Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szczególne działania na rzecz regionów peryferyjnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Szczególne działania na rzecz regionów peryferyjnych

Szczególne środki działania są podejmowane na rzecz wspierania rolnictwa w regionach najbardziej oddalonych (RNO) Unii Europejskiej (UE). Wsparcie to ma na celu przezwyciężenie ograniczeń związanych z położeniem geograficznym tych regionów.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Wykaz regionów najbardziej oddalonych (RNO) znajduje się w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są to:

 • francuskie departamenty zamorskie (DOM): Gwadelupa Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin,
 • Azory i Madera (Portugalia),
 • Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania).

Regiony te są nazywane „regionami najbardziej oddalonymi” ze względu na ich geograficzne oddalenie od Europy. RNO są na ogół terytoriami o niewielkiej powierzchni, narażonymi na działanie trudnych warunków klimatycznych. Wszystkie te czynniki stanowią utrudnienie dla rozwoju rolnictwa w RNO.

Niniejsze rozporządzenie przewiduje szczególne środki dla RNO w dziedzinie rolnictwa. Celem jest uwzględnienie dodatkowych kosztów związanych z dostawami i działalnością w dziedzinie rolnictwa prowadzoną w tych regionach.

Szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw

Niektóre produkty rolne (wymienione w załączniku I do Traktatu) uznawane za niezbędne dla żywienia ludzi i zwierząt lub produkcji innych produktów są objęte szczególnymi uzgodnieniami dotyczącymi dostaw. Ustalenia te przewidują, że ograniczone ilości tych produktów mogą zostać wprowadzone z UE z zastosowaniem dotacji pokrywających część dodatkowych kosztów związanych z oddaleniem lub też z państw trzecich bez nakładania żadnych celnych opłat przywozowych.

Maksymalne ilości produktów objętych szczególnymi ustaleniami dotyczącymi dostaw są określone w prognozowanym bilansie dostaw ustalanym przez państwa członkowskie, a następnie zatwierdzanym przez Komisję.

Produkty objęte niniejszymi ustaleniami mogą być eksportowane wyłącznie po opłaceniu należności celnych przywozowych lub po zwrocie pomocy otrzymanej w ramach wspomnianych ustaleń. Wymóg ten nie ma zastosowania do produktów będących przedmiotem handlu między francuskimi departamentami zamorskimi ani do produktów przetwarzanych w regionach najbardziej oddalonych objętych szczególnymi ustaleniami, gdy:

 • są wywożone do krajów trzecich lub wysyłane do pozostałych części UE w granicy limitów ilościowych odpowiadających wysyłkom tradycyjnym i tradycyjnemu wywozowi,
 • są wywożone do krajów trzecich w ramach handlu regionalnego,
 • są wysyłane z Azorów na Maderę i odwrotnie,
 • są wysyłane z Madery na Wyspy Kanaryjskie i odwrotnie.

W ramach szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw żadne cła przywozowe nie są nakładane na niektóre rodzaje cukru wprowadzone na Maderę i Wyspy Kanaryjskie oraz na niektóre produkty z sektora ryżu wprowadzone na Reunion. Ponadto jest udzielana pomoc dla dostaw na Wyspy Kanaryjskie przetworów mlecznych niewymienionych w załączniku I do Traktatu.

Wspieranie lokalnej produkcji rolnej

Wspólnotowe programy wsparcia mają za zadanie wspieranie lokalnej produkcji rolnej. Są one opracowywane przez właściwe organy powoływane przez państwa członkowskie. Ich opracowywanie musi uwzględniać prawa i polityki europejskie.

Wspólnotowe programy wsparcia muszą zawierać:

 • ilościowy opis stanu produkcji rolnej w danych regionach,
 • opis proponowanej strategii oraz ocenę oczekiwanych skutków gospodarczych, środowiskowych i społecznych,
 • opis przewidywanych środków,
 • harmonogram wprowadzania tych środków w życie oraz ogólne orientacyjne zestawienie finansowe środków, które mają zostać uruchomione,
 • dowód na wzajemną zgodność i spójność różnych środków objętych programami, jak również zdefiniowane kryteria i wskaźniki ilościowe służące monitorowaniu i ocenie,
 • działania podjęte w celu skutecznego i odpowiedniego wdrożenia programów oraz określone wskaźniki ilościowe służące ocenie, a także przepisy dotyczące kontroli i kar,
 • wskazanie właściwych organów i jednostek odpowiedzialnych za wprowadzenie w życie programu, jak również wskazanie odnośnych organów i powiązanych z nimi jednostek, a także partnerów społeczno-ekonomicznych wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji.

Roczny przydział środków finansowych

Dla szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw oraz środków mających na celu wspieranie lokalnych produktów rolnych przewiduje się roczne finansowanie podzielone w następujący sposób (w mln EUR):

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2011 i następne

Francuskie departamenty zamorskie (DOM)

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

Azory i Madera

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

Wyspy Kanaryjskie

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42

W odniesieniu do szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dofinansowanie nie może przekroczyć następujących kwot:

 • DOM: 20,7 mln EUR
 • Azory i Madera: 17,7 mln EUR
 • Wyspy Kanaryjskie: 72,7 mln EUR

Środki towarzyszące

W uzupełnieniu do szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw i wspólnotowych programów wsparcia, niniejsze rozporządzenie wprowadza również inne rodzaje odstępstw mających na rzecz rozwoju rolnictwa z regionach najbardziej oddalonych.

Rozporządzenie przewiduje przede wszystkim możliwość zwiększenia wsparcia finansowego UE dla regionów najbardziej oddalonych w ramach wspólnej polityki rolnej. W związku z tym regiony najbardziej oddalone korzystają z odstępstw dotyczących maksymalnych ilości kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Ponadto rozporządzenie przewiduje możliwość przyznawania przez państwa członkowskie pomocy państwowej dla produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Taka pomoc państwowa musi jednak podlegać zatwierdzeniu przez Komisję.

Poza tym Francja i Portugalia mogą przedstawiać Komisji programy walki z organizmami szkodliwymi dla roślin i produktów roślinnych (z wyjątkiem bananów) w swoich regionach peryferyjnych. UE uczestniczy wtedy w finansowaniu tych programów na podstawie analizy technicznej sytuacji regionalnych, pokrywając do 60% wydatków kwalifikowanych dla francuskich departamentów zamorskich i do 75% dla Azorów i Madery.

Rozporządzenie określa również szczególne odstępstwa i zwolnienia dla regionów najbardziej oddalonych w czterech obszarach:

 • wino: Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie korzystają z odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w sprawach dotyczących dopłat za odłogowania i zwolnienia ze składu oraz środków dotyczących destylacji.
 • mleko: uznaje się, że tylko producenci z Azorów przyczyniają się do przekraczania krajowych ilości referencyjnych dla potrzeb rozdzielania opłaty wyrównawczej w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1788/2003. Do Madery (w granicach 4000 ton mleka produkcji lokalnej) ani do francuskich departamentów zamorskich nie ma zastosowania system opłat wyrównawczych dotyczący producentów mleka krowiego, przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 1788/2003. Zezwala się na produkcję na Maderze regenerowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzenia wspólnotowego w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2597/1997.
 • hodowla: na Maderze i we francuskich departamentach zamorskich zezwala się na przywóz bydła z państw trzecich bez stosowania opłat celnych. Ta możliwość będzie utrzymywana, dopóki pogłowie młodych samców bydła nie osiągnie poziomu zapewniającego utrzymanie i rozwój lokalnej produkcji mięsa.
 • tytoń: Hiszpanii zezwala się na przyznanie pomocy na rzecz produkcji tytoniu na Wyspach Kanaryjskich w granicach 10 ton rocznie. Ponadto nie stosuje się opłat celnych w przywozie bezpośrednim na Wyspy Kanaryjskie surowca tytoniowego i częściowo przetworzonego tytoniu.

Kontekst

Rolnictwo w regionach najbardziej oddalonych korzysta z systemu POSEI (program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich) od 1991 r. w przypadku francuskich departamentów zamorskich (POSEIDOM) i od 1992 r. w przypadku Wysp Kanaryjskich (POSEICAN) oraz Azorów i Madery (POSEIMA). Celem systemu POSEI jest uwzględnienie geograficznych i gospodarczych utrudnień występujących w tych regionach.

Niniejsze rozporządzenie reformuje system POSEI i uchyla rozporządzenia nr

1452/2001

, nr

1453/2001

i nr

1454/2001

.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

15.2.2006

-

Dz.U. L 42 z 14.2.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 318/2006

3.3.2006

Dz.U. L 58 z 28.2.2006

Rozporządzenie (WE) nr 2013/2006

1.1.2007

-

Dz.U. L 384 z 29.12.2006

Rozporządzenie (WE) nr 1276/2007

31.10.2007

-

Dz.U. L 284 z 30.10.2007

Rozporządzenie (WE) nr 674/2008

24.7.2008

-

Dz.U. L 189 z 17.7.2008

Rozporządzenie (WE) nr 72/2009

1.2.2009

-

Dz.U. L 30 z 31.1.2009

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

1.2.2009

-

Dz.U. L 30 z 31.1.2009

Rozporządzenie (WE) nr 641/2010

24.7.2010

-

Dz.U. L 194 z 24.7.2010

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 247/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma wyłącznie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Szczegółowe zasady

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej [Dz.U. L 145 z 31.5.2006].

Zob. tekst skonsolidowany

Wsparcie wspólnotowe dla zwalczania organizmów szkodliwych

Decyzja Komisji 2007/609/WE z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze [Dz.U. L 242 z 15.9.2007].

Decyzja Komisji 2009/126/WE z dnia 13 lutego 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2009 [Dz.U. L 44 z 14.2.2009].

Przekazywanie informacji

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego [Dz.U. L 228 z 1.9.2009].

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2010

Top