Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

JAKI JEST CEL ART. 258–260 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ?

Ustanawiają one procedury prawne, których należy przestrzegać w przypadku, gdy Komisja Europejska lub rząd dowolnego kraju UE uzna, że dany kraj UE nie dopełnia obowiązków wynikających z Traktatu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Niewykonanie obowiązków wynikających z prawa UE może być następstwem:
  • praktyk lub decyzji legislacyjnych lub administracyjnych,
  • działania pozytywnego (przyjmowanie środków niezgodnych z prawodawstwem UE lub odmowa ich uchylenia),
  • działania negatywnego (opóźnianie wdrażania prawodawstwa UE lub nieinformowanie Komisji o poczynionych postępach).
 • Postępowania prawne są:
  • przeważnie wszczynane przez Komisję, jednak mogą być też zapoczątkowane przez inny kraj UE,
  • skierowane przeciwko danemu krajowi UE, nawet jeżeli domniemane niedopełnienie wynika z działań rządu, parlamentu, organów federalnych lub regionalnych.
 • W pierwszej kolejności Komisja wzywa kraj UE, którego dotyczy postępowanie, do ustosunkowania się do zarzutów o łamanie prawa unijnego. Komisja, na podstawie odpowiedzi, wydaje opinię, która zamyka sprawę lub określa zmiany, które dany kraj musi wprowadzić. Proces ten może być również uruchomiony przez inny kraj UE przedkładający sprawę Komisji.
 • Jeżeli kraj, którego dotyczy postępowanie, nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do opinii Komisji, Komisja lub inny kraj, który uruchomił procedurę, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • Komisja wraz z wniesieniem do Trybunału sprawy przeciwko krajowi UE, który nie przedstawił krajowych środków mających na celu wdrożenie prawa UE, może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych na ten kraj.
 • Trybunał Sprawiedliwości może nakazać krajowi UE, który jego zdaniem łamie prawo unijne, podjęcie określonych środków.
 • Jeżeli Komisja jest zdania, że dany kraj nie wykonuje wyroku, może po raz drugi wnieść sprawę do Trybunału, zalecając wysokość kary, która według niej powinna zostać nałożona.
 • Jeżeli Trybunał uzna, że wyrok nadal jest nierespektowany, może on nałożyć ryczałt lub okresową karę pieniężną.

GŁÓWNY DOKUMENT

Artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 160–161)

Artykuł 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 161)

Artykuł 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 161)

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2016

Top