Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (2007–2013)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka, przyczyniający się do rozwoju i konsolidacji demokracji i państwa prawa, a także przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie to ustanawia instrument finansowy mający na celu wspieranie demokracji i praw człowieka w państwach trzecich, zastępując poprzednią Europejską Inicjatywę na rzecz Demokracji i Praw Człowieka.

Charakter instrumentu

Pomoc dostarczona w ramach tego instrumentu ma na celu:

 • wzmocnienie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w krajach lub regionach, w których zasady te są najbardziej zagrożone,
 • wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w roli promotora praw człowieka i demokracji, jego działania na rzecz pokojowego pogodzenia poszczególnych interesów, w funkcji reprezentacji i udziału w polityce,
 • wsparcie działań związanych z prawami człowieka i demokracją w dziedzinach ujętych w wytycznych wspólnotowych,
 • wzmocnienie międzynarodowych i regionalnych ram ochrony praw człowieka, sprawiedliwości, państwa prawa i promowania demokracji,
 • budowanie zaufania do demokratycznego procesu wyborczego poprzez wzmacnianie jego wiarygodności i przejrzystości, w szczególności poprzez misje monitorowania wyborów.

Pomoc wspólnotowa wspiera następujące działania, służące osiągnięciu wyznaczonych celów:

 • wspieranie demokracji partycypacyjnej i reprezentatywnej oraz procesu demokratyzacji przy pomocy organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności: wspieranie swobody zrzeszania się i zgromadzeń, wolności słowa i wypowiedzi, wzmocnienie praworządności i niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, wspieranie pluralizmu politycznego i demokratycznej reprezentacji politycznej, wspieranie równego uczestnictwa mężczyzn i kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, wspieranie działań umożliwiających pokojowe pogodzenie interesów grup),
 • ochrona praw człowieka i podstawowych wolności ogłoszonych w Powszechnej deklaracji praw człowieka i innych międzynarodowych instrumentach.

Stawiając sobie za cel spójność i skuteczność pomocy, Komisja zapewnia ścisłą koordynację działań własnych i działań państw członkowskich. Ponadto pomoc opisywana w niniejszym rozporządzeniu jest spójna z polityką wspólnotową dotyczącą współpracy na rzecz rozwoju oraz wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii. Powinna być także uzupełnieniem dla pomocy dostarczonej poprzez wspólnotowe instrumenty na rzecz pomocy zewnętrznej i przez umowę o partnerstwie z państwami Afryki, Karaibów, Pacyfiku (AKP).

Zarządzanie i wprowadzanie w życie

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc wprowadzana jest poprzez:

 • dokumenty strategiczne, określające priorytety Wspólnoty, sytuację międzynarodową i działania głównych partnerów,
 • roczne programy działań opracowane na podstawie dokumentów strategicznych i ich ewentualnych zmian,
 • środki specjalne, które nie są przewidziane w dokumentach strategicznych a mogą być przyjęte przez Komisję,
 • działania doraźne, poprzez które Komisja może przyznać niewielkie granty na rzecz obrońców praw człowieka działając w odpowiedzi na pilną potrzebę ochrony.

Z finansowania mogą skorzystać następujące podmioty:

 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizacje non-profit sektora publicznego i prywatnego,
 • krajowe, regionalne i międzynarodowe organy parlamentarne, jeśli proponowane środki nie mogą być finansowane w ramach powiązanego instrumentu pomocy zewnętrznej Wspólnoty,
 • międzynarodowe i regionalne organizacje międzyrządowe,
 • osoby fizyczne, jeśli ich udział jest konieczny, aby osiągnąć cele rozporządzenia ustanawiającego instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka.

W drodze wyjątku dopuszcza się finansowanie innych organów lub podmiotów, jeśli jest to konieczne, aby osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia.

Pomoc przekazywana w ramach instrumentu może przybierać następujące formy:

 • projektów i programów,
 • dotacji na finansowanie projektów złożonych przez międzynarodowe i regionalne organizacje międzyrządowe,
 • drobnych dotacji dla obrońców praw człowieka,
 • dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ i Wspólnego Centrum Uniwersytetów Europejskich na rzecz Praw Człowieka i Demokracji (EIUC),
 • wkładów do funduszy międzynarodowych,
 • środków na unijne misje obserwacji wyborów,
 • zamówienia publiczne.

W udzielaniu zamówień lub umów dotacji finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne lub prawne z państw członkowskich UE, z oficjalnego kraju kandydującego lub państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z kraju rozwijającego się (zgodnie z definicją Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (EN) (FR)) oraz organizacje międzynarodowe.

Komisja wspierana jest przez Komitet ds. Praw Człowieka i Demokracji.

Komisja w sprawozdaniu rocznym przedstawia postępy dokonane we wdrażaniu środków pomocy podjętych w ramach niniejszego rozporządzenia.

Instrument dysponuje budżetem w wysokości 1,104 mld euro na lata 2007–2013.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006

30.12.2006–31.12.2013

Dz.U. L 386 z 29.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie [COM(2009) 194 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Należy koniecznie poprawić realizację programów i projektów finansowanych przez instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka. Dlatego Parlament i Rada proponują zwiększenie elastyczności kryteriów kwalifikowalności do pomocy finansowej w zakresie kosztów związanych z podatkami i innymi opłatami należnymi w krajach korzystających z instrumentu. Mechanizmy zwolnienia od podatku lub zwrotu opłat nie istnieją we wszystkich krajach, których dotyczy instrument, co powoduje dodatkowe trudności dla uczestników programu.

Procedura współdecyzji: (COD/2009/0060)

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2009

Top