstwie domowym, które nie są jadalne, lecz z powodu ich kształtu, zapachu, koloru, wyglądu, opakowania, etykiety lub wielkości mogą zostać uznane za środki spożywcze. Dzieci są szczególnie narażone w tym względzie i zwłaszcza one mogą próbować spożyć takie produkty.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Kraje UE:
    • podejmą wszelkie środki niezbędne do zakazania obrotu, przywozu, produkcji lub wywozu produktów określonych w niniejszej dyrektywie;
    • będą sprawdzać, czy takie produkty niebezpieczne nie są sprzedawane na ich terytorium;
    • wycofają z rynku wszelkie takie produkty będące w sprzedaży i poinformują Komisję Europejską o takim produkcie i przyczynie jego wycofania.
  • Komisja niezwłocznie poinformuje wszystkie pozostałe kraje UE o zaistniałej sytuacji.
  • Do 26 czerwca 1989 r., na podstawie sprawozdania Komisji z realizacji prawodawstwa, rządy krajów UE zobowiązane były zdecydować, czy zakres dyrektywy należy poszerzyć o inne produkty niebezpieczne.

Dnia 3 grudnia 2001 r. rządy krajów UE i Parlament Europejski uzgodniły prawodawstwo w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów, które nakłada na producentów wymóg zapewnienia, by ich produkty były bezpieczne przed oddaniem do sprzedaży.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 26 czerwca 1987 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 26 czerwca 1989 r.

KONTEKST

W opinii przyjętej w marcu 2011 r. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów zauważył, że istnieje niewielkie ryzyko ostrych zatruć wśród dzieci i osób starszych spowodowanych przypadkowym spożyciem kosmetyków. W przypadku produktów gospodarstwa domowego ryzyko wystąpienia poważnych skutków jest większe. Ponadto brakuje specjalistycznych danych dotyczących przypadkowego połknięcia produktów przypominających jedzenie lub mających cechy atrakcyjne dla dzieci.

AKT

Dyrektywa Rady 87/357/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów, których wygląd wskazuje na przeznaczenie inne niż rzeczywiste, zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu konsumentów (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, s. 49–50)

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4–17)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2001/95/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2016

Top