Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczne suplementy żywnościowe w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczne suplementy żywnościowe w UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2002/46/WE — suplementy żywnościowe

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa harmonizuje przepisy dotyczące suplementów żywnościowych* w celu ochrony konsumentów przed potencjalnym ryzykiem i w celu zapewnienia, by konsumenci nie otrzymywali informacji wprowadzających w błąd.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Niniejsza dyrektywa ustanawia zharmonizowany wykaz witamin i minerałów, które mogą być stosowane w wytwarzaniu suplementów żywnościowych.
 • Producenci wydają zalecenia względem maksymalnych i minimalnych poziomów dziennego spożycia.
 • Suplementy żywnościowe nie mogą być oznaczane, prezentowane ani reklamowane jako posiadające właściwości zapobiegania, leczenia lub uzdrawiania chorób. Nie wolno także sugerować, że zrównoważony i zróżnicowany sposób odżywiania się nie może zapewnić odpowiednich ilości składników odżywczych.
 • Etykiety muszą zawierać informacje o:
  • substancjach odżywczych i substancjach zawartych w danym produkcie;
  • zalecanym dziennym spożyciu wraz z ostrzeżeniem o nieprzekraczaniu zalecanej dawki dziennej;
  • potrzebie przechowywania produktu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 • Organy krajowe mogą nakazać producentom informowanie właściwych organów poprzez przesyłanie kopii etykiety produktu wprowadzanego na rynek.
 • Organy krajowe mogą zawiesić lub ograniczyć sprzedaż danego suplementu, jeśli uznają, że może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Organy krajowe niezwłocznie informują o tym Komisję Europejską i wszystkie kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który składa się z 28 krajów UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, zapewniających swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału.
 • Dyrektywa nie ma zastosowania do produktów leczniczych.

Ponadto:

 • rozporządzenie (UE) nr 609/2013 ustanawia przepisy dotyczące składu i dołączonych informacji na temat żywności dla niemowląt, produktów zbożowych przetworzonych, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała;
 • rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 harmonizuje przepisy w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności sprzedawanej ludziom, w tym żywności przeznaczonej do restauracji, szpitali, szkół, stołówek i podobnych instytucji żywienia zbiorowego;
 • rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 harmonizuje przepisy dotyczące dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 12 lipca 2002 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 31 lipca 2003 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

* Suplementy żywnościowe: skoncentrowane źródła substancji odżywczych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny, uzupełniające normalną dietę. Mogą być oferowane w formie kapsułek, pastylek, tabletek i saszetek lub butelek.

AKT

Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51–57)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2002/46/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35–56)

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9–25). Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26–38). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016

Top