Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Substancje skażające w żywności: ograniczanie negatywnych skutków

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Substancje skażające w żywności: ograniczanie negatywnych skutków

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 – procedury UE w odniesieniu do substancji skażających w żywności

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ma na celu ochronę zdrowia publicznego poprzez zakazanie wprowadzania do obrotu żywności zawierającej niedopuszczalne ilości pozostałości substancji, zwanych „substancjami zanieczyszczającymi”.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Substancje zanieczyszczające występują w żywności w wyniku obróbki po wytworzeniu lub jako rezultat skażenia środowiska.
  • UE określa akceptowalne toksykologicznie ilości substancji zanieczyszczających i utrzymuje je na jak najniższym poziomie.
  • Substancje zanieczyszczające podlegające bardziej szczegółowym zasadom i obca materia, taka jak fragmenty owadów, włosie zwierząt itd. nie są objęte niniejszym rozporządzeniem.
  • Każdy kraj UE może podjąć środki ograniczające związane z niniejszym rozporządzeniem w razie podejrzenia, że obecność substancji zanieczyszczającej stwarza zagrożenie dla zdrowia publicznego. W takim przypadku musi niezwłocznie powiadomić o tym inne kraje UE, a także Komisję Europejską i uzasadnić swoją decyzję. Komisja bada w jak najkrótszym terminie powody podane przez kraj UE i podejmuje stosowne kroki po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (obecnie Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz). Komitet wspiera Komisję we wszystkich sprawach, które dotyczą substancji zanieczyszczających, m.in. w ustanawianiu maksymalnych granic tolerancji dla tych substancji.
  • Rozporządzenie wymaga ustanowienia maksymalnych poziomów niektórych substancji zanieczyszczających w celu ochrony zdrowia publicznego.
  • Kraje UE nie mogą zakazywać obrotu żywnością spełniającą wymagania niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 ustala najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń, takich jak azotany, ołów, kadm, rtęć, arsen, melamina itd., w środkach spożywczych.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 1 marca 1993 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej „Substancje zanieczyszczające”.

AKT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1–3)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (EWG) nr 315/93 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5–24). Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016

Top