Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zespoły szybkiej interwencji na granicy (RABIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Zespoły szybkiej interwencji na granicy (RABIT)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia mechanizm mający na celu zapewnienie wzmocnionej pomocy technicznej i operacyjnej przez ograniczony okres czasu w postaci zespołów szybkiej interwencji na granicy, w skład których wchodzi straż graniczna innych państw członkowskich. Zespoły te angażowane są na wniosek państwa członkowskiego w obliczu nagłych i wyjątkowych sytuacji, wynikających z masowego napływu nielegalnych imigrantów.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 863/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 Rady w odniesieniu do tego mechanizmu i określające uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy.

STRESZCZENIE

Po otrzymaniu wniosku państwa członkowskiego dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (Frontex) podejmuje decyzję w sprawie oddelegowania jednego lub więcej zespołów szybkiej interwencji na granicach tak szybko, jak to tylko możliwe, nie później jednak niż w terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

Frontex i wnioskujące państwo członkowskie opracowują następnie plan operacyjny zawierający szczegółowe zasady interwencji jednego lub więcej zespołów.

Dyrektor wykonawczy wyznacza jednego lub więcej ekspertów agencji Frontex, które działają jako oficerowie koordynujący. Oficer koordynujący w szczególności:

  • pełni rolę pośrednika między agencją i przyjmującym państwem członkowskim oraz między agencją i członkami zespołów,
  • monitoruje realizację planu operacyjnego,
  • składa agencji sprawozdanie w sprawie wszystkich aspektów delegowania zespołów.

Ze swojej strony państwa członkowskie wyznaczają punkt kontaktowy odpowiedzialny za kontakty między swoimi organami i agencją Frontex.

Agencja Frontex określa skład zespołów, których członkowie pochodzą z rezerwy krajowej, oraz przeprowadza ich oddelegowanie. Agencja organizuje szkolenia i ćwiczenia związane z zadaniami, do których wykonania zostali powołani.

Status i obowiązki członków zespołu

Członkowie zespołów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu kontroli i nadzoru na granicach zewnętrznych są zobowiązani do przestrzegania prawa wspólnotowego i ustawodawstwa krajowego przyjmującego państwa członkowskiego. Podczas interwencji członkowie zespołu znajdują się pod kontrolą przyjmującego państwa członkowskiego. Postępują oni zgodne z jego instrukcjami i działają w obecności funkcjonariuszy krajowej straży granicznej.

Zachowują oni status funkcjonariuszy krajowych straży granicznych swojego państwa członkowskiego i z tego tytułu mają prawo nosić broń służbową i własne umundurowanie. Jednakże noszą niebieską opaskę z insygniami Unii Europejskiej i agencji Frontex.

Mogą one korzystać z baz danych państwa przyjmującego i w razie potrzeby są uprawnieni do użycia siły.

Gdy zaproszeni funkcjonariusze zespołów działają w przyjmującym państwie członkowskim, jest ono odpowiedzialne za wszelkie spowodowane przez nich szkody. Podczas oddelegowania zespołów, zaproszonych funkcjonariuszy traktuje się tak samo jak funkcjonariuszy przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do wszelkich ewentualnych przestępstw popełnionych przeciwko nim lub przez nich.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie jest odpowiedzią na sformułowany w czasie posiedzenia w Hadze wniosek Rady Europejskiej, która w swoich konkluzjach wezwała do utworzenia zespołów ekspertów krajowych zdolnych do zapewniania szybkiej pomocy technicznej i operacyjnej państwom członkowskim, które o to wnioskują. Rada Europejska w konkluzjach z 15 i 16 grudnia 2005 r. wezwała Komisję do przedstawienia na wiosnę 2006 r. wniosku w sprawie ustanowienia zespołów szybkiego reagowania zgodnie z programem haskim. W odpowiedzi Komisja przedstawiła 19 lipca 2006 r. projekt zmian do rozporządzenia ustanawiającego agencję Frontex w celu stworzenia podstawy prawnej dla tych zespołów.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie 863/2007/WE

20.8.2007

-

Dz.U. L 199 z 31.7.2007

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2007

Top