Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ocena i zarządzanie poziomem hałasu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ocena i zarządzanie poziomem hałasu

W ramach wysiłków zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia hałasem Unia Europejska określiła wspólne podejście do unikania hałasu, zapobiegania mu lub zmniejszania szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu w środowisku na podstawie ustalonych priorytetów. Podejście to opiera się na stosowaniu wspólnych metod sporządzania map hałasu, właściwym informowaniu opinii publicznej i wdrażaniu planów działania na szczeblu lokalnym. Dyrektywa ta ma również stanowić podstawę opracowania wspólnotowych środków dotyczących źródeł hałasu.

AKT

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Dyrektywa ta ma na celu kontrolę hałasu odczuwalnego przez ludzi na obszarach zabudowanych, w publicznych parkach lub na innych obszarach względnie cichych w aglomeracji, na obszarach ciszy na otwartym terenie poza miastem, w pobliżu szkół, szpitali i innych wrażliwych na hałas budynków i obszarów. Dyrektywa ta nie ma natomiast zastosowania do hałasu powodowanego przez osobę narażoną, hałasu powodowanego czynnościami domowymi, hałasu powodowanego przez sąsiadów, hałasu w miejscu pracy, hałasu wewnątrz środka transportu ani hałasu powodowanego działaniami wojskowymi na terenach wojskowych.

Wskaźniki hałasu i metody oceny

Lden to wskaźnik ogólnego poziomu hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej, służący do określenia ogólnej dokuczliwości związanej z narażeniem na działanie hałasu. Lnight to wskaźnik hałasu służący do określenia zakłócenia snu. Wskaźniki Lden i Lnight są stosowane do sporządzania strategicznych map hałasu.

Do celów planowania akustycznego i podziału na strefy hałasu oraz w odniesieniu do szczególnych przypadków, takich jak określone w załączniku I do tej dyrektywy, dopuszcza się stosowanie innych wskaźników.

Wartości Lden i Lnight wyznaczane są przy użyciu metod oceny określonych w załączniku II do tej dyrektywy. Komisja ustanowi wspólne metody oceny dla potrzeb ustalania Lden i Lnight. Do tego czasu państwa członkowskie mogą stosować własne metody określania wspólnych wskaźników pod warunkiem, że metody takie są zgodne z załącznikiem II.

Współczynniki dawka–skutek zostaną wprowadzone w przyszłości zmianami do załącznika III w celu umożliwienia dokonywania oceny wpływu hałasu na ludność.

W terminie do 18 lipca 2005 r. państwa członkowskie przekażą Komisji informacje dotyczące odnośnych wartości granicznych obowiązujących lub przygotowywanych, wyrażonych w Lden i Lnight oraz, gdzie stosowne, Lday i Levening, dla hałasu powstającego z ruchu kołowego, ruchu szynowego, z samolotów wokół lotnisk i hałasu w miejscach prowadzenia działalności przemysłowej.

Strategiczne mapy hałasu

Strategiczna mapa hałasu umożliwia dokonanie całościowej oceny narażenia na hałas z różnych źródeł na danym obszarze oraz opracowanie ogólnej prognozy dla danego obszaru. Strategiczne mapy hałasu spełniają minimalne wymogi określone w załączniku IV do tej dyrektywy.

W terminie do 18 lipca 2005 r. państwa członkowskie udostępniają informacje dotyczące wyznaczenia właściwych władz i organów odpowiedzialnych za sporządzenie i zatwierdzenie strategicznych map hałasu.

W terminie do 30 czerwca 2007 r., a następnie co 5 lat, państwa członkowskie informują Komisję o głównych drogach o obciążeniu ruchem ponad 6 mln przejazdów rocznie, głównych liniach kolejowych o obciążeniu ruchem ponad 60 000 przejazdów składów pociągów rocznie, głównych lotniskach i aglomeracjach o liczbie mieszkańców ponad 250 000 na swym terytorium. W terminie do 30 czerwca 2007 r. państwa członkowskie zapewniają sporządzenie strategicznych map hałasu, przedstawiających sytuację w poprzednim roku w pobliżu infrastruktury i aglomeracji, które zostały wskazane powyżej, oraz, o ile jest to wymagane, ich zatwierdzenie.

W terminie do 31 grudnia 2008 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszystkich aglomeracjach liczących ponad 100 000 mieszkańców i wszystkich głównych drogach i głównych liniach kolejowych na swoim terytorium. W terminie do 30 czerwca 2012 r., a następnie co 5 lat, państwa członkowskie zapewnią sporządzenie strategicznych map hałasu przedstawiających sytuację w poprzednim roku kalendarzowym i ich zatwierdzenie, jeśli jest to wymagane, dla wszystkich aglomeracji i wszystkich głównych dróg i głównych linii kolejowych na swoim terytorium.

Mapy hałasu analizuje się i ewentualnie zmienia nie rzadziej niż co pięć lat.

Plany działań

Celem sporządzania planów działań jest zarządzanie problemami hałasu i skutkami hałasu, w tym zmniejszanie hałasu. Muszą one spełniać minimalne wymagania określone w załączniku V do tej dyrektywy.

Właściwe władze dobierają środki przewidziane w planach według własnego uznania, z tym że takie środki powinny odnosić się do priorytetów wynikających z przekroczenia odpowiedniej wartości granicznej lub z innych kryteriów przyjętych przez państwa członkowskie i mieć zastosowanie w szczególności do najważniejszych obszarów, ustalonych w procesie sporządzania map hałasu.

W terminie do 18 lipca 2005 r. państwa członkowskie udostępniają społeczeństwu informacje dotyczące wyznaczenia właściwych władz i organów odpowiedzialnych za sporządzenie, a w stosownych przypadkach, zatwierdzenie planów działań.

W terminie do 18 lipca 2008 r. należy sporządzić plany działań dotyczące głównych dróg o obciążeniu ruchem ponad 6 mln przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem ponad 60 000 przejazdów pociągów rocznie, głównych lotnisk i aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 000. W terminie do 18 lipca 2008 r. muszą zostać sporządzone plany działań dla głównych aglomeracji, głównych lotnisk, dróg i linii kolejowych.

Plany działań analizuje się w razie wystąpienia istotnego zdarzenia, rzutującego na istniejącą sytuację w dziedzinie hałasu, a w każdym razie co pięć lat.

Informowanie społeczeństwa

Przed zatwierdzeniem planów działań państwa członkowskie zapewnią przeprowadzenie społecznych konsultacji i uwzględnienie wyników tych konsultacji.

Państwa członkowskie dbają o to, by sporządzone przez nie mapy hałasu i opracowane plany działań zostały udostępnione społeczeństwu i rozpowszechnione zgodnie z załącznikami IV i V do tej dyrektywy oraz zgodnie z postanowieniami dyrektywy w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku.

Sprawozdania z wykonania dyrektywy

10 marca 2004 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące dotychczasowych środków wspólnotowych w zakresie źródeł hałasu w środowisku (zob. „Akty powiązane”).

Państwa członkowskie gromadzą mapy hałasu i plany działań. Przekazują Komisji dane z map hałasu i streszczenia planów działań. Co pięć lat Komisja ogłasza uproszczone sprawozdanie na temat danych ze strategicznych map hałasu i planów działań. Termin złożenia pierwszego sprawozdania przypada na 18 lipca 2009 r.

W terminie do 18 lipca 2009 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to zawiera ocenę potrzeby dalszych działań wspólnotowych w sprawie hałasu w środowisku i propozycje odpowiednich strategii wykonawczych. Ma też obejmować analizę jakości środowiska akustycznego na terytorium Wspólnoty. Sprawozdanie podlega analizie co pięć lat.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2002/49/WE

18.7.2002

18.7.2002

Dz.U. L 189 z 18.7.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

Dz.U. L 311 z 21.11.2008

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2002/49/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 czerwca 2011 r. z wykonania dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku zgodnie z art. 11 dyrektywy 2002/49/WE [COM (2011) 321 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Report from the Commission to the European Parliament and the Council of 10 March 2004 concerning existing Community measures relating to sources of environmental noise, pursuant to article 10.1 of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise [COM(2004) 160 final – Not published in the Official Journal] (Sprawozdanie Komisji z dnia 10 marca 2004 r. dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obowiązujących środków wspólnotowych w zakresie źródeł hałasu w środowisku zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku [COM(2004) 160 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]).

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011

Top