Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fundusz Powrotów Imigrantów (2008–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fundusz Powrotów Imigrantów (2008–2013)

Decyzja ta, jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi, ustanawia Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 z zasobami w wysokości 676 mln euro.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2007/WE z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

STRESZCZENIE

Decyzja ta określa cele Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz zasady dotyczące zarządzania. Ustanawia także dostępne zasoby finansowe w ramach funduszu oraz kryteria ich przydzielania.

Fundusz ukierunkowany jest na osoby korzystające z (lub ubiegające się o przydzielenie) ochrony międzynarodowej lub tymczasowej oraz te nielegalnie przebywające w państwie Unii Europejskiej (UE).

Kwalifikowalne działania

Fundusz finansuje działania krajowe i ponadnarodowe, a także działania na szczeblu UE.

Działania krajowe ukierunkowane są na aranżowanie zintegrowanego zarządzania powrotami * w krajach UE oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy państwami UE w tym obszarze. Ponadto działania te poświęcone są promowaniu jednolitego stosowania prawodawstwa europejskiego w sprawie zintegrowanego zarządzania powrotami.

Działania ponadnarodowe i działania będące przedmiotem zainteresowania całej Wspólnoty obejmują:

 • dalszą współpracę na szczeblu UE w zakresie wprowadzania w życie praw oraz dobrych praktyk UE,
 • wspieranie opracowywania narzędzi statystycznych,
 • wspieranie ponadnarodowych kampanii na rzecz zwiększania świadomości społecznej,
 • wspieranie tworzenia podręcznika dotyczącego najlepszych praktyk w tej dziedzinie,
 • zapewnianie wsparcia państwom członkowskim w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • wspieranie tworzenia ponadnarodowych sieci współpracy oraz projektów pilotażowych podmiotów mających za zadanie ułatwianie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Zasady regulujące działania funduszu

Zgodnie z priorytetami i celami określonymi przez UE, fundusz zapewni dotacje na wsparcie działań, które nie są nastawione na osiąganie zysku, współfinansowane ze źródeł publicznych lub prywatnych. Wsparcie ze środków funduszu nie przekracza 50% całkowitych kosztów działania krajowego. Wkład Wspólnoty podwyższa się do 75% w państwach członkowskich objętych Funduszem Spójności i w przypadku projektów służących realizacji szczególnych celów priorytetowych wyznaczonych w wytycznych strategicznych.

Komisja przyjmuje wytyczne strategiczne na lata 2008–2013 określające priorytety na szczeblu UE dla każdego z celów funduszu.

Na podstawie wytycznych strategicznych każde państwo członkowskie opracowuje program wieloletni ustanawiający strategię oraz opis działań przewidzianych w celu realizacji ich celów, a także dodatkowe wskazania dotyczące finansowania projektu. Określa także programy roczne realizujące program wieloletni.

Komitet, przegląd i uchylenie

Komisję wspiera Komitet ds. Solidarności i zarządzania przepływami migracyjnymi. Do 30 czerwca 2013 r. Parlament Europejski i Rada przeprowadzą przegląd tej decyzji.

Kontekst

Decyzja ta pozwala na kontynuację przygotowawczych działań finansowych realizowanych w ramach programu haskiego, które same w sobie stanowią część polityki UE w zakresie powrotów ustanowionej programem działań na rzecz powrotów imigrantów z dnia 28 listopada 2002 r. Fundusz, którego budżet na ten okres wynosi 676 mln euro, jest częścią programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi, ustanowionego przez komunikat z 6 kwietnia 2005 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Zintegrowane zarządzanie powrotami: opracowanie i wdrożenie przez państwa członkowskie zintegrowanych planów dotyczących powrotów imigrantów.
 • Zintegrowane plany dotyczące powrotów imigrantów: plany krajowe składające się ze zbioru środków sprzyjających tworzeniu systemów dobrowolnych i przymusowych powrotów obywateli państw trzecich, w szczególności osób, które nie spełniają warunków zezwalających na wjazd i pobyt na terytorium państwa przyjmującego. W oparciu o wszechstronną ocenę sytuacji w odniesieniu do grupy docelowej oraz wyzwań związanych z przewidywanymi operacjami, plany te skupiają się w szczególności na zapewnieniu imigrantom skutecznego powrotu na stałe do kraju docelowego. Obejmują również mechanizm oceny oraz, w stosownych przypadkach, harmonogram realizacji.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 575/2007/WE

7.6.2007

Dz.U. L 144 z 6.6.2007

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2008/458/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu [Dz.U. L 167 z 27.6.2008].

Decyzja Komisji 2007/837/WE z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 [Dz.U. L 330 z 15.12.2007]. Decyzja ta ustanawia strategiczne wytyczne na lata 2008–2013, określając priorytety na szczeblu UE i szczególne cele priorytetowe państw członkowskich, jakie należy zrealizować w celu uzyskania większego wkładu finansowego ze środków Funduszu Powrotów Imigrantów.

Decyzja określa cztery priorytety, z których każdy obejmuje jeden lub więcej szczególnych celów priorytetowych:

 • wsparcie dla opracowania strategicznego podejścia do zarządzania powrotem imigrantów przez państwa członkowskie. Zintegrowane plany dotyczące powrotów imigrantów powinny koncentrować się na programach wspomaganych powrotów dobrowolnych; zachętach pieniężnych oraz środkach umożliwiających zajęcie się osobami powracającymi znajdującymi się w trudnej sytuacji, a także powrotach obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców nieobjętych wspólnotowymi lub krajowymi dwustronnymi umowami o readmisji do krajów, z którymi współpraca jest szczególnie trudna,
 • wsparcie dla współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania powrotami. Projekty powinny przede wszystkim koncentrować się na tych zintegrowanych planach dotyczących powrotów imigrantów, które zostały opracowane i zostaną zrealizowane we współpracy z innymi państwami członkowskimi, a także, w stosownych przypadkach, z agencją FRONTEX, organizacjami pozarządowymi i/lub organizacjami międzynarodowymi,
 • wsparcie dla konkretnych, innowacyjnych krajowych i międzynarodowych narzędzi zarządzania powrotami. Projekty powinny proponować innowacyjne sposoby informowania oraz udzielania porad potencjalnym osobom powracającym o sytuacji w krajach powrotu i/lub inne innowacyjne zachęty mające na celu zwiększenie liczby osób dobrowolnie powracających, a także sprawdzać nowe metody robocze mające na celu przyśpieszenie procesu wydawania dokumentów osobom powracającym we współpracy z władzami konsularnymi i służbami imigracyjnymi państw trzecich,
 • wsparcie dla ustanowienia standardów wspólnotowych i najlepszych praktyk dotyczących zarządzania powrotami. Projekty w tym obszarze powinny koncentrować się na ocenach mających na celu zbadanie postępów dokonanych w ramach wszystkich aspektów programów związanych z polityką powrotów, a także na środkach podejmowanych na poziomie krajowym w celu zagwarantowania sprawiedliwej i skutecznej realizacji wspólnych standardów dotyczących powrotów imigrantów.

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2010

Top