Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Wprowadza europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.
 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma za zadanie uproszczenie i przyspieszenie transgranicznych postępowań spornych dotyczących drobnych roszczeń konsumenckich i gospodarczych oraz ograniczenie kosztów.
 • Zasadniczo stanowi postępowanie pisemne niewymagające fizycznej obecności w sądzie. Sąd może jednak zdecydować o przeprowadzeniu rozprawy.
 • Przedmiot roszczenia (w momencie doręczenia do sądu) nie może przekraczać 2000 EUR.
 • Zapewnia, że wyroki są uznawane i wprowadzane w życie w innych państwach Unii Europejskiej (UE) bez potrzeby stwierdzania wykonalności.
 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, będące alternatywą dla rozwiązań prawnych krajów UE, jest fakultatywne.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma zastosowanie w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w kraju UE innym niż państwo członkowskie sądu rozpatrującego sprawę.
 • Może być stosowane do dochodzenia roszczeń konsumenckich i gospodarczych. Nie ma ono zastosowania do spraw podatkowych, celnych lub administracyjnych ani do spraw dotyczących odpowiedzialności państwa za działania w wykonywaniu władzy publicznej (acta iure imperii), jak również między innymi do:
  • stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego osób fizycznych (tj. ludzi),
  • kwestii prawa rodzinnego,
  • postępowań upadłościowych,
  • ubezpieczeń społecznych,
  • sądownictwa polubownego,
  • prawa pracy,
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych,
  • naruszenia prywatności i dóbr osobistych (np. zniesławienia).

Procedura

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń nie wymaga obecności prawnika i przebiega w następujący sposób.

Składanie pozwu

 • Pozew składa się bezpośrednio do właściwego sądu w postaci formularza (formularza A — zawarty w załącznikach rozporządzenia), podając szczegóły pozwu, żądane sumy itd. W przypadku gdy powództwo jest poza zakresem europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, sąd powiadamia o tym fakcie powoda; jeżeli ten nie zaniecha wycofania, sąd postępuje zgodnie z prawem procesowym danego kraju.

Korekta i/lub uzupełnianie formularza pozwu

 • W przypadku gdy powód nie podał wystarczających informacji, wysyłany jest drugi formularz (formularz B) z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w określonym terminie. Wniosek zostaje odrzucony, jeżeli powód nie wypełni żądania sądu w terminie lub gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne lub niedopuszczalne.

Zawiadamianie pozwanego

 • Po otrzymaniu kompletnego pozwu sąd przygotowuje standardowy formularz odpowiedzi (formularz C), który musi zostać wysłany do pozwanego w ciągu 14 dni, wraz z kopią pozwu i dokumentów uzupełniających. Musi się to odbyć za pośrednictwem poczty, listem poleconym; jeżeli jest to niemożliwe, można zastosować inne metody doręczenia.

Odpowiedź pozwanego

 • Pozwany musi odpowiedzieć w ciągu 30 dni od daty otrzymania formularza odpowiedzi. W ciągu 14 dni od otrzymania powyższej odpowiedzi sąd przesyła jej kopię oraz kopię wszelkich istotnych dokumentów uzupełniających powodowi.
 • Każde powództwo wzajemne złożone przez pozwanego (formularz A) doręczane jest powodowi, który ma 30 dni na odpowiedź. Jeżeli powództwo wzajemne przekracza 2000 EUR, zarówno pozew, jak i powództwo są rozpatrywane w zgodzie z prawem obowiązującym w kraju, w którym ma miejsce postępowanie.

Postanowienia i nieprzekraczalne terminy

 • Sąd musi wydać orzeczenie w ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedzi od pozwanego (lub powoda, w przypadku gdy złożono powództwo wzajemne). Sąd może zażądać przedstawienia dodatkowych informacji w terminie 30 dni i/lub przeprowadzić postępowanie dowodowe, lub wezwać strony na rozprawę (patrz niżej), która również odbywa się w terminie 30 dni od wezwania. W powyższych przypadkach sąd również wydaje orzeczenie w ciągu 30 dni, jednak od momentu otrzymania wymaganych informacji lub przeprowadzenia rozprawy.
 • Jeżeli strony nie odpowiedzą w wymaganym terminie, sąd nadal wydaje orzeczenie. Na żądanie dowolnej strony sąd wydaje zaświadczenie o orzeczeniu w celu ułatwienia transgranicznego egzekwowania prawa (bezpłatnie), wykorzystując formularz D.

Rozprawa

 • Rozprawa odbywa się jedynie w przypadku, gdy wymaga tego sytuacja lub na wniosek jednej ze stron. Wniosek może zostać odrzucony, jeżeli rozprawa nie jest konieczna do rzetelnego przeprowadzenia sprawy. Rozprawa może być przeprowadzona w drodze konferencji wideo lub za pośrednictwem innych środków łączności.

Postępowanie dowodowe

 • Sąd określa zakres postępowania dowodowego niezbędny do wydania orzeczenia oraz dopuszcza określone środki dowodowe, przy wykorzystaniu najprostszych i najmniej uciążliwych metod.

Wykonalność orzeczenia

 • Orzeczenie nie może zostać ponownie zbadane pod względem merytorycznym w kraju UE wykonania.
 • Zgodnie z prawem państwa, w którym wykonuje się orzeczenie, strona dochodząca wykonania przedstawia oryginalny egzemplarz orzeczenia i certyfikatu (formularz D) przetłumaczony na język państwa wykonania. Żadne zabezpieczenie, gwarancja lub kaucja nie są wymagane od powoda z tego tytułu, że jest cudzoziemcem lub nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca pobytu w kraju UE wykonania. Powód nie jest zobowiązany do posiadania przedstawiciela ani adresu pocztowego w państwie członkowskim wykonania poza urzędnikami sądowymi posiadającymi uprawnienia w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Odmowa wykonania

 • Sąd w państwie wykonania może, na wniosek pozwanego, odmówić wykonania orzeczenia, jeżeli:
  • roszczeń nie można pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem dotyczącym tych samych stron i wydanym w tej samej sprawie,
   • wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w kraju UE wykonania lub spełnia warunki niezbędne do uznania go w tym kraju oraz
   • niemożność pogodzenia nie była i nie mogła być podniesiona w formie zarzutu w postępowaniu sądowym w państwie członkowskim, w którym wydano orzeczenie w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.
 • Jeżeli strona kwestionuje orzeczenie wydane w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, państwo wykonania może ograniczyć postępowanie wykonawcze do środków zabezpieczających, uzależnić wykonanie od złożenia określonego zabezpieczenia lub w niektórych przypadkach zawiesić postępowanie wykonawcze.

Środki odwoławcze

 • Odwołanie od orzeczenia jest możliwe w przypadku, gdy jest ono zgodne z prawem państwa, w którym znajduje się sąd rozpatrujący sprawę.

Odwołania

 • Pozwany może wnioskować o odwołanie do właściwego sądu, w którym wydano orzeczenie, w przypadku gdy:
  • pozew lub wezwanie na rozprawę zostały doręczone bez potwierdzenia osobistego odbioru przez tę stronę i doręczenie nie nastąpiło w czasie wystarczającym dla umożliwienia pozwanemu przygotowania się do obrony bez jego winy, lub
  • pozwany nie miał możliwości wniesienia odpowiedzi na pozew z powodu siły wyższej, bez jego winy.
 • W powyższych przypadkach wymaga się od niego niezwłocznego podjęcia działań. Jeżeli odwołanie jest uzasadnione, oryginalne orzeczenie zostaje uchylone.
 • Sąd nie zobowiązuje stron do dokonywania oceny prawnej powództwa. W razie potrzeby sąd informuje strony o kwestiach proceduralnych i w odpowiednich przypadkach dąży do osiągnięcia ugody pomiędzy stronami.

Języki i tłumaczenia

 • Pozew, odpowiedzi, jakiekolwiek powództwa wzajemne, opisy dokumentów uzupełniających, istotne dokumenty itp. muszą być złożone w języku sądu.

Koszty

 • Koszty postępowania ponosi strona przegrywająca. Sąd nie zasądza na rzecz strony wygrywającej kosztów, które były zbędne lub nieproporcjonalne do wartości przedmiotu sporu.

Poprawka

Rozporządzenie (UE) 2015/2421 zmienia rozporządzenie (WE) nr 861/2007. Będzie mieć zastosowanie od 14 stycznia 2017 r.

Rozporządznie nie ma zastosowania w Danii.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r. z wyjątkiem przepisów, na mocy których kraje UE są zobowiązane do informowania Komisji o kwestiach związanych z jurysdykcją, środkach komunikacji i środkach odwoławczych (artykuł 25), które weszły w życie 1 stycznia 2008 r.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.U. L 199, 31.7.2007, s. 1–22)

Kolejne poprawki do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 zostały wprowadzone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

POWIĄZANE DOKUMENTY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.U. L 341, 24.12.2015, s. 1–13)

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016

Top