Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Celem decyzji Rady 2005/681/WSiSW jest usprawnienie funkcjonowania Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Nadano w niej CEPOL status agencji UE finansowanej z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. CEPOL jest siecią współpracy łączącą krajowe policyjne instytucje szkoleniowe. Jego celem jest stworzenie wspólnych standardów w ramach zapobiegania przestępstwom i walki z przestępczością poprzez zapewnienie szkoleń, przygotowanie zharmonizowanych programów i rozpowszechnianie najlepszej praktyki.

AKT

Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW.

STRESZCZENIE

CEPOL został początkowo ustanowiony na mocy decyzji Rady2005/681/WSiSW . Zgodnie ze sprawozdaniem z jego pierwszych trzech lat działalności, Rada, w swoich konkluzjach z lutego 2005 r., wezwała do udoskonalenia funkcjonowania (CEPOL): uznano, że funkcjonowanie CEPOL uległoby poprawie, gdyby jego finansowanie pochodziło z budżetu ogólnego, a Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich miały zastosowanie do personelu CEPOL. Powołane zostaje więc na mocy tej decyzji Europejskie Kolegium Policyjne, jako następca CEPOL, ustanowionego w 2000 r. Decyzja nadaje CEPOL status agencji finansowanej z budżetu Wspólnot Europejskich i określa środki przejściowe dotyczące ogólnego następstwa prawnego.

16 lipca 2014 r. Komisja przyjęła wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady reformujące ramy prawne dotyczące CEPOL oraz uchylające i zastępujące istniejącą decyzję Rady. Celem wniosku jest ujednolicenie ustroju tej agencji z ustrojami innych agencji zdecentralizowanych oraz powierzenie jej wdrożenia nowego podejścia w zakresie szkoleń dla organów ścigania UE, spójnego ze zmieniającymi się priorytetami dotyczącymi współpracy policyjnej.

Organizacja CEPOL

CEPOL przyjmuje formę sieci krajowych instytucji szkoleniowych zajmujących się szkoleniami wyższych funkcjonariuszy policji. Jego zarządzaniem zajmuje się zarząd i dyrektor, a zadania administracyjne wykonuje sekretariat generalny.

Zarząd składa się z dyrektorów krajowych instytucji szkoleniowych. Każda delegacja krajowa (składająca się z jednego lub większej liczby dyrektorów krajowych instytucji szkoleniowych) ma jeden głos. W posiedzeniach zarządu, jako obserwatorzy bez prawa głosu, mogą brać udział przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, Komisji i Europolu.

Zarząd stanowi większością dwóch trzecich głosów swoich członków, z wyjątkiem projektu budżetu przedkładanego Komisji, kiedy musi być jednomyślny. Przyjmuje programy, moduły szkoleniowe, wspólne metody nauczania i sprawozdanie roczne z działalności CEPOL. Zarząd przyjmuje również decyzję o mianowaniu dyrektora.

Dyrektor mianowany jest przez zarząd z listy przynajmniej trzech kandydatów i odpowiada za zarządzanie bieżącą działalnością CEPOL. Wykonuje budżet, utrzymuje kontakty z odpowiednimi służbami w państwach członkowskich i koordynuje realizację programu prac. Podlega Regulaminowi pracowniczemu urzędników Wspólnot Europejskich i warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Sekretariat wspiera CEPOL w zadaniach administracyjnych i realizacji programu rocznego. Personel sekretariatu podlega Regulaminowi pracowniczemu urzędników Wspólnot Europejskich i warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

CEPOL posiada zdolność prawną oraz zdolność do zaciągania zobowiązań. Jego prawnym przedstawicielem jest dyrektor CEPOL. Dnia 1 września 2014 r. siedziba CEPOL została przeniesiona z Bramshill w Zjednoczonym Królestwie do Budapesztu na Węgrzech. Decyzję tę podjęto rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 543/2014.

Finansowanie CEPOL z budżetu UE

CEPOL finansowany jest z budżetu UE. Wydatki obejmują wydatki kadrowe, administracyjne, infrastrukturalne oraz operacyjne. Do dnia 31 marca każdego roku zarząd przyjmuje projekt preliminarza i przedkłada go Komisji i władzy budżetowej (Parlamentowi Europejskiemu i Radzie) wraz ze wstępnym projektem budżetu Unii Europejskiej. Ostateczny budżet dla CEPOL zatwierdza władza budżetowa.

Bez ograniczeń zastosowanie ma do CEPOL rozporządzenie nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). CEPOL stosuje się też do innych przepisów w zakresie walki z nadużyciami finansowymi, takimi jak porozumienia międzyinstytucjonalne w tej dziedzinie.

Decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2006 r. Co pięć lat od tej daty zarząd zleca przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej oceny wykonania decyzji.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja Rady 2005/681/WSiSW

1.1.2006

-

Dz.U. 256 z 1.10.2005

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 543/2014

29.05.2014

-

Dz.U. L 163 z 29.5.2014

AKT POWIĄZANY

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (CEPOL) oraz uchylające i zastępujące decyzję Rady 2005/681/WSiSW [COM(2014) 465 final z 16.7.2014].

Celem niniejszego wniosku jest:

  • poszerzenie uprawnień CEPOL, tak by mógł on wspierać, opracowywać, organizować i koordynować działania w zakresie kształcenia dla funkcjonariuszy organów ścigania każdego szczebla, a także funkcjonariuszy służb celnych i innych właściwych służb zajmujących się kwestiami transgranicznymi,
  • wyraźne skupienie działań CEPOL na przestępstwach, które są najgroźniejsze dla obywateli i które najbardziej wymagają współpracy transgranicznej,
  • zaktualizowanie i wyklarowanie celów CEPOL dla zachęcania do rozwijania regionalnej i dwustronnej współpracy między państwami członkowskimi, oraz
  • obarczenie CEPOL obowiązkiem rozwijania i stałego aktualizowania narzędzi i metod szkoleniowych w celu podnoszenia umiejętności funkcjonariuszy organów ścigania w perspektywie uczenia się przez całe życie.

Ostatnia aktualizacja: 11.08.2014

Top