Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dwu- lub trzykołowy pojazd mechaniczny: procedura homologacji WE - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dwu- lub trzykołowy pojazd mechaniczny: procedura homologacji WE

Unia Europejska harmonizuje ustawodawstwo państw członkowskich i wdraża procedurę homologacji wspólnotowej dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych.

AKTY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylająca dyrektywę Rady 92/61/EWG [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa uchyla i zastępuje dyrektywę 92/61/EWG sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych, części i oddzielnych zespołów. Ma na celu m.in. wyjaśnienie i uzupełnienie niektórych postanowień poprzedniej dyrektywy.

Niedawno obok dyrektywy przyjęto rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców, wprowadzające nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska w zakresie homologacji typu dla tych pojazdów.

Postanowienia dyrektywy 2002/24/WE

Pojazdy objęte niniejszą dyrektywą dzieli się na dwukołowe pojazdy mechaniczne, trzykołowe pojazdy mechaniczne i lekkie pojazdy czterokołowe.

Wnioski o homologację są składane przez konstruktora, producenta lub ich pełnomocnika do odpowiedniego organu państwa członkowskiego. Państwo członkowskie dokonuje homologacji pojazdu, oddzielnych zespołów lub części, jeśli spełniają one wymogi techniczne określone w dotyczących ich rozporządzeniach lub dyrektywach i są zgodne z danymi dostarczonymi przez konstruktora lub producenta (zawartymi w wyczerpujących listach przedstawionych w załączniku do dyrektywy).

Świadectwo zgodności jest wypełniane przez producenta lub jego przedstawiciela dla każdego pojazdu wyprodukowanego zgodnie z typem i dla każdego nieoryginalnego oddzielnego zespołu lub części wyprodukowanych zgodnie z homologacją typu.

Państwa członkowskie potwierdzają, że każdy typ pojazdu został poddany kontroli przewidzianej w odrębnych dyrektywach i na tej podstawie wydano mu świadectwo homologacji. Producenci mogą wystawiać świadectwo zgodności dla wszystkich pojazdów zgodnych z zatwierdzonym typem. Jeśli pojazd posiada świadectwo, można go wprowadzić do obrotu, sprzedać i zarejestrować w celu używania w całej Unii Europejskiej.

Każdy pojazd wyprodukowany zgodnie z homologacją typu musi posiadać oznakowanie składające się z:

  • numeru homologacji,
  • małej litery e, po której następuje numer lub oznaczenie państwa członkowskiego, które wydało homologację typu,
  • numeru identyfikacyjnego pojazdu.

Producent pojazdu lub producent oddzielnego zespołu lub części są odpowiedzialni za konstrukcję każdego pojazdu lub produkcję każdego oddzielnego zespołu lub części zgodnie z typem mającym homologację typu.

Jeśli państwo członkowskie stwierdza, że pojazdy, oddzielne zespoły lub części zgodne z typem mającym homologację zagrażają bezpieczeństwu transportu drogowego, może zabronić ich sprzedaży, wprowadzania do ruchu lub używania na jego terytorium na maksymalny okres sześciu miesięcy. Niezwłocznie informuje o tym Komisję i inne państwa członkowskie.

Jedynie pojazdy, oddzielne zespoły lub części zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy mogą być wprowadzane na rynek, sprzedawane i używane w państwach członkowskich.

Przepisy rozporządzenia (UE) nr 168/2013

Rozporządzenie ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska poprzez zharmonizowanie wymagań technicznych i norm środowiskowych mających zastosowanie do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych w odniesieniu do homologacji typu.

Zgodnie z rozporządzeniem nowe motocykle o pojemności silnika ponad 125 cm3 muszą być wyposażone w przeciwblokujący układ hamulcowy, zaś motocykle o pojemności silnika do 125 cm3 muszą być wyposażone w przeciwblokujący układ hamulcowy lub kombinowany układ hamulcowy (wyboru dokonuje producent).

Ponadto rozporządzenie nakłada z dniem 1 stycznia 2016 r. wymóg wyposażenia wszystkich nowych modeli pojazdów kategorii L (pojazdów lekkich) w system automatycznego włączania się oświetlenia w celu zwiększenia ich widoczności. Określa również wymogi dotyczące stopniowego montowania w pojazdach pokładowych układów diagnostycznych, umożliwiających wykrywanie nieprawidłowości i kontrolowanie emisji zanieczyszczeń.

W zakresie norm środowiskowych Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2016 r. sprawozdanie na temat terminów wprowadzenia w życie poziomu Euro 5 i dopuszczalnych wartości emisji Euro 5, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia. Doprecyzowane zostają rola i zakres obowiązków władz państw członkowskich odpowiedzialnych za nadzór rynku, zwiększone zostają wymogi dotyczące kompetencji, obowiązków i funkcjonowania służb technicznych przeprowadzających badania w odniesieniu do homologacji typu pojazdu.

Rozporządzenie określa również, że producenci mają obowiązek zapewnienia nieograniczonego dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów niezależnym przedsiębiorstwom poprzez umieszczanie ich na stronach internetowych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2002/24/WE

9.5.2002

9.5.2003

Dz.U. L 124 z 9.5.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

-

Dz.U. L 311 z 21.11.2008

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013

22.03.2013

-

Dz.U. L 60 z 2.3.2013

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy nr 2002/24/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 11.11.2013

Top