Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument na rzecz Stabilności na lata 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Instrument na rzecz Stabilności na lata 2007–2013

Unia Europejska (UE) prowadzi działania w dziedzinie współpracy zewnętrznej na rzecz wspierania stabilności krajów trzecich. W związku z tym działania finansowane z instrumentu na rzecz stabilności powinny przyczyniać się do zapewniania gotowości reakcji i samej reakcji na sytuacje kryzysowe występujące z przyczyn naturalnych i ludzkich, a także odbudowy krajów po kryzysie lub niestabilności.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności [Dz.U. L 327 z 24.11.2006].

STRESZCZENIE

Instrument na rzecz stabilności finansuje działania zmierzające do rozwoju i współpracy finansowej, gospodarczej i technicznej, prowadzone przez Unię Europejską (UE) w partnerstwie z państwami trzecimi. Działania te mają na celu:

 • przywracanie stabilności w przypadku sytuacji nagłych, kryzysowych lub początku kryzysu w celu umożliwienia skutecznej realizacji polityki rozwoju i współpracy,
 • wzmacnianie gotowości do reakcji krajów w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i zagrożeniom globalnym i międzynarodowym.

W sytuacji kryzysu lub początku kryzysu, w tym w sytuacjach, które mogą przerodzić się w konflikt zbrojny, instrument na rzecz stabilności może przyczynić się do ochrony demokracji, porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, praw człowieka i podstawowych wolności.

Działania w dziedzinie współpracy mogą w szczególności obejmować wspieranie:

 • środków technicznych i logistycznych dla podmiotów państwowych i niepaństwowych oraz organizacji międzynarodowych i regionalnych,
 • tworzenia władz tymczasowych,
 • rozwoju demokratycznych instytucji publicznych i niezawisłego sądownictwa,
 • krajowych lub międzynarodowych trybunałów karnych oraz komisji pojednania narodowego,
 • demobilizacji i reintegracji kombatantów, a także środków odnoszących się do sytuacji dzieci-żołnierzy i rehabilitacji ofiar,
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i propagowania niezależnych mediów,
 • działań w zakresie oddziaływania społeczno-gospodarczego, jakie wywierają na ludność cywilną miny przeciwpiechotne, niewybuchy lub inne pozostałe po wojnie środki wybuchowe,
 • promowania równego dostępu do zasobów naturalnych,
 • reagowania na katastrofy występujące z przyczyn naturalnych lub ludzkich oraz na zagrożenia dla zdrowia publicznego.

W przypadkach gdy sytuacja kraju zapewnia stabilne warunki współpracy, instrument na rzecz stabilności może przyczynić się w szczególności do:

 • poprawy zdolności do przygotowania się na występowanie kryzysów, reagowania na nie i odbudowy,
 • wzmacniania instytucji i infrastruktury publicznej, w tym w sprawach dotyczących walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ochroną zdrowia publicznego,
 • zmniejszenia zagrożeń związanych z substancjami lub środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi lub jądrowymi.

Udzielanie pomocy

Udzielana pomoc powinna uwzględniać działania podejmowane w ramach innych europejskich instrumentów pomocy zewnętrznej.

Jej udzielanie opiera się na dokumentach strategii geograficznych lub tematycznych i wieloletnich programach orientacyjnych dla poszczególnych krajów. W odpowiedzi na kryzysy lub sytuacje awaryjne mogą być podjęte środki specjalne.

Beneficjenci finansowania

Z pomocy finansowej z instrumentu na rzecz stabilności mogą korzystać różnego rodzaju podmioty z krajów UE lub krajów trzecich. Dotyczy to w szczególności krajowych, regionalnych i lokalnych władz krajów partnerskich, organizacji międzynarodowych, organizmów publicznych i prywatnych, organizacji pozarządowych i osób prywatnych.

Kontekst

Przepisy instrumentu na rzecz stabilności uchylają i zastępują przepisy dotyczące mechanizmu szybkiego reagowania i rozporządzenia w sprawie zwalczania min przeciwpiechotnych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1717/2006

14.12.2006

-

Dz.U. L 327 z 24.11.2006

AKTY POWIĄZANE

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności [COM (2009) 195 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Niniejszy wniosek rozszerza stosowanie przepisów w zakresie zwalczania nielegalnego użycia ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej, zgodnie z celami polityki współpracy wspólnotowej.

Procedura współdecyzji: (COD/2009/58)

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2011

Top