Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ułatwienia w wydawaniu wiz krótkoterminowych do Rosji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ułatwienia w wydawaniu wiz krótkoterminowych do Rosji

Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską ma na celu ułatwienie wydawania wiz krótkoterminowych dla obywateli obu stron. Umowa zakłada ograniczenie formalności administracyjnych, przyspieszenie terminów rozpatrywania wniosków o wydanie wizy oraz bezpłatne wydawanie wiz dla niektórych kategorii osób.

W tym samym czasie weszła w życie także umowa dotycząca readmisji osób przebywających nielegalnie.

AKT

Decyzja Rady 2007/340/WE z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych.

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja dotyczy zawarcia umowy na zasadzie wzajemności między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej (UE) oraz Federacji Rosyjskiej na pobyt trwających nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni.

Decyzja ta uzupełniona jest porozumieniem między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską oraz protokołem do porozumienia dotyczącym państw członkowskich, które nie stosują w pełni dorobku Schengen.

Treść porozumienia

Dla następujących grup obywateli za wystarczające uznaje się następujące dokumenty uzasadniające cel podróży na terytorium drugiej strony:

 • członkowie oficjalnych delegacji – oficjalne zaproszenie do udziału w spotkaniu oraz pismo wystawione przez odpowiedni organ państwa członkowskiego lub Federacji Rosyjskiej potwierdzające, że zainteresowany jest członkiem delegacji,
 • kierowcy świadczący usługi transportu międzynarodowego, przemieszczający się między obszarem UE a Rosją – pisemny wniosek sporządzony przez krajowe stowarzyszenie przewoźników Rosji lub krajowe stowarzyszenie przewoźników państwa członkowskiego,
 • przedsiębiorcy – pisemne zaproszenie sporządzone przez przyjmującą osobę prawną, spółkę lub organizację,
 • dziennikarze – zaświadczenie wydane przez organizację zawodową, potwierdzające, że dana osoba jest wykwalifikowanym dziennikarzem, oraz dokument wydany przez pracodawcę, stwierdzający, że celem podróży jest wykonywanie pracy dziennikarskiej,
 • uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby im towarzyszące – pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą,
 • bliscy krewni – pisemny wniosek osoby przyjmującej,
 • osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych – pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestnika tych działań,
 • uczniowie, studenci oraz towarzyszący im nauczyciele – pisemny wniosek lub zaświadczenie o przyjęciu sporządzone przez szkołę lub uczelnię przyjmującą.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności do:

 • 5 lat dla członków rządów i parlamentów krajowych i regionalnych, trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych oraz współmałżonków i dzieci obywateli UE lub Rosji przebywających regularnie na terytorium Federacji lub UE,
 • 1 roku dla członków oficjalnych delegacji, przedsiębiorców, kierowców świadczących usługi transportu międzynarodowego między Federacją Rosyjską a UE, uczestników międzynarodowych imprez sportowych, osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych oraz dziennikarzy. W pewnych warunkach okres ten może być przedłużony o 2 do 5 lat.

Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 35 euro. W odniesieniu do niżej wymienionych kategorii osób odstępuje się od pobierania opłaty:

 • bliscy krewni, współmałżonkowie, dzieci,
 • członkowie oficjalnych delegacji,
 • członkowie rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych,
 • uczniowie, studenci oraz towarzyszący im nauczyciele,
 • osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
 • uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych,
 • osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych,
 • osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność podróży z przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich i Rosji podejmują decyzję w sprawie wydania wizy w ciągu 10 dni od dnia wpłynięcia wniosku i wymaganych dokumentów. Termin ten może być przedłużony do 30 dni np. w razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszej analizy wniosku.

Obywatele Unii Europejskiej i Rosji, którzy zgubili swój dowód tożsamości lub którym taki dokument skradziono podczas pobytu, mogą opuścić terytorium państwa przyjmującego na podstawie ważnego dowodu tożsamości wydanego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa członkowskiego lub Federacji Rosyjskiej.

Kontekst

We wspólnej deklaracji przyjętej w czasie szczytu w Sankt Petersburgu 31 maja 2003 r. UE i Federacja Rosyjska postanowiły rozpatrzyć w perspektywie długoterminowej warunki zniesienia obowiązku posiadania wizy. W deklaracji dotyczącej rozszerzenia Unii Europejskiej i stosunków UE-Rosja z dnia 27 kwietnia 2004 r. potwierdzono dążenie do ułatwienia wydawania wiz obywatelom oraz do podjęcia negocjacji zmierzających do zawarcia porozumienia. Zawarciu niniejszej umowy towarzyszy podpisanie w tym samym dniu (19 kwietnia 2007 r.) umowy o readmisji.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2007/340/WE

19.4.2007

-

Dz.U. L 129 z 17.5.2007

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2007

Top