Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Niebieska karta UE — wjazd i pobyt wysoko wykwalifikowanych pracowników

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Niebieska karta UE — wjazd i pobyt wysoko wykwalifikowanych pracowników

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/50/WE — warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Niniejsza dyrektywa ustanawia warunki wjazdu i pobytu wysoko wykwalifikowanych* pracowników będących obywatelami krajów spoza UE i ich rodzin, chcących podjąć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji w kraju UE (z wyjątkiem Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa).
 • Dyrektywa tworzy system niebieskiej karty UE*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Osoby składające wniosek o niebieską kartę UE przedkładają:
  • ważną umowę o pracę lub wiążącą ofertę pracy na okres co najmniej 1 roku z pensją wynoszącą co najmniej półtora wysokości średniego rocznego wynagrodzenie brutto w danym kraju UE,
  • dokument potwierdzający ich kwalifikacje,
  • ważny dokument podróży i, w razie potrzeby, wizę,
  • dowód ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Kraje UE mogą odrzucić wniosek, jeśli powyższe warunki nie są spełnione lub jeśli przedstawione dokumenty zostały uzyskane w wyniku oszustwa albo zostały podrobione lub przerobione.
 • Osoba składająca wniosek nie może stanowić zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego ani zdrowia publicznego.
 • Kraje UE mogą określić liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników, jaką chcą przyjąć.
 • Osoby, których wnioski rozpatrzono pomyślnie, otrzymują niebieską kartę UE ze standardowym okresem ważności wynoszącym od 1 roku do 4 lat, zależnie od danego kraju UE lub okresu umowy o pracę, jeśli jest on krótszy od okresu będącego sumą standardowego okresu ważności karty i trzech miesięcy.
 • Wniosek może być składany przez daną osobę lub pracodawcę, zależnie od kraju UE.
 • Przez pierwsze 2 lata posiadacze niebieskiej karty UE ograniczeni są do prac wymagających wysokich kwalifikacji spełniających kryteria podjęcia pracy. Po tym okresie mogą oni wnioskować na równych zasadach z obywatelami danego kraju o inną pracę wymagającą wysokich kwalifikacji, zależnie od kraju UE.
 • Posiadacze niebieskiej karty UE oraz ich rodziny mają prawo wjazdu, ponownego wjazdu i pobytu na terytorium kraju UE, które wydało niebieską kartę UE, oraz do przejeżdżania przez inne kraje UE.
 • Posiadacze niebieskiej karty UE mają te same prawa co obywatele danego kraju UE pod względem warunków pracy, kształcenia, uznawania dyplomów, aspektów zabezpieczenia społecznego i wolności stowarzyszania się. Kraje UE mogą ograniczać niektóre z tych elementów, zwłaszcza dotacje i kredyty na kształcenie.
 • Władze krajowe mogą wycofać niebieską kartę UE lub odmówić jej odnowienia, jeśli posiadacz karty przestanie spełniać warunki, pozostaje bez pracy przez okres ponad 3 miesięcy lub stanowi zagrożenie dla porządku publicznego.
 • Posiadacz niebieskiej karty UE legalnie przebywający przez 18 miesięcy w kraju UE może skorzystać z ułatwień w przeniesieniu się do innego kraju UE. Pod warunkiem że taka osoba ponownie spełnia kryteria przyjęcia, może ona podjąć pracę, zanim decyzja zostanie podjęta, a jej rodzina może do niej niezwłocznie dołączyć.
 • Co trzy lata Komisja Europejska składa sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy. Pierwsze sprawozdanie opublikowano w czerwcu 2014 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 19 czerwca 2009 r. Kraje UE musiały wdrożyć jej postanowienia do prawa krajowego do 19 czerwca 2011 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej dotyczącej „Migracji legalnej”.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Wysoko wykwalifikowany pracownik: osoba, która otrzymuje wynagrodzenie i posiada szczególne kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi.

* Niebieska karta UE: zezwolenie opatrzone napisem „Niebieska Karta UE”, uprawniające posiadacza do pobytu i pracy na terytorium kraju UE.

AKT

Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17–29)

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący wdrożenia dyrektywy 2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (COM(2014) 287 final z 22.5.2014)

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2016

Top