Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migracje: podejście globalne dotyczące regionów na wschodzie i południowym wschodzie UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Migracje: podejście globalne dotyczące regionów na wschodzie i południowym wschodzie UE

Niniejszy komunikat wpisuje się w ramy ogólnego podejścia w kwestii migracji zatwierdzonego przez Radę Europejską w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. Zawiera listę propozycji dotyczących zastosowania tego podejścia do regionów znajdujących się na wschodzie i południowym wschodzie Unii Europejskiej (UE).

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 16 maja 2007 r. – Zastosowanie podejścia globalnego do migracji do regionów sąsiadujących z Unią Europejską na wschodzie i południowym wschodzie [COM(2007) 247 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja proponuje następujące środki:

Turcja i Bałkany Zachodnie

 • uzupełnienie dialogu dotyczącego migracji prowadzonego na forach dwustronnych, regionalnych i krajowych,
 • wzmocnienie pozytywnego wpływu migracji na rozwój,
 • uniemożliwienie drenażu mózgów, ułatwienie pracownikom będącym emigrantami wysyłania przekazów pieniężnych do kraju pochodzenia i usprawnienie migracji wahadłowej,
 • nadzorowanie wprowadzenia polityki azylu,
 • wzmocnienie systemu prawnego i administracyjnego w krajach regionu w celu skuteczniejszego zagwarantowania międzynarodowej ochrony osób,
 • zwiększenie roli agencji Frontex we współpracy z tymi krajami,
 • wspieranie wzajemnej pomocy między organami zajmującymi się w tych krajach walką ze zorganizowaną przestępczością. Wsparcie może przybrać formę lepszej współpracy między Europolem i Inicjatywą Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej (SECI).

Kraje partnerskie objęte europejską polityką sąsiedztwa w Europie Wschodniej i regionie Kaukazu Południowego

 • rozpoczęcie dialogu dotyczącego migracji z krajami, które opracowały plan działania wraz z UE (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) oraz wzmocnienie dialogu z krajami, w których plan jest już wprowadzony (Mołdawia i Ukraina). Rozpoczęcie rozmów z Białorusią,
 • korzystanie z doświadczeń zdobytych na różnych forach, szczególnie doświadczeń procesu budapeszteńskiego i Soderkoping. Komisja proponuje także zbadanie możliwości wprowadzenia struktury współpracy łączącej państwa członkowskie i kompetentne agencje UE, kraje leżące nad Morzem Czarnym niebędące członkami UE i organizacje regionalne, takie jak SECI, Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (BSEC) i Forum Czarnomorskie,
 • rozwijanie partnerstwa na rzecz mobilności,
 • uniemożliwienie drenażu mózgów, ułatwienie wydawania wiz i przesyłania przekazów pieniężnych przez pracowników będących emigrantami,
 • sfinalizowanie umowy o readmisji z Mołdawią, wdrożenie umowy zawartej z Ukrainą i przygotowanie nowych umów z innymi państwami regionu,
 • wspieranie tych państw w zakresie zarządzana granicami, walki ze zorganizowaną przestępczością i fałszowaniem dokumentów.

Rosja

 • jak najszybsza realizacja środków priorytetowych planu działania dla wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
 • pogłębienie wymiany informacji między UE i Rosją (szczególnie za pośrednictwem porozumienia Europol-Rosja) i poprawa współpracy Europol-Frontex w regionie Morza Bałtyckiego oraz wzajemnej pomocy między Frontexem i rosyjskimi służbami ochrony granic.

Syria, Liban, Jordania, Iran i Irak

 • kontynuowanie dialogu z Libanem i Jordanią, rozpoczęcie dialogu z Syrią zaraz po podpisaniu układu o stowarzyszeniu,
 • wspieranie Jordanii i Syrii w ich wysiłkach na rzecz uchodźców w kontekście konfliktu w Iraku,
 • zachęcanie Iranu do wzmocnienia współpracy z sąsiadami w zakresie przemytu migrantów i handlu ludźmi.

Azja Środkowa

 • wzmocnienie współpracy dotyczącej zarządzania granicami i dostarczenie pomocy technicznej w zakresie nielegalnej imigracji, przemytu migrantów i handlu ludźmi.

Azjatyckie kraje pochodzenia

 • kontynuowanie trwających negocjacji dotyczących zawarcia układów o readmisji oraz wsparcie inicjatyw w zakresie walki z przemytem imigrantów i handlem ludźmi,
 • wprowadzenie partnerstwa na rzecz mobilności z niektórymi krajami.

Komisja proponuje także poprawę koordynacji poprzez:

 • rozwój spójnej wizji obecnych inicjatyw, szczególnie zachęcając państwa członkowskie do uzupełnienia wykazu wszystkich już przeprowadzonych inicjatyw,
 • przeglądanie i rozpowszechnianie dostępnych informacji, szczególnie przez sieć wymiany między agencjami europejskimi, organizacjami międzynarodowymi i organami regionalnymi,
 • pogłębianie partnerstw z różnymi organami, takimi jak ministerstwa handlu, pracy i edukacji,
 • rozwijanie sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (ILO) oraz wspólnych centrów przetwarzania wniosków wizowych.

Kontekst

Niniejszy komunikat wpisuje się w ramy ogólnego podejścia w kwestii migracji zatwierdzonego przez Radę europejską w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. Został opracowany w odpowiedzi na wniosek Rady Europejskiej z 15 i 16 grudnia 2006 r.

Ostatnia aktualizacja: 25.09.2007

Top