Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrona zwierząt hodowlanych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrona zwierząt hodowlanych

Unia Europejska (UE) ustanawia ogólne zasady dotyczące ochrony zwierząt hodowlanych, bez względu na gatunek. Zasady te mają zastosowanie do zwierząt, w tym ryb, gadów i zwierząt ziemnowodnych, hodowanych w celu produkcji środków spożywczych, wełny, skór lub futer lub do innych celów gospodarczych.

AKT

Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały Europejską konwencję o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich (EN) (FR), której zasady dotyczą pomieszczeń, żywienia i opieki zgodnych z potrzebami zwierząt.

Państwa członkowskie uwzględniają wymagania dotyczące warunków utrzymania zwierząt podczas opracowywania i wdrażania przepisów europejskich, szczególnie w zakresie polityki rolnej.

Zwierzęta

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zwierząt (w tym ryb, gadów i zwierząt ziemnowodnych) utrzymywanych dla produkcji pożywienia, wełny, skóry lub futra lub do innych celów gospodarczych. Dyrektywa nie dotyczy:

Warunki hodowli

Państwa członkowskie opracują przepisy gwarantujące, że właściciele i opiekunowie zapewniają warunki utrzymania zwierząt, tak aby zwierzęta nie były narażane na niepotrzebne cierpienie, ból lub zranienie. Zgodnie ze zdobytym doświadczeniem i wiedzą naukową warunki hodowli dotyczą następujących kwestii:

  • personel: zwierzęta powinny być pod opieką wystarczająco licznego personelu posiadającego odpowiednie umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe,
  • kontrola: wszystkie zwierzęta utrzymywane w systemach gospodarczych należy doglądać minimum raz dziennie. Zwierzętom chorym lub zranionym należy jak najszybciej zapewnić opiekę, a jeśli jest to konieczne, muszą być umieszczone w odpowiednim pomieszczeniu,
  • przechowywanie dokumentów: właściciel lub opiekun zwierząt przechowuje dokumenty przeprowadzonego leczenia przez okres co najmniej trzech lat,
  • swoboda przemieszczania: nawet jeżeli zwierzę jest spętane lub zamknięte, należy zapewnić mu odpowiednią przestrzeń, umożliwiającą mu przemieszczanie się bez niepotrzebnego cierpienia czy uszkodzeń,
  • budynki i pomieszczenia: wszelkie materiały używane do budowy budynków muszą być łatwe do czyszczenia i dezynfekowania. Wentylacja, poziom kurzu, temperatura, wilgotność są utrzymywane na dopuszczalnych poziomach. Zwierzęta trzymane w budynkach nie mogą przebywać cały czas w ciemności lub bez odpowiedniej przerwy od sztucznego oświetlenia,
  • sprzęt mechaniczny i zautomatyzowany: sprzęt mechaniczny i zautomatyzowany niezbędny dla zdrowia i warunków utrzymania zwierząt musi być kontrolowany przynajmniej raz dziennie. W przypadku stosowania sztucznej wentylacji należy zapewnić odpowiedni system zapasowy, gwarantujący wystarczającą wymianę powietrza,
  • pasza, woda i inne substancje: zwierzęta otrzymują zdrowe i odpowiednie dla nich pożywienie podawane w wystarczających ilościach i w regularnych odstępach czasu. Nie można podawać żadnych innych substancji, z wyjątkiem tych, które są podawane do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub leczenia zootechnicznego. Sprzęt do karmienia i pojenia minimalizuje niebezpieczeństwo skażenia,
  • okaleczenia: zastosowanie mają właściwe krajowe przepisy,
  • procedury dotyczące hodowli: metody hodowli, które powodują cierpienie lub zranienie, nie mogą być praktykowane, chyba że powodują minimalne lub chwilowe cierpienie lub są wyraźnie dopuszczone przepisami krajowymi. Zwierzęta nie będą trzymane do celów hodowlanych, jeśli jest to szkodliwe dla ich zdrowia lub dobrostanu.

Kontrole

Państwa członkowskie opracują przepisy konieczne dla wykonywania kontroli przez właściwy organ krajowy. Sprawozdanie z kontroli przedkładają Komisji, która na tej podstawie formułuje wnioski dotyczące harmonizacji kontroli.

Ocena i wdrażanie

Co pięć lat Komisja przedstawia Radzie raport na temat wdrażania niniejszej dyrektywy zawierający w razie konieczności propozycje ulepszeń. W sprawie raportu Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Państwa członkowskie wprowadziły w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, w tym ewentualne sankcje, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do 31 grudnia 1999 r. Mogły utrzymać lub zastosować ostrzejsze przepisy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 98/58/WE

8.8.1998

31.12.1999

Dz.U. L 221 z 8.8.1998

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 806/2003

5.6.2003

Dz.U. L 122 z 16.5.2003

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 98/58/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. na temat doświadczeń zdobytych w ramach wykonania dyrektywy 98/58/WE dotyczącej ochrony zwierząt hodowlanych [COM(2006) 838 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. W sprawozdaniu Komisja stwierdza, że państwa członkowskie muszą poprawić planowanie i wykonywanie kontroli oraz rejestrację i przejrzystość wyników. Komisja podkreśla poza tym konieczność lepszego szkolenia odpowiednich władz, posiadana ulepszonego systemu sprawozdawczości oraz uproszczenia procedur w celu uniknięcia zbytniej biurokracji.

Decyzja Komisji 2006/778/WE z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie [Dz.U. L 314 z 15.11.2006].

Decyzja Komisji 2000/50/WE z dnia 17 grudnia 1999 r. dotycząca minimalnych wymagań dotyczących kontroli gospodarstw rolnych, w których zwierzęta są trzymane w celach hodowlanych [Dz.U. L 19 z 25.1.2000].

See also

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2011

Top