Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (2008–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (2008–2013)

Decyzja ta ustanawia Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców w wysokości 614 mln euro na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 573/2007/WE z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylająca decyzję Rady 2004/904/WE [Zobacz akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Decyzja ta określa cele Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (ERF) oraz zasady dotyczące zarządzania. Ustanawia także dostępne zasoby finansowe oraz kryteria ich przydzielania.

Grupy docelowe

Fundusz skierowany jest do osób posiadających status uchodźcy zgodnie z definicją konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. lub osób korzystających z jednej z form ochrony tymczasowej lub uzupełniającej, lub przesiedlonych do państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE). Dotyczy to również osób, które ubiegają się o status uchodźcy lub które złożyły wniosek o objęcie jedną z form ochrony.

Kwalifikowalne działania

ERF finansuje działania krajowe i ponadnarodowe, a także działania będące przedmiotem zainteresowania całej Wspólnoty. Działania krajowe realizowane są przez państwa UE w ramach wieloletniego okresu programowania spójnego z wytycznymi strategicznymi UE dotyczącymi interwencji Funduszu (podział zarządzania). Budżet przydzielony na działania na szczeblu UE wykonywany jest przez Komisję (zarządzanie bezpośrednie).

Działania krajowe wspierane przez ERF obejmują:

 • warunki przyjmowania i procedury azylowe, zwłaszcza infrastrukturę i zapewnienie pomocy materialnej oraz opieki medycznej i prawnej,
 • integrację ze społeczeństwem kraju przyjmującego osób z grup docelowych, zwłaszcza środki skupiające się na kształceniu, uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym, dostęp do rynku pracy, szkolenia językowe i pomoc przy znalezieniu zakwaterowania,
 • poprawę zdolności państw UE w zakresie rozwijania, monitorowania i oceniania ich polityk azylowych oraz promowanie zbierania, gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji na temat kraju pochodzenia, a także statystyk dotyczących procedur azylowych, przyjmowania uchodźców i integracji,
 • przesiedlenia, zwłaszcza rozwój programów dotyczących przesiedlenia oraz zapewnianie informacji i wsparcia materialnego przed wyjazdem,
 • przemieszczenie osób wnioskujących w grupach docelowych między państwami UE.

Działania ponadnarodowe i na szczeblu UE wspierane przez ERF obejmują:

 • tworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami znajdującymi się w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich,
 • tworzenie kampanii na rzecz zwiększania świadomości społecznej,
 • rozpowszechnianie najlepszych praktyk,
 • realizację projektów pilotażowych dotyczących współpracy na szczeblu UE,
 • rozwój sieci łączących organizacje pozarządowe, które są obecne w co najmniej 10 państwach członkowskich i których celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń.

ERF zapewnia także rezerwę finansową w celu wdrażania nadzwyczajnych środków zmierzających do zapewnienia tymczasowej ochrony w przypadku masowego napływu wysiedleńców zgodnie z dyrektywą Rady 2001/55/WE. Rezerwy te mogą także zostać wykorzystane do wspierania starań podejmowanych przez państwa członkowskie na rzecz rozwiązania szczególnie pilnych sytuacji, wynikłych z nagłego napływu dużej liczby osób, które mogą potrzebować międzynarodowej ochrony i które wiążą się ze znacznym i nagłym obciążeniem ośrodków przyjmowania uchodźców lub systemów azylowych państw członkowskich.

Zasady regulujące działania funduszu

Zgodnie z priorytetami i celami określonymi przez UE, ERF zapewni dotacje na wsparcie działań, które nie są nastawione na osiąganie zysku, współfinansowanych ze źródeł publicznych lub prywatnych.

Wsparcie z ERF nie przekracza 50% całkowitych kosztów działania krajowego. Wyjątkowo wkład ten może zostać podwyższony do 75% w przypadku projektów służących realizacji szczególnych celów priorytetowych wyznaczonych w wytycznych strategicznych. Wkład Wspólnoty podwyższa się do 75% w państwach członkowskich objętych Funduszem Spójności.

Komisja przyjmuje wytyczne strategiczne na lata 2008–2013 określające priorytety na szczeblu UE dla każdego z celów funduszu.

Komisja zatwierdza programy wieloletnie państw członkowskich ustanawiające, na podstawie wytycznych strategicznych Komisji, strategię oraz opis działań przewidzianych w celu realizacji ich celów, a także dodatkowe wskazania dotyczące finansowania projektu. Przyjmuje również decyzje w sprawie finansowania rocznego zatwierdzające każdy program roczny realizujący program wieloletni.

Komitet, przegląd i uchylenie

Komisję wspiera Komitet ds. Solidarności i zarządzania przepływami migracyjnymi.

Decyzja ta uchyla decyzję 2004/904/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na okres 2005–2010. Do 30 czerwca 2013 r. Parlament Europejski i Rada przeprowadzą przegląd tej decyzji.

Kontekst

Decyzja ta posuwa do przodu działania realizowane w oparciu o wcześniejsze decyzje ustanawiające ERF. Uchyla decyzję 2004/904/WE tak, by okres planowania finansowego ERF pokrywał się z bieżącym okresem programowania wieloletniego. Jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi, ustanowionego przez komunikat z 6 kwietnia 2005 r., gwarantuje na ten okres zasoby w wysokości 614 mln euro.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 573/2007/WE

7.6.2007

Dz.U. L 144 z 6.6.2007

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 458/2010/WE

17.6.2010

Dz.U. L 129 z 28.5.10

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2008/22/WE z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu [Dz.U. L 7 z 10.1.2008].

Decyzja Komisji 2007/815/WE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 [Dz.U. L 326 z 12.12.2007].

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2010

Top