Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w istniejących hotelach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w istniejących hotelach

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Zalecenie Rady 86/666/EWG w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w istniejących hotelach

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

 • Ma ono na celu określenie minimalnego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego we wszystkich hotelach w krajach UE.
 • Zaleca, aby kraje UE podjęły szereg działań w celu zapewnienia, że hotele spełniają określone standardy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Środki ostrożności

Zgodnie z zaleceniami kraje UE powinny wprowadzić środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego spełniające cztery cele:

 • minimalizowanie ryzyka wybuchu pożaru,
 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia i dymu,
 • zapewnienie, że wszystkie osoby przebywające w budynku mogą zostać bezpiecznie ewakuowane,
 • umożliwienie służbom ratunkowym podjęcia działań.

Zasady

Wzywa się kraje UE do podjęcia działań w celu zapewnienia, że hotele podlegają przepisom opartym na szeregu zasad. Zasady te są następujące:

 • w budynku powinny być dostępne bezpieczne drogi ewakuacyjne, które są wolne od przeszkód i wyraźnie oznakowane;
 • budynki powinny być strukturalnie stabilne w razie pożaru – przynajmniej na tak długo, jak to jest konieczne, aby umożliwić osobom przebywającym w budynku bezpieczną ewakuację;
 • należy ograniczyć występowanie lub stosowanie materiałów łatwopalnych w ścianach, stropach i wykładzinach podłogowych oraz elementach wystroju wnętrz;
 • systemy ostrzegawcze powinny być zainstalowane i w pełni sprawne;
 • pracownicy powinni otrzymać odpowiednie instrukcje i przejść szkolenie.

Wskazówki techniczne

W załączniku do zalecenia zawarto wskazówki techniczne. Odnoszą się one w szczególności do:

 • położenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • konstrukcji budynku,
 • wykładzin i elementów wystroju,
 • układów zasilania elektrycznego, ogrzewania i wentylacji,
 • sprzętu przeciwpożarowego, alarmowego i ostrzegawczego, oraz
 • instrukcji bezpieczeństwa.

Inspekcje

W hotelach należy przeprowadzać okresowe inspekcje.

Sprawozdanie

Jak przewidziano w zaleceniu, w 2001 r. Komisja Europejska wydała sprawozdaniedotyczące środków wprowadzonych przez kraje UE w celu wdrożenia zalecenia. W sprawozdaniu zauważono, że wpływ w różnych krajach UE zależał od poziomu stosowanej ochrony oraz od sposobu transpozycji prawa krajowego. W niektórych krajach przepisy krajowe uwzględniały, a nawet przekraczały zakres określonych w zaleceniu wskazówek technicznych lub wymogów minimalnych. W innych krajach zalecenie zostało jednak wdrożone jedynie częściowo i było stosowane wyłącznie do budowy nowych hoteli lub prac prowadzonych w istniejących obiektach.

Działania następcze

W odniesieniu do kwestii pokrewnej w 2013 r. Komisja przygotowała sprawozdanie w sprawie istniejących przepisów dotyczących bezpieczeństwa niektórych usług świadczonych na rzecz konsumentów na szczeblu krajowym w całej UE i Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie. W sprawozdaniu zbadano m.in. odpowiednie krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa usług zakwaterowania turystycznego.

W 2014 r. Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne w sprawie bezpieczeństwa usług zakwaterowania turystycznego. Po przetworzeniu informacji zwrotnych Komisja stwierdziła, że nie było żadnego związku pomiędzy istniejącymi przepisami w poszczególnych krajach UE, brakiem regulacji na szczeblu UE ze względu na zasadę pomocniczości a zagrożeniem dla konsumentów.

OD KIEDY NINIEJSZE ZALECENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 22 grudnia 1986 r.

AKT

Zalecenie Rady 86/666/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w istniejących hotelach (Dz.U. L 384, 31.12.1986, s. 60–68)

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji w sprawie stosowania zalecenia Rady z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w istniejących hotelach (86/666/EWG) (COM(2001) 348 final z 27.6.2001)

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2016

Top