Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednolity formularz wizowy dla obywateli krajów spoza UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jednolity formularz wizowy dla obywateli krajów spoza UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 – zasady dotyczące jednolitego unijnego formularza wizowego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

W 1995 r. UE wprowadziła jednolity formularz dla unijnych wiz w postaci naklejki umieszczanej w dokumencie podróży obywateli krajów spoza UE objętych obowiązkiem wizowym.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące jednolitego formularza wizowego dla krajów strefy Schengen* oraz Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Jednolity formularz dotyczy:

  • zamierzonego pobytu w jednym kraju lub kilku krajach strefy Schengen, nie dłuższego niż trzy miesiące ogółem;
  • tranzytu przez strefy tranzytowe portów lotniczych w krajach strefy Schengen (tranzytowa wiza lotniskowa).

W przypadku krajów strefy Schengen, wiza pobytowa krótkoterminowa wydana przez jeden z nich upoważnia jej posiadacza do podróżowania po terytorium 26 państw przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Wizy pobytowe na dłuży okres podlegają procedurom krajowym (w kwestiach uprawniających posiadacza do podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zawodowej).

Informacje na naklejce wizowej

Jednolita naklejka wizowa wskazuje ile dni osoba nieposiadająca obywatelstwa UE może przebywać na terytorium strefy Schengen, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. W przypadku wiz Schengen dni należy liczyć od momentu przekroczenia granicy strefy Schengen (stempel wjazdowy) do daty jej opuszczenia (stempel wyjazdowy), wliczając oba te dni.

Dokładny okres ważności wizy wskazany jest na naklejce wizowej w rubryce „czas pobytu”.

Specyfikacje techniczne

Wiza jednolita musi być zgodna z:

  • wykazem norm technicznych ustanowionych przepisami unijnymi, które określają ogólnie rozpoznawalne zabezpieczenia, które są dobrze widoczne gołym okiem (np. wkomponowana fotografia wykonana zgodnie z wysokimi standardami zabezpieczeń, logo składające się z jednej litery lub kilku liter wskazujących na kraj, który wydał wizę – bądź grupę państw w przypadku krajów Beneluksu);
  • inne normy techniczne mające na celu zapobieganie podrabianiu i fałszerstwom wizy i określające sposoby wypełniania wizy.

Każdy z krajów UE może wyznaczyć wyłącznie jeden organ odpowiedzialny za druk wiz. Każdy kraj UE musi podać Komisji Europejskiej oraz pozostałym krajom UE nazwę właściwego organu.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 3 sierpnia 1995 r.

KONTEKST

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej „Polityki wizowej”.

KLUCZOWE POJĘCIE

*Kraje strefy Schengen: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1–4)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1683/95 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę, wydawanego przez państwo członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez państwo członkowskie sporządzające formularz (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 4–6)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1–58). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016

Top