Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamin wewnętrzny Rady Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulamin wewnętrzny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej jest instytucją, w ramach której spotykają się przedstawiciele krajów Unii Europejskiej (UE). Każdy z krajów UE reprezentowany jest przez jednego przedstawiciela w randze ministra. Rada regularnie przyjmuje akty ustawodawcze, wspólnie z Parlamentem Europejskim i w zgodzie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Rada bierze też udział w formułowaniu polityk i pełni funkcję koordynującą.

AKT

Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

STRESZCZENIE

Rada Unii Europejskiej jest instytucją, w ramach której spotykają się przedstawiciele krajów Unii Europejskiej (UE). Każdy z krajów UE reprezentowany jest przez jednego przedstawiciela w randze ministra. Rada regularnie przyjmuje akty ustawodawcze, wspólnie z Parlamentem Europejskim i w zgodzie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Rada bierze też udział w formułowaniu polityk i pełni funkcję koordynującą.

JAKI JEST CEL REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO?

Regulamin wewnętrzny reguluje funkcjonowanie i organizację Rady Unii Europejskiej (Rady). Rada może przyjmować własne przepisy wewnętrzne na mocy artykułu 240, paragraf 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

GŁÓWNE ASPEKTY

Skład Rady

Rada odbywa posiedzenia w dziesięciu różnych składach, w zależności od tematu podejmowanych na spotkaniu spraw. Składa się ona z jednego przedstawiciela na szczeblu ministerialnym z każdego z krajów UE, który jest upoważniony do podejmowania zobowiązań i głosowania w imieniu swojego rządu.

Rada do Spraw Ogólnych gwarantuje spójność prac różnych składów Rady.

Rada do Spraw Zagranicznych odpowiada za działania zewnętrzne UE: od polityki zagranicznej, obrony i bezpieczeństwa po handel, współpracę rozwojową i pomoc humanitarną.

Prezydencja Rady w UE

Prezydencję Rady sprawuje grupa trzech krajów UE przez okres 18 miesięcy. Każdy z członków tej grupy obejmuje prezydencję we wszystkich składach Rady na okres 6 miesięcy. Rada do Spraw Zagranicznych ma stałego przewodniczącego: Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Prezydencja stanowi siłę napędową prowadzenia prac Rady i musi przedstawić wstępny program działań Rady. Program musi zostać zatwierdzony przez Radę do Spraw Ogólnych.

Komitet Stałych Przedstawicieli, komitety i grupy robocze

Rada wspierana jest przez Komitet Stałych Przedstawicieli każdego z rządów krajów Unii Europejskiej (Coreper) oraz przez ponad 150 wyspecjalizowanych grup i komitetów tworzących organy przygotowawcze Rady.

Coreper przygotowuje prace Rady Unii Europejskiej oraz wykonuje zadania przypisane mu przez Radę. Coreper II składa się z przedstawicieli krajów UE (lub ich zastępców w przypadku Coreper I) w randze ambasadorów przy UE, a jego pracom przewodniczy kraj UE, który sprawuje rotacyjną prezydencję Rady.

Coreper:

musi z wyprzedzeniem analizować wszystkie punkty porządku obrad posiedzeń Rady. Musi dołożyć starań, aby na etapie swoich prac osiągnąć porozumienie, które zostanie przedłożone Radzie do przyjęcia,

może tworzyć komitety lub grupy robocze mające na celu przeprowadzanie prac przygotowawczych lub analiz.

Funkcjonowanie Rady

Siedzibą Rady jest Bruksela, jednak jej kwietniowe, czerwcowe i październikowe posiedzenia odbywają się w Luksemburgu. Sesje Rady zwoływane są przez państwo sprawujące prezydencję, które ustala porządek posiedzeń.

Przed przystąpieniem do głosowania należy sprawdzić czy zostało osiągnięte kworum. Oznacza ono obecność większości członków Rady. Rada głosuje z inicjatywy swojego przewodniczącego. Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania z inicjatywy członka Rady lub z inicjatywy Komisji, pod warunkiem że postanowi tak większość członków Rady.

Jeśli akt ma zostać przyjęty przez Radę większością kwalifikowaną, kraje UE tworzące większość kwalifikowaną muszą reprezentować przynajmniej 65% ogółu ludności Unii Europejskiej.

Przejrzystość i publikacja aktów Rady

Obrady i głosowania są zawsze otwarte dla publiczności, w przypadku gdy Rada podejmuje decyzję w sprawie projektu aktu ustawodawczego.

Akty ustawodawcze przyjęte przez Radę muszą być publikowane w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.), co odnosi się też do umów międzynarodowych zawartych przez Unię.

OD KIEDY REGULAMIN WEWNĘTRZNY MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 grudnia 2009 r. Jest on zmieniany każdego roku, aby uwzględnić zmiany w populacji krajów UE.

Dalsze informacje na temat funkcjonowania UE są dostępne na stronie Rady UE lub na oficjalnej stronie UE.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2009/937/UE

1.12.2009

-

Dz.U. L 325, 11.12.2009, s. 35-61

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2010/594/UE

16.9.2010

-

Dz.U. L 263 z 6.10.2010, s. 12-12

Decyzja 2010/795/UE

23.12.2010

-

Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 47-48

Decyzja 2011/900/UE

31.12.2011

-

Dz.U. L 346 z 30.12.2011, s. 17-18

Decyzja 2013/746/UE

12.12.2013

-

Dz.U. L 333 z 12.12.2013, s. 77-78

Decyzja 2014/692/UE, Euratom

3.10.2014

-

Dz.U. L 289 z 3.10.2014, s. 18-20

Decyzja 2014/900/UE

13.12.2014

-

Dz.U. L 358 z 13.12.2014, s. 25-27

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2015

Top