Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fundusz Granic Zewnętrznych (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fundusz Granic Zewnętrznych (2007–2013)

Niniejszą decyzją ustanowiony zostaje Fundusz Granic Zewnętrznych (FGZ) na lata 2007–2013 z budżetem w wysokości 1 820 mln EUR jako część ogólnego programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

AKT

Decyzja nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

STRESZCZENIE

W decyzji określone zostały cele Funduszu Granic Zewnętrznych (FGZ) oraz zasady zarządzania nim, jak również dostępne środki finansowe i kryteria ich przydzielania.

Cele FGZ

Fundusz ma cztery cele:

 • skuteczną organizację administracyjną skupiającą się przede wszystkim na systemach wymiany informacji, gromadzeniu danych statystycznych i poprawie koordynacji między przejściami granicznymi, jak również na kontrolach, ochronie i mechanizmach ewidencji na granicach zewnętrznych,
 • skuteczne zarządzanie przepływami osób na granicach zewnętrznych, w szczególności skuteczne korzystanie z europejskich systemów informacyjnych (SIS i VIS), jak również ściślejszą współpracę w zakresie wykrywania podrobionych lub fałszywych dokumentów podróży,
 • jednolite wykonanie prawodawstwa Unii Europejskiej (UE), na przykład poprzez propagowanie korzystania ze wspólnego Praktycznego podręcznika dla straży granicznej oraz najnowszej technologii w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych,
 • poprawę działalności służb konsularnych, między innymi poprzez wzmacnianie zdolności operacyjnych sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji oraz rozwój wspólnych placówek konsularnych.

Działania kwalifikowalne

FGZ może finansować działania krajowe, jak również działania ponadnarodowe oraz działania, które leżą w interesie całej Wspólnoty („działania wspólnotowe”). Działania krajowe realizowane są przez państwa członkowskie w ramach programów wieloletnich zgodnie ze strategicznymi wytycznymi Wspólnoty w zakresie interwencji funduszu (podział zarządzania). Budżet przyznany na działania wspólnotowe wykonywany jest przez Komisję (zarządzanie bezpośrednie).

FGZ może wspierać działania krajowe dotyczące:

 • ochrony infrastruktury na granicach zewnętrznych i na przejściach granicznych,
 • ochrony sprzętu,
 • środków transportu,
 • inwestycji w nowoczesne technologie,
 • szkolenia i wymiany personelu,
 • sprzętu i systemów służących do wymiany danych,
 • opracowań i projektów pilotażowych dotyczących wdrażania dobrych praktyk.

FGZ zwraca również państwom członkowskim niektóre koszty związane z wydawaniem specjalnych dokumentów tranzytowych.

FGZ może wspierać działania ponadnarodowe i wspólnotowe dotyczące:

 • promowania stopniowego włączania kontroli celnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych w zakres działalności zintegrowanego systemu zarządzania granicami,
 • udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • pomocy w jednolitym stosowaniu prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego granic zewnętrznych,
 • pomocy w opracowywaniu narzędzi statystycznych,
 • pomocy w wymianie informacji i umacnianiu dobrych praktyk,
 • pomocy w tworzeniu opracowań i programów pilotażowych dotyczących nowych form współpracy, w szczególności w odniesieniu do wspólnych placówek konsularnych.

Zasady regulujące działania w ramach FGZ

Zgodnie z priorytetami i celami wyznaczonymi przez UE fundusz będzie zapewniał dotacje wspierające działania o charakterze niedochodowym, które są już współfinansowane ze źródeł publicznych lub prywatnych.

Wsparcie ze strony FGZ nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu działań krajowych. Na zasadzie wyjątku udział ten może zostać powiększony do 75% w przypadku projektów dotyczących konkretnych priorytetów określonych w wytycznych strategicznych. Wkład Wspólnoty zwiększa się do 75% w państwach członkowskich objętych Funduszem Spójności.

Roczny budżet funduszu jest rozdzielany między państwa członkowskie w zależności od typu granicy (30% przeznacza się na zewnętrzne granice lądowe, 35% na zewnętrzne granice morskie, 20% na lotniska i 15% na placówki konsularne) oraz współczynników wagowych określanych przez Frontex w corocznym sprawozdaniu z analizy ryzyka opisującym trudności, jakie napotykają państwa członkowskie przy ochronie granic.

Komisja przyjmie wytyczne strategiczne na okres 2007–2013 określające priorytety Wspólnoty w zakresie każdego z celów funduszu.

Komisja zatwierdzi wieloletnie programy państw członkowskich, w których, na podstawie wytycznych strategicznych Komisji, określona jest strategia i przedstawiony opis działań wyznaczonych dla osiągnięcia ich celów oraz określone są dodatkowe wskazania dotyczące finansowania projektów. Komisja będzie także przyjmować coroczne decyzje w sprawie finansowania, zatwierdzające każdy program roczny realizowany w ramach programu wieloletniego.

Komitet i przegląd

Komisję wspiera Komitet „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”. Decyzja musi zostać poddana przeglądowi przez Parlament Europejski i Radę do 30 czerwca 2013 r.

Kontekst

Decyzja sprzyja realizacji europejskiej polityki w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi wcielonej w życie za sprawą planu działania z dnia 14 czerwca 2002 r., który był oparty na komunikacie Komisji z dnia 7 maja 2002 r. FGZ, dysponujący w okresie 2007–2013 środkami w wysokości 1 820 mln EUR, jest częścią ogólnego programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” ustanowionego komunikatem z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja (WE) nr 574/2007

6.6.2007

Dz.U. L 144 z 6.6.2007

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2008/456/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu [Dz.U. L 167 z 27.6.2008]. Aby zapewnić skuteczne wykonanie Funduszu Granic Zewnętrznych, decyzja określa wspólne zasady dla państw członkowskich w zakresie:

 • wyznaczanych instytucji,
 • systemów zarządzania i kontroli,
 • informacji dotyczących korzystania z funduszu, które muszą być przekazywane Komisji,
 • procedur zgłaszania Komisji nieprawidłowości,
 • działań informacyjnych i promocyjnych dla beneficjentów i na potrzeby opinii publicznej,
 • ochrony danych osobowych,
 • elektronicznej wymiany dokumentów z Komisją.

Decyzja Komisji 2007/599/WE z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2007–2013 [Dz.U. L 233 z 5.9.2007]. W decyzji przedstawione są wytyczne strategiczne ustanawiające system wsparcia dla Funduszu Granic Zewnętrznych. Wyznaczono w niej wymienione poniżej priorytety, które państwa członkowskie muszą zrealizować w celu uzyskania zwiększonego finansowania (do 75%) ze środków funduszu:

 • utworzenie wspólnego, zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi,
 • opracowanie i wdrożenie systemu nadzoru nad granicami zewnętrznymi oraz Europejskiej Sieci Patrolowej,
 • walka z nielegalną imigracją poprzez usprawnienie działalności konsularnej państw członkowskich w państwach trzecich,
 • stworzenie systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia unijnych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz,
 • efektywne stosowanie unijnych instrumentów prawnych, mianowicie kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego.

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2010

Top