Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rola normalizacji w Europie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rola normalizacji w Europie

Normalizacja – w połączeniu z zasadą wzajemnego uznawania – odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Zharmonizowane normy europejskie przyczyniają się do zapewnienia swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym i umożliwiają wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (UE). Przyczyniają się one również do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa europejskich konsumentów i środowiska naturalnego.

AKT

Council Resolution of 28 October 1999 on the role of standardisation in Europe [Official Journal C 141 of 19.05.2000] (Rezolucja Rady z dnia 28 października 1999 r. w sprawie roli normalizacji w Europie).

STRESZCZENIE

Rada uznaje, że w Europie został wdrożony silny system normalizacji, szczególnie w kontekście „nowego podejścia”, co potwierdza również sprawozdanie Komisji w sprawie skuteczności i zasadności normalizacji europejskiej z 1998 r. Wysiłki te odegrały ważną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, w szczególności swobodnego przepływu towarów i usług. System przyczynił się również do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, konkurencyjności przemysłu i promowania handlu międzynarodowego.

Zasady normalizacji

Normalizacja, która ma charakter dobrowolny, opiera się na konsensusie i jest realizowana przez wszystkie zainteresowane strony. Rada zachęca europejskie organy normalizacyjne do przygotowania nowych polityk dostosowanych do potrzeb rynku. W szczególności są to:

  • dywersyfikacja produktów i usług oferowanych zainteresowanym stronom,
  • utworzenie zhierarchizowanego systemu produktów obok norm oficjalnych, np. procedur opracowywania i konsultacji.

Zachęca się Komisję do rozważania możliwości określania ram wspólnotowych dla zasad dotyczących stosowania specyfikacji, które nie mają statusu norm urzędowych. Ponadto Komisja powinna badać, czy różnice między normalizacją w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych i normalizacją w innych sektorach są przyczyną problemów.

Rozszerzenie

Rada z zadowoleniem przyjmuje działania krajów kandydujących podjęte w celu przygotowania odpowiednich środków i struktury instytucjonalnej, aby w sposób pełny i skuteczny uczestniczyć w europejskim procesie normalizacji.

Rola władz publicznych

Uwzględniając wpływ europejskiej normalizacji na społeczeństwo, władze publiczne mają uzasadniony interes w tej sprawie. Z tego tytułu Rada wzywa władze publiczne do uznania strategicznego znaczenia normalizacji europejskiej i utrzymywania sprzyjających rozwojowi normalizacji stałych i przejrzystych ram prawnych, politycznych i finansowych. Ponadto Rada wzywa Komisję do rozważenia, czy zasady „nowego podejścia” mogłyby być stosowane w innych sektorach jako sposób na poprawę i uproszczenie ustawodawstwa. Rada wzywa również Komisję, władze publiczne i organy normalizacyjne do przyjęcia procedur rozwiązywania między sobą problemów związanych ze stosowaniem klauzuli ochronnej.

Skuteczność

Zachęca się organy normalizacyjne do regularnego uaktualniania swoich strategii w celu zwiększenia skuteczności procesu normalizacji. W ten sposób dostarczane normy odpowiadają wymaganiom rynku (w tym małych i średnich przedsiębiorstw). Zachęca się Komisję do przeprowadzenia badań dotyczących ogólnego wpływu normalizacji oraz do włączenia się w opracowanie systemu oceny efektów pracy organów normalizacyjnych.

Rada z zaniepokojeniem odnotowała opóźnienia w niektórych sektorach. Zainteresowane strony proszone są o opracowanie wymaganych norm w celu ułatwienia swobodnego przepływu towarów w tych sektorach.

Finansowanie

W opinii Rady koszty opracowywania norm powinny z zasady być ponoszone przez same zainteresowane strony. Niemniej jednak Rada potwierdza zamiar udzielenia finansowego wsparcia wspólnotowego ukierunkowanego na normalizację europejską.

Normalizacja międzynarodowa

Rada potwierdza znaczenie zobowiązań wynikających z Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu Światowej Organizacji Handlu (WTO TBT). Rada wzywa partnerów handlowych Europy do zaangażowania się w normalizację międzynarodową, wprowadzenia modeli przepisów zgodnych z normami i wspierania spójności między normami krajowymi i międzynarodowymi.

Jeśli normy są opracowywane na poziomie międzynarodowym, w pracach powinny w pełni uczestniczyć zainteresowane strony, takie jak stowarzyszenia pracowników i konsumentów oraz grupy interesu w sprawach ochrony środowiska.

Wzywa się Komisję do przygotowania, w porozumieniu z państwami członkowskimi, wytycznych dla europejskiej polityki w sprawie normalizacji w kontekście międzynarodowym.

AKTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady z dnia 21 i 22 grudnia 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 października 2004 r. w sprawie roli europejskiej normalizacji w ramach działań i legislacji europejskiej [COM(2004) 674 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. W konsekwencji komunikatu Komisji w sprawie roli europejskiej normalizacji w ramach działań i legislacji europejskiej, Rada przyjęła w grudniu 2004 r. wnioski, w których:

  • uznaje, że normalizacja europejska może przyczynić się do realizacji celów strategii lizbońskiej oraz do zrównoważonego rozwoju,
  • uznaje potrzebę dalszego postępu w celu wprowadzenia nowych technologii i prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku usług,
  • uważa, że normalizacja europejska może odegrać ważną rolę w dziedzinie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, innowacji i podstaw wiedzy, na których opiera się gospodarka europejska.

Konkluzje Rady z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie normalizacji [Dz.U. C 66 z 15.3.2002]. W konkluzjach z 2002 r. Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Komisji z 2001 r. Rada ponownie podkreśla znaczenie uznawania przez władze publiczne strategicznego znaczenia normalizacji. Ponadto Rada z satysfakcją odnotowuje także postępy poczynione przez kraje kandydujące i ich krajowe organizmy normalizacyjne.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on actions taken following the resolutions on european standardisation adopted by the council and the European Parliament in 1999 [COM(2001) 527 final – Not published in the Official journal] (Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie działań podejmowanych w następstwie rezolucji w sprawie europejskiej normalizacji przyjęte przez Radę i Parlament Europejski w 1999 r. [COM(2001) 527 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]).

Rezolucja Rady z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie roli europejskiej normalizacji w ramach europejskiej gospodarki [Dz.U. C 173 z 9.7.1992].

Rezolucja Rady z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji [Dz.U. C 136 z 4.6.1985].

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2005

Top